Kritiky.cz > Krátké recenze > Star Wars: Vadná várka - Jizvy z bitev

Star Wars: Vadná várka - Jizvy z bitev

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wow. Začnou rov­nou tím, že tohle byla zatím bez­peč­ně nej­lep­ší epi­zo­da seri­á­lu (snad kro­mě té prv­ní, ale těž­ko srov­ná­vat 70 minut s 25). Wreckerův čip se napl­no akti­vo­val a on pře­šel do ber­zerk modu - a byl napros­to děsi­vej. Nezastavitelný stroj, bez pro­blé­mu oddě­lal čty­ři z neje­lit­něj­ších klo­nů vůbec a nic ho nedo­ká­za­lo zpo­ma­lit. Přiznám se, že jsem čekal, že to bude Omega, kdo ho z toho dosta­ne, a o to srd­ce­ryv­něj­ší bylo, že to nedo­ká­za­la. Byl při­pra­ven ji zabít, i když s čipem vnitř­ně bojo­val, jak jen mohl. Vztah Omegy a Wreckera je vůbec jed­nou z nej­sil­něj­ších strá­nek seri­á­lu, dokon­ce zatím dostá­vá před­nost před vzta­hem Omegy a Huntera, kte­rý se zdál zpo­čát­ku být tím nej­dů­le­ži­těj­ším. Z tajem­né posta­vy z kon­ce minu­lé­ho dílu, o níž jsem si mys­lel, že bude Bail Organa, se vyklu­bal Rex (ne že bychom ho nevi­dě­li v trai­le­rech), a jako guest star fun­go­val skvě­le. Byl důle­ži­tým hyba­te­lem pro děj toho­to dílu i série cel­ko­vě, a záro­veň jsme moh­li nahléd­nout do jeho men­ta­li­ty těs­ně po Rozkazu 66. Ostražitý, opa­tr­ný, zkrou­ce­ný, plný PTSD - přes­ně, jak jsem si ho před­sta­vo­val. Doufám, že jsme ho v The Bad Batch nevi­dě­li napo­sled. Snad se také dozví­me, s kým spo­lu­pra­cu­je. Při zmín­ce o Fivesovi během kon­ver­za­ce s Echem jsem tiše hle­sl, vzpo­mín­ky mě doja­ly. Snad jen bych býval dou­fal, že bude kon­ver­za­ce del­ší - rád bych viděl, jak se Echo o Fivesově kon­ci dozví. Začíná už mi doce­la chy­bět Crosshair, snad mohu věřit závě­reč­né scé­ně, kte­rá nazna­čo­va­la, že bychom se ho snad moh­li příš­tě dočkat. Toť k pří­bě­hu asi vše, líbi­la se mi pro­po­je­ní s ostat­ní­mi médii (Bracca, dia­no­ga), ani­ma­ce samo­zřej­mě opět famóz­ní (zdá se mi dokon­ce epi­zo­du od epi­zo­dy lep­ší), Dee Bradley Baker jako vždy podal fan­tas­tic­ký výkon. 95%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,90386 s | počet dotazů: 277 | paměť: 61734 KB. | 03.10.2023 - 16:49:23