Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Star Wars prídu v roku 2014 a budú veľmi dospelý!

Star Wars prídu v roku 2014 a budú veľmi dospelý!

300px Star Wars Logo.svg
300px Star Wars Logo.svg

Pre tých kto­rý milu­jú Star Wars a majú radi novú a starú trilógiu,tak sú tu cel­kom dob­ré správy.Síce sa nejed­ná o celo­ve­čer­ný film ani o žia­d­nu jeho pre­ráb­ku do 3D ale o seri­ál STAR WARS: Underworld,kto­rý by mal byť hoto­vý v roku 2014.Rick McCallum,(producent Lucasfilm) tro­š­ka poroz­prá­val o prí­pra­vách Underworld:Máme tro­chu problém,pretože je to až moc dospelé.Predstavte si Deadwooda vo vesmíre,tak nejak bude seri­ál vyzerať,nebude sa to podo­bať ničo­mu čo George vytvo­ril v novej tri­ló­gií ale­bo sta­rej trilógií.Scenár sme písa­li 3 roky a máme asi 50 hodín pou­ži­ťel­né­ho sce­ná­ro­ve­ho materiálu.Určite to nie­je pre malé deti,scenáre sme písa­li pre dospe­lých a nie pre 8 roč­ných chlap­cov.Seriál by sa mal odo­hrá­vať med­zi sta­rou a novou tri­lo­gi­ou a mal by byť zob­ra­ze­ný z pohla­du pašerákov,nájomných vra­hov a lov­cov a podob­ných svätuš­ká­rov.Potrvá tak rok než začne­me natáčať,hlavným pro­blé­mom je rozpočet.Keď zobe­ri­e­te 2 epi­zó­dy a zle­pí­te ich dokopy,máte z toho nie­čo oveľa väč­šie­ho a drahšieho,než kto­rý­koľ­vek film ságy!Scenáre sú písa­ne vo veľ­ko­le­posti Avatara a mi máme roz­po­čet na jed­nu epi­zó­du 5-6 mili­ó­nov.
No nevi­e­me ako vám ale nám prí­du tie­to informácie,iba ako nalá­kať čo naj­vi­ac ľudí pred TV.Kto by pre­bo­ha písal seri­ál z roz­počtom nie­koľ­ko násob­ne väč­ším ako je povo­le­ný limit?Lucas dal urči­te jas­né inštruk­cie scenáristom,že v akom roz­med­zí sa majú pohybovať.Takže Rickové slo­vá beri­e­me z rezer­vou a máme to za istý druh mar­ke­tingo­vej kampane.Predsa len Lucas je pre­daj­ná devka,ktorá sa nehan­bí zará­bať na jed­nej veci celý život.Zo zaujímavosti,vedeli ste že Lucas pred úpl­ne prvý­mi STAR WARS pod­pí­sal zmluvu,v kto­rej sa vzdal honorára?a nato­čil film za smieš­ni peni­az a za to si zobral per­cen­tá zo zis­ku z kín,VHS,DVD,hračiek a všet­ké­ho mož­né na čom sa dalo zarobiť!Samozrejme vte­dy to uro­bil pre­to aby mohol STAR WARS natočiť,no risk sa mu vyplatil.Do Dnešného dňa STAR WARS ako znač­ka zaro­bi­la 45 mili­ard a z toho 80% per­cent tvo­ria hračky,DVD,suveníry a podob­né vecič­ky a zvyšných 20% je z kín.No nerob­te to celý život za tie pra­chy!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,53061 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56645 KB. | 28.06.2022 - 20:38:51