Kritiky.cz > Recenze > Star WarsKlonové války

Star WarsKlonové války

Zprvu se zdá­lo, že se nedo­čká­me ani Skryté hroz­by a nako­nec tu máme roz­jezd k nové­mu seri­á­lu se Star Wars téma­ti­kou. Star Wars: Klonové vál­ky jsou totiž něco jako pilot­ní díl toho co ame­rič­tí divá­ci uvi­dí brzy na obra­zov­kách svých LCDček.
Star Wars pro­šli men­ším vývo­jem, o tom svěd­čí neje­nom pře­mís­tě­ní George Lucase od režie pou­ze k pro­duk­ci, ale i vizu­ál­ní poje­tí. Už totiž žád­né zele­né nebo mod­ré plát­no. Tvůrci se roz­hod­li jít rov­nou do počí­ta­čo­vé ani­ma­ce, jenž tvůr­ci dává do rukou vět­ší vol­nost. Režisérem nových Hvězdných válek se stal Dave Filoni, kte­rý pře­šel k Lucasfilmu z Nickelodeonu, tedy stu­dia kte­ré sto­jí napří­klad za úspěš­nou sérií Avatar: The Last Airbender, kde půso­bil jako tvůr­ce ale i jako reži­sér. Jenže jak se vyvi­nul nový počin Lucasfilmu? A co fanouš­ci série Hvězdných válek? 

Fanoušci se poza­sta­ví již v začát­ku, neboť chy­bí legen­dár­ní rulo­vá­ní tex­tu, kte­ré se dosta­lo i do nezpo­čet paro­dií, stej­ně jako star­tov­ní tóny zní­cí při obje­ve­ní loga STAR WARS. Ty tu bohu­žel nena­jde­te. Skok do pří­bě­hu je asi jas­ný, natvr­do se ocit­ne­te upro­střed vál­ky klo­nů. Bohužel pro divá­ky, kte­ří se ve svě­tě SW moc nevy­zna­jí, nebo vůbec nemě­li tu čest, pro­to­že se to na vás bude jen sypat. Klonové vál­ky zachy­cu­jí nové dob­ro­druž­ství, kte­ré se ode­hrá­va­jí mezi dru­hým a tře­tím dílem, lehce roz­ví­jí pří­běh a pood­krý­vá nové posta­vy. Hudbu k fil­mu slo­žil Kevin Kiner s pou­ži­tím moti­vů Johna Williamse.

„Od samé­ho začát­ku jsme vědě­li, že chce­me počí­ta­čo­vou ani­ma­ci pou­žít zce­la netra­dič­ním způ­so­bem“, řekl Lucas. A taky že ano, musí se totiž při­znat, že se ani­ma­ce co posta­va od posta­vy lehce liší. Některé posta­vy vypa­da­jí jako dře­vě­né vyře­za­né lout­ky, jiné jako posta­vič­ky ze sta­rých počí­ta­čo­vých her. Velmi se jed­na­lo i o poje­tí bojů:„Počítačová ani­ma­ce se od živé akce co do sty­lu vel­mi liší“. Lucas při­zná­vá, že se nechal inspi­ro­vat i u ani­me a man­ga. Ale musí se nechat, že ani­ma­ce, leč není úpl­ně doko­na­lá, aspoň není ruši­vá. A vy si tak vychut­ná­te film. Již teď se divá­ci roz­dě­li­li na dva tábo­ry. Jak jinak než že jed­ni jsou zastán­ci Klonů vál­ky a dru­zí je odsu­zu­jí. Tak na co čekat? Posuďte sami...

Spíše tele­viz­ní film, než film pro kina. Spíše ani­mo­va­ná pohád­ka, než sci-fi pro fajnšme­k­ry.

Naše hod­no­ce­ní: 

5

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

20. September 2008 - 12:14 — Jaroslav Měrtl

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,82480 s | počet dotazů: 233 | paměť: 52840 KB. | 16.06.2021 - 09:00:11