Kritiky.cz > Seriály > Stargate Atlantis

Stargate Atlantis

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//
Stargate Atlantis

25.February.2007 Seriály | Autor: Ludmila Kajtmanová

Do naše­ho týmu při­by­la dal­ší redak­tor­ka, jme­nu­je se Ludmila Kajtmanová. Tímto bych jí chtěl u nás při­ví­tat. (pozn. redak­ce)
Stargate Atlantis je seri­ál vol­ně nava­zu­jí­cí na Stargate SG-1 (u nás Hvězdná brá­na). Začátkem úno­ra byl ve spo­je­ných stá­tech odvy­sí­lán posled­ní díl tře­tí série, čtvr­tá se při­pra­vu­je.
Děj se ode­hrá­vá v gala­xii Pegasus, kde leží ztra­ce­né měs­to Atlantis. Před 10 000 let toto měs­to obý­va­li Antikové, rasa lidí s vyso­ce vyvi­nu­tou tech­no­lo­gií, kte­ří jej muse­li opus­tit ve vál­ce s Wraithy, mimo­zemš­ťa­ny krmí­cí­mi se vysá­vá­ním živo­ta z lidí.
Na Atlantis při­chá­zí ze Země skrz hvězd­nou brá­nu expe­di­ce v čele s Dr. Elizabeth Weir, aby zís­ka­la co nej­ví­ce infor­ma­cí o Anticích a jejich tech­no­lo­gii a aby pro­zkou­ma­la gala­xii Pegasus a její oby­va­te­le.
Při prv­ní výpra­vě se výzkum­ný tým vede­ný plu­kov­ní­kem Marshallem Sumerem dosta­ne na pla­ne­tu Athos. Díky jejím oby­va­te­lům se dozví o Wraithech a brzy se s nimi i sezná­mí. Na pla­ne­tu při­le­tí něko­lik Wraithských stí­ha­ček, je une­se­na část výzkum­né­ho týmu včet­ně plk Sumnera a někte­ří Athosiané. Ostatní oby­va­te­lé pla­ne­ty při­chá­zí se zbyt­kem týmu na Atlantis. Major Sheppard a poru­čík Ford se vypra­ví na záchra­nou misi, osvo­bo­dí mno­ho věz­ňů, mezi kte­rý­mi však není plk Sumner. Ten je zabit Wraithskou krá­lov­nou. Novým vojen­ským veli­te­lem se tak stá­vá major Sheppard, kte­rý, díky tomu, že má tzv. antic­ký gen, doká­že ovlá­dat tech­no­lo­gii Antiků.
Athosiané se natr­va­lo usíd­lí na pla­ne­tě, kde leží Atlantis. Jejich vůd­ce, Teyla Emmagan, se sta­ne čle­nem výzkum­né­ho týmu majo­ra Shepparda. Teyla má schop­nost vycí­tit pří­tom­nost Wraithů, pokud se nachá­zí v jejich blíz­kos­ti. Je také veli­ce schop­ná a odváž­ná bojov­ni­ce. Dalšími čle­ny týmu jsou Dr. Rodney McKay, geni­ál­ní, ale tro­chu namyš­le­ný vědec a poru­čík Aiden Ford. Při napa­de­ní Atlantis Wraithy (konec 1. série) Fordovi jeden z nich vstřík­ne do těla enzym, kte­rý pou­ží­va­jí k tomu, aby oběť žila déle, nestih­ne se však nakr­mit. Poručík Ford se stá­vá na enzy­mu závis­lým, což se pro­je­vu­je vel­kou fyzic­kou silou a tou­hou po lovu Wraithů. Protože se pod vli­vem enzy­mu cítí dob­ře a nechce se léčit, utí­ká z Atlantis.
Na jed­né z dal­ších misí obje­ví výzkum­ný tým Wraitha s vyříz­nu­tým enzy­mo­vým váč­kem, z čehož usou­dí, že se na pla­ne­tě pohy­bu­je i poru­čík Ford, a roz­hod­ne se ho najít, Ford však opět uni­ká. Na této pla­ne­tě se vysky­tu­je ješ­tě jeden člo­věk, běžec jmé­nem Ronon Dex. Pochází z pla­ne­ty Sateda, jejíž oby­va­te­lé byli vyhu­be­ni Wraithy. Běžec má v oblas­ti zad pod kůží implan­to­va­né sle­do­va­cí zaří­ze­ní, díky kte­ré­mu Wraithi vždy zna­jí jeho polo­hu a mohou jej lovit. Doktor Carson Beckett Rononovi sle­do­va­cí zaří­ze­ní vyo­pe­ru­je. Ronon při­chá­zí na Atlantis a stá­vá se čle­nem týmu.
Verdikt: SGA je seri­ál plný akce a napě­tí, ale čas­to se obje­vu­jí i vtip­né hláš­ky (hlav­ně z úst Dr. McKaye). Každá z epi­zod je zalo­že­na na novém nápa­du, tak­že se při sle­do­vá­ní urči­tě nebu­de­te nudit. Podle mého názo­ru SGA jed­no­znač­ně pat­ří k nej­lep­ším sci-fi seri­á­lům vůbec.
Hodnocení: 5/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Počet komen­tá­řů: 4 komen­tá­ře
Lukáš napsal dne 28. April 2007 , 21.48

toto pokra­čo­vá­ní SG-1 je super dokon­ce v někte­rých dílech v ori­gi­nal­ním zně­ní Dr.Zelenka mlu­ví čes­ky a to mě dost pře­kva­pi­lo je to výbor­ný serial po SG-1 nej­lep­ší a tvúr­ci měli por­fekt­ní nápat co se týká těch Wreitu no pros­tě super dopo­ru­ču­ji všem co mají rádi SG-1

keci­rij napsal dne 6. June 2007 , 9.08

Atlantis je vel­mi dob­ry serial.Nejlepší je všal Dr.Radek Zelenka jak už zmí­níl Lukáš:)

kubalka3 napsal dne 28. August 2007 , 9.57

No„to určo jo„,ale zají­ma­lo by mě„jestli se ty epi­zo­dy nedaj někde sráhnout„a zadarmo„no„díky jest­li mi to sem pisne­te fakt moo­o­oc díky

kubalka3 napsal dne 28. August 2007 , 9.58

Stáhnout teda„díky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,77230 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61755 KB. | 28.09.2023 - 04:15:31