Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Trek VII: Generace

Star Trek VII: Generace

Generagce

Filmů sta­ré posád­ky je deset. Šest a půl fil­mu je kapi­tá­nem či admi­rá­lem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl fil­mu je kapi­tá­nem J.L. Picard a ten­to film je jedi­ným, kdy se tito dva slav­ní kapi­tá­ni spo­ji­li pro­ti zlu a na záchra­nu jed­né pla­ne­ty a lodi Enterprise

Enterprise není prv­ní lodí, kte­rá se hono­sí tím­to jmé­nem. Prvním, spí­še dru­hým, kapi­tá­nem lodi byl J. T. Kirk, kte­rý je vlast­ně nej­slav­něj­ším kapi­tá­nem za celou dobu, co se dozví­dá­me, že Enterprise exis­tu­je. Kirk je minu­lost a Picard je budouc­nost a pro budouc­nost se musí žít. A her­ci hra­jí­cí v původ­ních séri­ích už star­ší. Takřka nad hro­bem a tak musí pokra­čo­vat nová Generace, tak zva­ná Next Generations, Picard, Riker, Dat a jiné nové posta­vy.

A tak se ve fil­mu ST Generations spo­jí dvě nej­slav­něj­ší posta­vy fede­ra­ce, Kirk, už ve výsluž­bě a Picard v nej­lep­ších letech. Kirk je už sta­rý a díky pla­ne­to­vé ano­má­lii zva­né Nexus se dosta­ne při své posled­ní ces­tě, uve­de­ní rekon­stru­o­va­né Enterprise do služ­by, do jiné dimen­ze, kde nezá­le­ží na času, na stá­ří, a kde se žije krás­ně a bez stár­nu­tí. A co dělá Picard, ten se do Nexu, dosta­ne díky tomu, že neza­brá­nil Soranovi (kla­sic­ký zápo­rák) vrá­tit se do Nexu a tím zni­čit nejen pla­ne­tu, ale posád­ku celé své lodi.

A kdo je vlast­ně Soran, jeden špat­ný člo­věk, kte­rý nestár­ne, může žít mno­ha tisí­ci­le­tí, mož­ná i sto­le­tí, kte­rý byl díky Kirkovi vytr­žen z Nexu, tedy z ráje, kde neby­ly žád­né pro­blémy, žád­né stár­nu­tí, a Soran se dlou­hou dobu sna­ží dostat zpět. Co se mu i přes odpor Picarda poda­ří.

Ale vlast­ně díky Nexu lze měnit minu­lost, je to pře­ci časo­vá ano­má­lie, diky níž lze spra­vit budouc­nos­ti, zni­čit zápo­rá­ky a stát se zachrán­cem pla­ne­ty. Tak se Picard s Kirkem vrá­tí těs­ně před úspěch Sorana a oprav­du pla­ne­ta zni­če­na není, jenom Kirk doo­prav­dy při plně­ní svých úko­lů zemře, ten­to­krát doo­prav­dy, už bez návra­tu, ale nejen pla­ne­ta je zachrá­ně­na, ale celá posád­ka Enterprise, bohu­žel už ne loď, ta se roz­mlá­tí o ská­ly.

Nesmíme zapo­me­nout i na ved­lej­ší pří­běh, ve kte­rém si Dat, Android - spí­še robot, pod­le I. Asimova, implan­tu­je emoč­ní čip, ze své­ho bra­t­ra Lora, a díky němu zku­teč­ně pro­ží­vá smys­lo­vé cito­vá zážit­ky, a dost ho to celý film ome­zu­je, pro­to­že zaží­vá strach, radost a je tím dosti ovliv­něn.

Další věci je pový­še­ní Worfa, kte­rý je Klingonských zástup­cem ve fede­ra­ci. Klingoní a lidé se spo­ji­li díky Kirkovi, a tak se teš­te na tako­vou men­ší recen­zi před­cho­zí­ho fil­mu - Neobjevená země.

Dívat se na film Star Trek VII: Generace je doce­la zába­va, pro­to­že zob­ra­zu­je všech­ny StarTrekovské pra­vi­dla a činy a akce, záchra­nu pla­ne­ty, záchra­nu posád­ky, nepo­slech­nu­tí základ­ní směr­ni­ce. A co je na tom­to hlav­ní, je to prv­ní a posled­ní spo­je­ní Kirka a Picarda ve fil­mu i v tele­viz­ních séri­ích. Ale ostat­ní posta­vy z TOS, či TNG se dohro­ma­dy spo­ji­li v někte­rých dílech TNG, či DS9.

 Sice je to sta­rý film už kolem 10 let, ale stá­le má co říct, je kva­lit­něj­ší, než zatím posled­ní film Nemesis, a pokud chce­te vědět něco víc o StarTreku, či o Kirkovi, či Picardovi, nebo se vám pros­tě líbí hod­ně Scifi fil­my z budouc­nos­ti, tak na ten film jdě­te, spí­še si sežeň­te DVD nebo VHS. Jste li Trekee, tak je oprav­du chy­ba ten­to film nemít.


Photo © Paramount Pictures


  • Star Trek: Nemesis4. června 2004 Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale na nejnovější "trekkie" film s podtitulem "Nemesis" (čili odplata) jsem se zlákat nechal. Je to […] Posted in Filmové recenze
  • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT1. srpna 2002 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT Příznivci seriálu Star Trek a kosmické lodi Enterprise, radujte se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš commander William Riker, přichází s novým celovečerním příběhem neohrožené posádky […] Posted in Filmové recenze
  • sti logo14. prosince 2002 STAR TREK: VZPOURA Pokročilejší pokračování celovečerních filmů Star Trek s originální osádkou (kapitán Kirk atd.) to měly možná jednodušší. Herci, junáci 60. a 70. let, nám očividně zestárli a tak byli ve […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek VI: Neobjevená země23. října 2021 Star Trek VI: Neobjevená země Kirkova posádka ze Star Treku odchází tak, jak by si svůj odchod představoval asi každý – s plným nasazením, hrdostí, uznáním a dokonce i s potleskem. Hned na začátku film vtáhl do děje […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek IV: Cesta domů21. října 2021 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek - Film z roku 1979 - 100 %18. října 2021 Star Trek - Film z roku 1979 - 100 % Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek V: Nejzazší hranice22. října 2021 Star Trek V: Nejzazší hranice Pátý Star Trek je trochu zmatený, trochu nuda, ale není to až taková bída, jak jsem původně čekala. K jeho sledování jsem šla s tím, že je to podle fanoušků nejhorší Star Trek. Recenze a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek III: Pátrání po Spockovi20. října 2021 Star Trek III: Pátrání po Spockovi Jak už název vypovídá, film se celý točí kolem hledání Spocka – postavy, která zemře na konci předchozího Khanova hněvu. Spock je napůl člověk, napůl Vulkánec a Vulkánci mají nesmrtelnou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek II: Khanův hněv - 95 %19. října 2021 Star Trek II: Khanův hněv - 95 % Několik let po prvním filmovém díle Star Treku se tvůrci rozhodli pokračovat v příběhu Enterprise. Po Robertovi Wiseovi byl na režisérskou židli postaven  Nicholas Meyer, který napsal i […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací21. února 2020 Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací První setkání s fenoménem Star Trek bylo kdysi v Táboře, kdy má babička sledovala německou RTL, byl jsem velmi mladý a byla to 80. léta a byl to animovaný Star Trek, vůbec se mu […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,66613 s | počet dotazů: 214 | paměť: 54290 KB. | 03.12.2021 - 15:01:40