Kritiky.cz > Filmové recenze > Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci

Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci

Starici

Bývalý poli­tic­ký vězeň Vlasta si v pozd­ním věku a při­pou­tán na koleč­ko­vé křes­lo nepři­pouš­tí, že by měl rezig­no­va­ně vzpo­mí­nat na rados­ti mlá­dí. Spíš než vzpo­mín­ky na mla­dic­ké obdo­bí má v sobě hlu­bo­ko uscho­va­né ty z komu­nis­tic­ké­ho lág­ru, kde pro­žil něko­lik let. Tam také poznal své­ho spo­luvěz­ně, kama­rá­da Tondu. Oba spo­ju­je víc, než jen vzpo­mín­ky na život ve věze­ní. Mají v sobě i smy­sl pro spra­ve­dl­nost, kte­rá, jak už to bývá, trpí sle­po­tou. A to chce Vlasta změ­nit a pře­mlu­ví Tondu, aby se spo­lu vyda­li na netra­dič­ní road-movie s cílem, kte­rý pova­žu­jí za jedi­né spra­ved­li­vé řeše­ní býva­lých křivd. Plány jsou jed­na věc, jinak však vypa­dá rea­li­za­ce. Stáří vysta­vu­je oba sta­ří­ky neu­stá­lým osob­ním tram­po­tám, kte­ré jim otra­vu­jí život a nutí je neu­stá­le impro­vi­zo­vat, aby rea­li­zo­va­li své plá­ny.

Tvůrci Martin Dušek a Ondřej Provazník se necha­li pro svůj film Staříci inspi­ro­vat reál­nou oso­bou a udá­los­tí ze začát­ku tisí­ci­le­tí. Tehdy do Česka ze Spojených stá­tů při­le­těl oce­ně­ný plu­kov­ník čes­ko­slo­ven­ské armá­dy Pravomil Raichl, kte­rý spo­lu se svým kama­rá­dem hod­lal exem­plár­ně zavraž­dit sou­dem osvo­bo­ze­né­ho komu­nis­tic­ké­ho pro­ku­rá­to­ra Karla Vaše. Tvůrci fil­mu napsa­li pří­běh posta­ve­ný na dvo­ji­ci sil­ných hrdi­nů, kte­ří vedou boj za spra­ve­dl­nost, ale pře­de­vším se potý­ka­jí s růz­ný­mi nedu­hy stá­ří. Vyznačují se urput­nos­tí, s níž řeší nepří­jem­né situ­a­ce, ale sou­čas­ně pozi­tiv­ním pří­stu­pem k živo­tu. Chvílemi vyvo­lá­vá jejich cho­vá­ní úsměv, ale ke smí­chu roz­hod­ně nejsou. Do role plu­kov­ní­ka Vlasty obsa­di­li tvůr­ci Jiřího Schmitzera, kte­rý vyba­vil svji posta­vu sil­nou vůlí a odhod­la­nos­tí. Pohybuje se na inva­lid­ním vozí­ku s jis­to­tou a půso­bí jako auto­ri­ta. Ladislav Mrkvička pak v roli Tondy vytvá­ří sil­né­ho spo­lu­hrá­če. Na jed­nu stra­nu respek­tu­je své­ho kama­rá­da, ale sou­čas­ně půso­bí dojem­ně lid­sky. Oba her­ci spo­lu umí vel­mi dob­ře roze­hrát kaž­dou scé­nu a sou­čas­ně se udr­žet na ten­ké hra­ni­ci mezi kome­dií a dra­ma­tem.

Na vyzně­ní fil­mu má vel­ký podíl i kame­ra­man Lukáš Milota, kte­rý byl za svou prá­ci oce­něn v minu­lém roce za film Všechno bude. To měl před kame­rou dospí­va­jí­cí her­ce a jejich spon­tán­ní reak­ce a ener­gii doká­zal výbor­ně pře­nést na fil­mo­vé plát­no. Tentokrát měl před kame­rou sta­ré a zku­še­né her­ce. Dokázal toho dob­ře vyu­žít a sou­čas­ně v závě­ru pří­bě­hu vystup­ňo­vat napě­tí.

Film mě zau­jal nejen svým námě­tem, ale také herec­ký­mi výko­ny. Ladislav Mrkvička ve svých osm­de­sá­ti letech hra­je jako o život a s Jiřím Schmitzerem tvo­ří sym­pa­tic­kou dvo­ji­ci dojem­ných hrdi­nů.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Staříci
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

  • Staříci - O filmu4. října 2019 Staříci - O filmu Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy […] Posted in Speciály
  • Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin4. října 2019 Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin Nový film režisérů a scenáristů Ondřeje Provazníka a Martina Duška se divákům představil již v červnu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Ve svérázné roadmovie se dva bývalí […] Posted in Filmové premiéry
  • MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé4. října 2019 MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé ONDŘEJ PROVAZNÍK (1978) Narozen v Praze. Absolvoval žurnalistiku na FSV UK v Praze a obor scenáristika a dramaturgie na pražské FAMU. Debutoval společně s Martinem Duškem celovečerním […] Posted in Profily osob
  • 7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna27. srpna 2019 7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna Film byl inspirován skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena lesníka Jana Olšana, uteče z domu a nezanechá po sobě žádný dopis. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Život je hra - Postavy4. dubna 2020 Život je hra - Postavy Štěpán Havlíček (Václav Marhold) Divný a infantilní kluk má něco přes dvacet a chová se trochu jako idiot. Chce to, co každý v jeho věku: holku, víc sexu a míň trapných situací. Martin […] Posted in Profily postav
  • Život je hra - Herci4. dubna 2020 Život je hra - Herci Václav Marhold Český herec se narodil se v roce 1993. Zahrál si v seriálech Život je hra, Specialisté, Já, Mattoni, Dáma a král, Svět pod hlavou nebo ve filmech Hořící keř a Svatá […] Posted in Profily osob
  • Život je hra - Zajímavosti4. dubna 2020 Život je hra - Zajímavosti Český komediální seriál Život je hra má zatím 10 epizod. Právě se připravuje druhá série. Seriál Život je hra vznikl podle norského sitkomu Match. Herec Václav Marhold říká o svém […] Posted in Zajímavosti
  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
  • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog20. února 2020 Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog Scénář šestidílné minisérie vznikl podle původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, a na základě příběhů policistů. Je těžké určit, zda je hlavní […] Posted in Filmové premiéry

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...