Kritiky.cz > Filmové recenze > Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

Chybějící člá­nek mezi nový­mi a sta­rý­mi epi­zo­da­mi StarWars je tady a my se koneč­ně může­me dově­dět, jak vymře­la vět­ši­na rytí­řů Jedi, jak se Anakin Skywallker stal tem­ným Dart Vaderem a kdo za tím vším stál.

Ocitáme se upro­střed zuří­cí vál­ky klo­nů. Dva rytí­ři řádu Jedi, Obi-Wan Kenobi a jeho žák Anakin Skywalker jdou zachrá­nit kanc­lé­ře Palpatina une­se­né­ho gene­rá­lem Grievous. Na pří­kaz a nalé­há­ní Palpatina Anakin zabi­je hra­bě­te Dooku, kte­rý ho v minu­los­ti při­pra­vil o ruku. Jediové se tak zba­ví vel­ké­ho nepří­te­le, ale Anankin se tak při­bli­žu­je tem­né stra­ně Síly. Od začát­ku fil­mu poma­lu vychá­zí na jevo, co je kanc­léř Palpatin zač a také je od začát­ku patr­ná pře­mě­na Anankin na tem­né­ho lor­da Darth Vadera. Jeho fyzic­ká pře­mě­na do podo­by, jak ho zná­me z původ­ní tri­lo­gie, ale při­jde až na závěr a je to jeden z nej­sil­něj­ších momen­tů ve fil­mu.

Ropzhodně však ne jedi­ným. Anakin je od začát­ku posta­ven před tež­ké roz­hod­nu­tí. Jeho taj­ná man­žel­ka Padmé (Natalie Portman) mu ozná­mí, že s ním čeká dítě. Anakin by nej­rad­ši pově­sil jedi­ov­ské řemes­lo na hře­bík a s Padmé se někam ukryl. Ale zlý sen mu sdě­lí, že Padmé při poro­du zemře. Snaha zabrá­nit její smr­ti ho ale sve­de na tem­nou stra­nu Síly. Kancléř Palpatin, ali­as tem­ný Darth Sidious, nabí­zí Anakinovi pomoc. V těž­kých život­ních situ­a­cích člo­věk snad­no pod­leh­ne sli­bům a Anakin se od počát­ku vyzna­čo­val vlast­nost­mi, kte­ré by , jako rytíř Jedi, v sobě neměl pěs­to­vat. Pro kanc­lé­ře Palpatina už pak byla hrač­ka ho zís­kat na svou stra­nu.

Po tech­nic­ké strán­ce je to jed­no­znač­ně nej­lep­ší epi­zo­da z celé ságy. Co se týče pří­bě­hu, tak ten je v této epi­zo­dě tro­chu jiný. Je méně pohád­ko­vý a obsa­hu­je více sku­teč­ně sil­ných oka­mži­ků. Také se v něm hod­ně změ­ní hod­ně věcí, kte­ré ovliv­ní celou budou­cí ságu. Smyslem epi­zo­dy III bylo pře­de­vším spo­jit původ­ní tri­lo­gii s nový­mi díly, kte­ré jí před­chá­ze­ly. Toto je sku­teč­ně jed­na z věcí, kte­rá se Lucasovi poved­la. Narážkami a logic­kou návaz­nos­tí na před­cho­zí a násle­du­jí­cí epi­zo­du je Pomsta Sithů doslo­va nabi­tá. Pár věcí sice úpl­ně nese­dí, ale povět­ši­nou jde o detai­ly. Že se robot R2, kte­rý nás pro­vá­zí vše­mi šes­ti epi­zo­da­mi, najed­nou umí vzná­šet, což neu­měl ani před tím ani potom, si všim­ne kaž­dý, ale je to detail, kte­rý ságu jako tako­vou neo­vliv­ní a tuto epi­zo­du tro­chu zpes­t­ří.

Po hudeb­ní strán­ce nic nové­ho pod slun­cem. Stejné orchest­rál­ní hud­ba, jako v ostat­ních epi­zo­dách, byla snad divá­ky i oče­ká­vá­na. Vymýšlet pro posled­ní díl něco nové­ho by bylo kro­kem na ten­ký led.

Sága se tedy uza­vře­la a přes­to­že jsme všich­ni dopře­du vědě­li, co se zde musí ode­hrát, je to vel­mi inten­ziv­ní záži­tek a pro znal­ce ostat­ních epi­zod roz­hod­ně povin­nost.

O filmu:

USA, 2005, 140 min

Oficiání web: Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Režie: George Lucas
V hlav­ních rolích: Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson, Christopher Lee, Frank Oz, James Earl Jones, Jimmy Smits, Anthony Daniels, Keisha Castle-Hughes, Ling Bai, Bruce Spence, Rena Owen, Claudia Karvan

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%13. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90% Tam, kde skončila sedmá epizoda Star Wars: Síla se probouzí, plynule navazuje osmá epizoda, tudíž hrstka rebelů hodného Odboje prchá před obří flotilou zlého Prvního řádu a Rey podává […] Posted in Filmové recenze
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Baahubali 2: The Conclusion - 80 %24. října 2017 Baahubali 2: The Conclusion - 80 % V tomto dobrodružném muzikálu se nám naskýtá pohled do poměrů uvnitř indické královské rodiny. Nevlastní bratři vychovávaní stejnou matkou, jeden je dobrý, druhý je zlý a královna matka […] Posted in Filmové recenze
  • Hvězdné války IV v TV23. června 2004 Hvězdné války IV v TV Před dávnýmilety v předaleké galaxii začín první kapitola mýtické ságy Star Wars. Vracíme se v čase od filmu Star Wars asi tak o 30 let. Epizoda I nám představuje ještě mladého Anakika […] Posted in TV Recenze
  • Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %16. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy a nové […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera | Star Wars: The Rise of Skywalker19. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera | Star Wars: The Rise of Skywalker A je to tady. Třetí trilogie Star Wars dospěla do svého finále. To co se při oznámení zdálo jako sen všech fanoušků, kteří na hvězdných válkách vyrůstali, se postupem čas proměnilo v […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...