Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > StarTrek - Special 1 - Serialy 1 - TOS

StarTrek - Special 1 - Serialy 1 - TOS

Kirk
Kirk

1. Část spe­ci­á­lu na téma feno­me­nu Star Trek


Co to je vlast­ně Startrek? No to ví dost lidí, ale je to pojem. Je to kult, kte­rý obsa­hu­je 5 nato­če­ných seri­á­lů, 9 nato­če­ných fil­mů a jeden seri­ál, kte­rý byl pou­ze na papí­ře.
Všechno zača­lo seri­á­lem StarTrek.teď už nazý­va­ným kla­sic­kou serií. 8. září roku 1966 všech­no zača­lo, když byl uve­den prv­ní díl. Autorem námě­tu je Eugenne Wesley Roddenberry. Pojednává o ces­tě vesmír­né lodi USS Enterprise, kte­rá je vyslá­na zma­po­vat nové čás­ti vesmí­ru, nava­zo­vat komu­ni­ka­ci a přá­tel­ské vzta­hy s nový­mi rasa­mi, s nový­mi a lep­ší­mi nebo hor­ší­mi civi­li­za­ci a pomá­hat udr­žet mít v celé gala­xii. Pro její posád­ku spo­čí­va­jí nej­dů­le­ži­těj­ší hod­no­ty živo­ta ve váže­ní si přá­tel­ství, odva­ze, cti a huma­ni­tě.


Přehled seri­á­lů
TOS

Nekonečný vesmír...
Toto jsou ces­ty hvězd­né lodi Enterprise...
Její pěti­le­tá mise - zkou­má­ní tajem­ných nových svě­tů, hle­dá­ní nových forem živo­ta a nových civi­li­za­cí...
Odvážně se pouš­tí tam, kam se dosud žád­ný člo­věk nevy­dal..

Klasický Star Trek je pří­jem­ně svě­ží dob­ro­druž­ný SF seri­ál v nej­lep­ší tra­di­ci SF šede­sá­tých let, plný nad­sáz­ky, ori­gi­nál­ních záple­tek, sou­bo­jů s paprsko­me­ty a vše­mož­ných mimo­zemš­ťa­nů. Vzahy mezi posád­kou lodi, cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav a cel­ko­vá idea seri­á­lu z něj činí sku­teč­ně vyjí­meč­nou zále­ži­tost - mno­ho lidí dokon­ce tvr­dí, že Star Trek byla ta nej­lep­ší věc kte­rou kdy USA při­spě­ly svě­tu. Ostatní seri­á­ly řady Star Trek jsou jen odleskem jeho slá­vy, přes­to­že i ony mají po celém svě­tě mili­ó­ny pří­z­niv­ců. Originální série Star Trek má tři roč­ní­ky, dohro­ma­dy 79 epi­zod.
Hlavní posta­vy:
· James Tiberius Kirk - kapi­tán (poz­dě­ji admi­rál) - obdi­vo­va­ný kapi­tán za svou hrdost a za svo­jí někdy drzost a smy­sl pro čest. Často se přá­te­lí s  mno­ha žena­mi a mno­ho spor­ných oka­mži­ků řeší radě­ji pěst­mi, než-li diplo­ma­cií.
· Mr. Spock - polo­vič­ní vul­ká­nec - prv­ní důstoj­ník. pra­vá ruka kapi­tá­na zná­ma svou Vulkánskou pova­hou. Což je napros­tý klid a přes­né logic­ké myš­le­ní
· Leonard Haratio McCoy - dok­tor - Jako správ­ný zdra­vot­ní důstoj­ník se vyzna­ču­je trpě­li­vos­tí, cit­li­vos­tí a ocho­tou pomo­ci, jak to jen jde. Přezdívku má „Kostra“ dok­tor na správ­ném mís­tě.
· Montgomery Scott - stroj­ní inže­nýr ve stro­jov­ně - občas na můstku.Typický tvr­do­hla­vý skot. Rozumů vše­mu co se točí.
· Nyota Uhura - komu­ni­kač­ní důstoj­ník
· Hikaru Sulu - hlav­ní kor­mi­del­ník lodi
· Pavel Andreievic Cechov - Rus s typic­kým pří­zvu­kem na USS Enterprise při­šel rov­nou z aka­de­mie.


ST - Animovaná serie
Animovaná série se poku­si­la navá­zat na úspěch kla­sic­ké hra­né série. Výsledkem bylo 22 epi­zod v dél­ce 25 minut. Mnohé z nich by stá­ly za nato­če­ní v hra­né sérii, mno­hé z nich dokon­ce byly původ­ně napsá­ny pro hra­nou sérii, ale odmít­nu­ty kvů­li vyso­kým náro­kům na zvlášt­ní efek­ty. Některé díly jsou poměr­ně dětin­ské, ale vět­ši­na jich má dost ori­gi­nál­ní záplet­ky. Na ško­du je to, že auto­ři k jejich roz­vi­nu­tí měli jen 20 minut. I tak odved­li kus prá­ce. Animovaná série doko­na­lým způ­so­bem zacho­va­la atmo­sfé­ru svě­ta Star Treku tak, jak byl zob­ra­zen v kla­sic­ké sérii - ote­vře­ný, nepro­zkou­ma­ný a hod­ně zají­ma­vý vesmír, kde je neu­stá­le co obje­vo­vat a pře­kva­pe­ní číhá na kaž­dém kro­ku... zkrát­ka Star Trek v pra­pů­vod­ním smys­lu, tako­vý jaký býval a tako­vý, jaký už těž­ko někdy bude

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,42332 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56529 KB. | 28.06.2022 - 21:17:28