Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Wars Epizoda I - Skrytá hrozba

Star Wars Epizoda I - Skrytá hrozba

Hvězdné vál­ky se vra­ce­jí, s novým pří­bě­hem, nový­mi efek­ty, nový­mi posta­va­mi, ale se stej­ně skvě­lou str­hu­jí­cí atmo­sfé­rou a vyni­ka­jí­cí hud­bou….Je až neu­vě­ři­tel­né, co způ­so­bil George Lucas svo­jí, dopo­sud, tri­lo­gií Hvězdné vál­ky. Vynikající, mož­ná troš­ku naiv­ně, laze­ná sci-fi o nikdy nekon­čí­cím boji dob­ra a zla, bavi­la naše rodi­če, nás a jak se zdá bude bavit i naše děti a jejich děti….

Příběh Skryté hroz­by je zasa­zen do obdo­bí, jež mapu­je legen­dár­ní tri­lo­gie Hvězdné vál­ky, Impérium vra­cí úder a Návrat Jediho…

Chamtivá Obchodní fede­ra­ce zahá­ji­la blo­ká­du malé pla­ne­ty Naboo, kte­ré vlád­ne nedáv­no zvo­le­ná krá­lov­na Amidala. Ovšem Nejvyšší kanc­léř vysí­lá na pomoc dva rytí­ře řádu Jedi Qui-Gon Jinna a Obi-Wan Kenobiho, aby zapo­ča­li diplo­ma­tic­ké roz­ho­vo­ry, ale plán se nezda­ří. Místokrál Obchodní fede­ra­ce se poku­sí zabít rytí­ře Jedi. Oba prcha­jí na Naboo. Po krat­ších peri­pe­ti­ích se jim poda­ří dostat to palá­ce a spo­leč­ně s krá­lov­nou Amidalou unik­nout před jed­not­ka­mi fede­ra­ce. Během úni­ku je však jejich křiž­ník poško­zen, sice na oka­mžik unik­nou z dosa­hu fede­ra­ce, ale jsou nuce­ni při­stát na men­ší pla­ne­tě a opra­vit loď. Ale jeden z rytí­řů Jedi obje­ví malé­ho chlap­ce Anakina Skywalkera, v němž se skrý­vá sil­ná kon­cen­t­ra­ce Síly. Ovšem tem­ný spo­je­nec fede­ra­ce Darth Sidious, vysí­lá své­ho učed­ní­ka Darth Maula, aby krá­lov­nu zasta­vil dří­ve, než se jí poda­ří dostat se do sená­tu a pro­mlu­vit zde….

Mohu Vám říci jed­no, pokud jste vidě­li prv­ní (respek­ti­ve posled­ní) tři díly, bude­te nad­še­ni, Skrytá hroz­ba nejen, že pro­ka­zu­je stej­né kva­li­ty jako její star­ší „sou­ro­zen­ci“, ale v urči­tých ohle­dech je dokon­ce pře­ko­va­ná (něco přes dva­cet let, už ve svě­tě vizu­ál­ních efek­tů něco zna­me­ná), ovšem nej­vět­ším kla­dem fil­mu je ona atmo­sfé­ra, kte­rá číší ze svě­ta Hvězdných válek, i když nejsem žád­ný mani­ak do této téma­ti­ky, přes­to mě ten­to svět svým způ­so­bem fas­ci­nu­je a jed­na z věcí, kte­ré na něm oce­ňu­ji je onen zvlášt­ní pocit při sle­do­vá­ní původ­ní tri­lo­gie a nyní i nové­ho „pří­růst­ku“.

Jak už jsem řekl, pokud jste fanouš­ky Star Wars, roz­hod­ně nebu­de­te zkla­má­ni a mimo to Vás potě­ší „his­to­ric­ké“ sou­vis­los­ti, ale pokud jste o Hvězdných vál­kách nikdy nesly­še­li, není to pro­blém, film v žád­ném pří­pa­dě „nevy­ža­du­je“ zna­lost před­cho­zích dílů, ale bude­te o vel­ké množ­ství ochu­ze­ní…

Pokud jste fanouš­ky sci-fi a nebo se chce­te jen poba­vit, ten­to film Vám roz­hod­ně Vaše přá­ní spl­nit. Proč troš­ku nepo­pus­tit uzdy fan­tasii a nevy­dat se do svě­ta galak­tic­kých bitev, do svě­tě hrdi­nů se svě­tel­ný­mi meči a krás­ných sta­teč­ných žen, zní to jako pohád­ka? A ona také tro­chu je, ale v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu…

A ješ­tě jed­na věc, týká se jed­ná z postav a to Jar Jar Binkse, poprav­dě mně osob­ně troš­ku vadí, hodil by se mi spí­še do něja­ké­ho vyslo­ve­ně dět­ské­ho fil­mu, ale co se dá dělat, už nic a mimo to, je prav­dě­po­dob­né, že se i přes pro­tes­ty někte­rých divá­ků, obje­ví i v dal­ším díle…

Samozřejmě nesmím zapo­me­nout na vyni­ka­jí­cí hud­bu, kte­rá je jed­ním z prů­vod­ních zna­ků celé série a i ten­to­krá­te Vás nezkal­me, roz­hod­ně je o co stát, hero­ic­ké pís­ně v podá­ní gigan­tic­kých orchestrů zně­jí oprav­du monu­men­tál­ně a pod­ma­ni­vě.

Co se herec­kých výko­nů týče jsou na vel­mi vyso­ké úrov­ni, ostat­ně jako téměř všech­no v tom­to fil­mu, tak tedy, nemo­hu než dopo­ru­čit, užij­te si to…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Emily Vichrná a země půlnočního slunce - obstojí Emily v nebezpečných zkouškách?26. února 2019 Emily Vichrná a země půlnočního slunce - obstojí Emily v nebezpečných zkouškách? Emily je úplně normální, téměř třináctileté děvče, to však jen na první pohled. Ovšem na ten druhý už tomu tak není. Její otec je totiž mořský muž, zatímco maminka je tzv. suchozemská […] Posted in Recenze knih
  • Barbora Hu: Polibek kobry14. července 2021 Barbora Hu: Polibek kobry Jsme zmenšeninami mystéria světa, vesmíru, celého bytí. Zákonitosti našeho života jsou podobné těm přírodním. Ponořme se ve více než třista stránkách do duše ženy, zákonitostí jejího […] Posted in Recenze knih
  • Seriál Živí mrtví skončí v roce 2022 svou 11. řadou....9. září 2020 Seriál Živí mrtví skončí v roce 2022 svou 11. řadou.... Seriál Živí mrtví skončí v roce 2022 svou 11. řadou. Nově ale vznikne seriálový spin-off s postavami Daryla Dixona (Norman Reedus) a Carol Peletierové (Melissa McBride) v hlavních rolích Posted in Krátké filmové aktuality
  • Seriálové novinky 2020, které jste neznali: Pokračování8. srpna 2021 Seriálové novinky 2020, které jste neznali: Pokračování The Haunting of Bly Manor Záhadné sídlo Bly se dá považovat za úplně nový seriál, byť jde pokračování série The Haunting od stejných tvůrců. I když na nové řady rozběhlých seriálů budu […] Posted in Zajímavosti
  • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
  • Chyba systému19. května 2020 Chyba systému Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • First-person střílečka Disintegration od studia V1...29. července 2020 First-person střílečka Disintegration od studia V1... First-person střílečka Disintegration od studia V1 Interactive prohrálo svůj boj na přesyceném trhu. Hru od tvůrců Halo si v peaku zahrálo 120 lidí, což je na poměrně velký titul, který se […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Zuzana Stivínová12. října 2016 Zuzana Stivínová Zuzana Stivínová je česká divadelní, filmová a televizní herečka. Sklidila ocenění za svůj výkon ve světové premiéře hry Václava Havla Odcházení, v jazzové opeře Dobře placená procházka v […] Posted in Rozhovory
  • Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem Do jaké míry je Artur Jaromírem Hanzlíkem? Co vás dva spojuje, která konkrétní situace z vašeho života se promítla do filmu? Jaromír Hanzlík by ještě občas chtěl být Arturem, protože […] Posted in Rozhovory
  • Bloodshot – Recenze – 40%11. března 2020 Bloodshot – Recenze – 40% Elitní voják Ray (Vin Diesel) je jednoho dne po návratu ze své poslední mise unesen a zastřelen spolu se svou manželskou. Pak se probere se ztrátou paměti ve speciální výzkumné […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81306 s | počet dotazů: 239 | paměť: 55909 KB. | 24.05.2022 - 02:00:14