Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Revoluce v Matrixu skon­či­ly, vrá­til se i král, a tak jedi­ný fil­mo­vý titul ke kte­ré­mu se upí­na­ly mé nadě­je ve výji­meč­ný záži­tek byl závě­reč­ný (respek­ti­ve tře­tí) díl Hvězdných válek. Je to tu. Recenzi píši něko­lik desí­tek minut po zhléd­nu­tí titu­lu. Jsem ješ­tě plný zážit­ků. Na jed­né stra­ně jsem rád, že mě George Lucas nezkla­mal a při­ne­sl něco, co ve vás nechá hlu­bo­ký klad­ný dojem, sou­čas­ně jsem ale také troš­ku roz­mr­ze­lý, pro­to­že to byl prav­dě­po­dob­ně defi­ni­tiv­ně posled­ní díl nej­vý­ji­meč­něj­ší sci-fi ságy.

Jsem jeden z těch, kte­rým se prv­ní dva díly líbi­ly a i přes urči­té výhra­dy je pova­žu­je za důstoj­né nástup­ce (nebo před­chůd­ce, díky za závor­ky, vysvět­lo­vat jak to vlast­ně s šes­ti epi­zo­da­mi je někdy doce­la fuš­ka) původ­ní tri­lo­gie. Jistě, mám k nim poznám­ky, ale že bych z nich byl zkla­ma­ný, to urči­tě ne. Svým sty­lem mož­ná tak úpl­ně neod­po­ví­da­ly tomu, co se popr­vé obje­vi­lo v kinech před mno­ha lety, ale urči­tou dáv­ku kouz­la Epizody IV – VI si zacho­va­ly. Navíc, až zhléd­ne­te tře­tí díl, tak zjis­tí­te to, že Lucas si to pořád­ně pro­mys­lel a nako­nec téměř vše pěk­ně nava­zu­je a uka­zu­jí se důle­ži­té sou­vis­los­ti. Například to, že Skrytá hroz­ba byla čas­to nasák­lá dětin­skou roz­to­mi­los­tí, Válka klo­nů zase roman­ti­kou, to vše (ale­spoň si to mys­lím) mělo jeden důle­ži­tý účel – kon­tras­to­vat s tem­no­tou a bez­útěš­nos­tí pří­bě­hu Pomsty Sithů. Právě tak vynik­ne zrod Dartha Vadera. Jeho kru­tost, přes­to­že zplo­ze­ná z dob­ré­ho úmys­lu (záchra­na jeho milo­va­né), se tak stá­vá mno­hem výraz­něj­ší.

Hlavní dějo­vá linie je zasa­ze­na do doby při­bliž­ně tře­tí­ho roku Klonových válek. Nejvyšší kanc­léř Palpatin (Ian McDiarmid) je une­sen vůd­ci sepa­ra­tis­tů hra­bě­tem Dooku (Christopher Lee) a gene­rá­lem Grievousem (mlu­ví Matthew Wood). Záchranou misi pod­ni­ká Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) a Anakin Skywalker (Hayden Christensen). Zajatý poli­tik je držen na jed­né z bojo­vých lodí, kte­ří se účast­ní váleč­né vřa­vy na Coruscantem. Bitva, kte­rá jen mír­ně nazna­čí, jak vel­ko­le­pé zakon­če­ní vás čeká.

Onen zmí­ně­ný střet je nej­vět­ší akč­ní scé­nou z celé­ho fil­mu, ale to nazna­me­ná, že to, co je pro vás při­pra­ve­ná dál bude méně efek­tiv­ní. Půjde sice o komor­něj­ší pří­běhy, ale budou mno­hem osob­něj­ší a urči­tě vás zasáh­nou. Scénář nešet­ří jak emo­ci­o­nál­ně vypja­tý­mi scé­na­mi (kte­ré ovšem fun­gu­jí skvě­le a napří­klad během úto­ku klo­nů na rytí­ře řádu Jedi vás urči­tě zamra­zí), tak množ­stvím ved­lej­ších postav. Ty se čas­to na plát­ně jen mih­nou, ale i to sta­čí k tomu, aby jste zís­ka­li pocit, že vše, co sle­du­je­te je sou­čás­tí něče­ho vel­ké­ho, co ovliv­ní osu­dy mili­ard bytos­tí. Pokud se obá­vá­te i návra­tu Jar Jar Binkse (Ahmed Best), tak se sice obje­ví, ale jen na pár vte­řin. Co mě pří­liš nepo­tě­ši­lo je to, že jed­not­li­vým rytí­řům Jedi se také pří­liš mís­ta nedo­sta­lo (před­po­klá­dám, že díky „při­ja­tel­né“ sto­pá­ži skon­či­lo mno­ho zají­ma­vých scén pod ruka­ma stři­ha­če). To ale nepla­tí pro všech­ny. Kromě zmí­ně­né dvo­ji­ce mis­tr – žák, sehra­jí důle­ži­tou roli Mace Windu (Samuel L. Jackson) a Yoda (Frank Oz). Padmé (Natalie Portman) také nemá mno­ho mís­ta (přes­to, že její před­sta­vi­tel­ka nepo­strá­dá kla­sic­kou dáv­ku roz­to­mi­los­ti). Jistě postřeh­ne­te i sená­to­ra jmé­nem Bail Organa (Jimmy Smiths), kte­rý má sluš­ný vliv na dění. Charakterů jsou desít­ky a desít­ky (a je ško­da, že někte­rým neby­lo poskyt­nu­to ale­spoň pár minut navíc, jen tak pro zají­ma­vost, krá­lov­nu Naboo si zahrá­la Keisha Castle-Hughes, kte­rý byla nomi­no­vá­na na Oscara za Pána velryb), ale nej­dů­le­ži­těj­ší se stá­vá tro­ji­ce Obi-Wan, Anakin a Palpatin. První jme­no­va­ný boju­je s tím, aby jeho vzpur­ný stu­dent nepro­pa­dl svo­dům tem­né stra­ny Síly, ale ten je pro­ná­sle­do­ván stra­chem ze ztrá­ty své milo­va­né, a to nechce za žád­nou cenu dovo­lit. Dokonce je ocho­ten při­dat se k Palpatinovi/Darth Sidiousovi. Ten ho téměř s otcov­skou péči utě­šu­je, ale sou­čas­ně v něm také pro­bou­zí nepřá­tel­ství vůči jeho sestrám a bra­t­rům z řádu. Darth Sidious je vyni­ka­jí­cí zápor­ný cha­rak­ter. Za jeho zdán­li­vě pří­vě­ti­vým úsmě­vem se oči­vid­ně skrý­vá neu­tu­cha­jí­cí zlo­ba, ale také doká­že mlu­vit nato­lik pře­svěd­či­vě, že neu­vě­řit jeho bludům je pro Anakina více než obtíž­né.

Vizuální efek­ty sice hra­jí dru­hé „hous­le“ (pořád­ně hla­si­té) a mají zde být pře­de­vším jakou kuli­sa pro pří­běh, ale i na nich hod­ně zále­ží. Pracovníci ILM se opět před­ved­li v tom nej­lep­ším svět­le. Jen v něko­li­ka málo pří­pa­dech troš­ku uklouz­li (napří­klad pokud bude­te pozor­ně sle­do­vat sou­boj Palpatina a Yody v sená­tu, uvi­dí­te, že v někte­rých momen­tech je až pří­liš zře­tel­né, že za lid­ské­ho před­sta­vi­te­le Dartha Sidiouse něko­li­krát „zasko­čil“ počí­ta­čo­vý dvoj­ník), ale vět­ši­nou vám vyra­zí dech. Opět zali­tu­je­te, že stři­hač měl až moc prá­ce a plno úžas­ných tri­ků na nás čeká až na DVD. Souboje mezi ústřed­ní­mi cha­rak­te­ry jsou dlou­hé a cho­re­o­gra­fic­ky dob­ře zvlád­nu­té. Přesto, spí­še než to jak vypa­da­jí, vás asi zaujme jejich koneč­né důsled­ky.

George Lucas se musel vypo­řá­dat s pro­blé­mem, aby Pomsta Sithů nava­zo­va­la nejen na dva před­chá­ze­jí­cí díly, ale také při­pra­vi­la půdu pro původ­ní tri­lo­gii. Ani tady nezkla­mal. Neustále se budou obje­vo­vat naráž­ky, kte­ré nemů­že­te pře­hléd­nout (mimo­cho­dem, moc se mi líbi­lo, když jsme vychá­ze­li z kina a něja­ký muž, kte­ré­mu moh­lo být něco kolem pade­sá­ti s oči­vid­ným nad­še­ným v očích vyprá­věl své ženě, že naro­ze­ná hol­čič­ka byla hrdá prin­cez­na Leia, bojov­ni­ce za svo­bo­du ze star­ších fil­mů). Některé jsou spí­še drob­něj­ší­ho rázu (drdo­ly Padmé :), dal­ším už nechy­bí monu­men­tál­nost (kost­ra Hvězdy smr­ti). Je toho dost a dost (nesmím zapo­me­nout na to, že kameo si střih­ne Chewbacca – Peter Mayhew). Lucas nechtěl zkla­mat fanouš­ky, tak­že napří­klad kos­tým Dartha Vadera má být přes­nou repli­kou původ­ní­ho a tem­ný lord ze Sithu dokon­ce pro­mlou­vá hla­sem, ze kte­ré­ho nás mra­zi­lo už v kla­sic­ké tri­lo­gii (James Earl Jones v ang­lic­kém jazy­ce, a pokud se neple­tu tak i čes­ky pro­mlou­vá Vader tak, jak ho zná­me).

Drobnou pro­ti­vá­hou vše­pro­stu­pu­jí­cí tem­no­ty se stá­vá humor, kte­rý zajiš­ťu­je pře­de­vším R2D2 (Kenny Baker). Nejde o žád­né šíle­nos­ti jaké před­vá­děl Jar Jar Binks. Opravdu se zasmě­je­te a na chví­li pro­bu­dí­te svou infan­ti­li­tu.

Styděl bych se, kdy­bych se nezmí­nil o hud­bě. John Williams si pohrá­vá jak s téma­ty z Nové nadě­je, Impéria vra­cí úder a Návratu Jediho, tak i s nový­mi. Všechny ale spo­ju­je to, že jsou úchvat­né. Obrovské orchest­ry a mystic­ké cho­rá­ly, komor­něj­ší a umír­ně­něj­ší melo­die. Všechny fun­gu­jí tak jak mají a kde mají.

Nejsem vůbec na pochy­bách, že se najdou šťou­ra­lo­vé (zná­te snad něja­ký film, do kte­ré­ho by si někdo nerý­pl?), kte­ří nebu­dou s titu­lem spo­ko­je­ní. To je ale napros­to nor­mál­ní. Většina z nás při­chá­zí do kina z urči­tou před­sta­vou, a pokud to, co uvi­dí neod­po­ví­dá našim ide­jím, pak jsou tu dvě ces­ty. Ta prv­ní je ono nespo­ko­je­né breptá­ní (dob­ře, někte­ré titu­ly si ho zaslou­ží, ale nepla­tí to vždy), a nebo si při­pus­tí­me, že i když to mož­ná není to, co jsme před­po­klá­da­li, že uvi­dí­me, je to vyni­ka­jí­cí. Já se v pří­pa­dě Star Wars: Epizody III – Pomsty Sithů roz­ho­dl krá­čet dru­hou ces­tou. Můj dojem roz­hod­ně nezka­zí něko­lik málo nedo­stat­ků, kte­ré bychom moh­li fil­mu vyčí­tat. Odcházel jsem z kina se zvlášt­ním mra­ze­ním v zádech a poci­tem, že jsem viděl něco, co se neob­je­vu­je kaž­dý den. A to se mi v posled­ní době nestá­vá. Proto mi nezbý­vá než podě­ko­vat za skvě­lý záži­tek. Sice jsem se tomu­to klišé chtěl vyhnout, ale bez něj by to neby­lo ono – tak tedy, musím při­znat, že v tom­to fil­mu je Síla.


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • České ceny her pro PlayStation 5: Demon’s Soul - 1999 Kč...17. září 2020 České ceny her pro PlayStation 5: Demon’s Soul - 1999 Kč... České ceny her pro PlayStation 5: Demon’s Soul - 1999 Kč Spider-Man: Miles Morales - 1599 Kč Sackboy A Big Adventure! - 1799 Kč... Destruction AllStars - 1999 Kč Zobrazit víc Posted in Krátké herní aktuality
  • Holka na hlídání13. března 2010 Holka na hlídání Co by tak mohla dělat čerstvá absolventka univerzity se zájmem o antropologii? Na to je […] Posted in Recenze
  • Minamata: Johnny Depp je zpátky!26. srpna 2022 Minamata: Johnny Depp je zpátky! Johnny Depp – podivuhodná osobnost, oceňovaný herec a v poslední době také miláček veřejnosti. Možná jste si všimli, že už je to nějaký ten pátek, co do českých kin zavítal film, v jehož […] Posted in Filmové recenze
  • FIFA 234. října 2022 FIFA 23 FIFA je dojná kráva, plná licencí, kartiček a hlavně mikro transakcí. A co nám přinesl nejnovější ročník? To se v krátkosti dozvíte v naší recenzi. Ten kdo má konzoli nové generace, tak […] Posted in Recenze her
  • Ozvěny z filmového festivalu13. dubna 2018 Ozvěny z filmového festivalu Ozvěny z filmového festivalu V předposlední den filmového festivalu Dny evropského filmu proběhla v Kině Lucerna v podvečerních hodinách projekce filmu Mary Shelley. Ještě před […] Posted in Festivaly
  • Sony musí řešit hromadné žaloby týkající se...12. února 2021 Sony musí řešit hromadné žaloby týkající se... Sony musí řešit hromadné žaloby týkající se driftujících analogů na ovladači DualSense. Posted in Krátké herní aktuality
  • NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ28. května 2019 NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ Nemožné na počkání je další kniha od autora „Revoluce zevnitř“, která vás provede devadesátidenním programem jak přivést své sny k životu, a doslova proměnit nemožné na možné. Všichni […] Posted in Recenze knih
  • Animalium - kniha plakátů - Zvířecí království na zdi tvého pokoje!14. března 2019 Animalium - kniha plakátů - Zvířecí království na zdi tvého pokoje! Další v češtině vydanou publikací ze série Animalium. Račte vstoupit do muzea je Kniha plakátů. Populární britská knižní řada sází na obrazovou složku – ilustrace zástupců zvířecí říše od […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Grantchester S06E08 - Episode #6.83. listopadu 2021 Titulky k Grantchester S06E08 - Episode #6.8 Máme tu poslední díl šesté série. Will a Geordie řeší případ vraždy, která se jeví jako vloupání. Geordie řeší své démony z války a Will se bude bát o své místo faráře v Grantchesteru. […] Posted in Titulky
  • Poslední noc v Soho (2021)22. listopadu 2021 Poslední noc v Soho (2021) Tohle je Londýn. Zde někdo zemřel v každém pokoji každé budovy a na každém rohu ulice města.Edgar Wright mi velmi sedí a to v každé poloze. Baby Driver, Hot Fuzz, Scott Pilgrim nebyla […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,71503 s | počet dotazů: 264 | paměť: 63041 KB. | 30.09.2023 - 15:17:53