Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Názory a komentáře > STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář

STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář

Další skvě­lý komen­tář 🙂


Pane Párale Rád bych napsal svůj komen­tář k vaše­mu veli­ce jed­no­stran­ně zamě­ře­né­mu hod­no­ce­ní Mám sice Star Trek rád, ale nezbož­ňu­ji ho nato­lik, abych si nebyl scho­pen uvě­do­mit jeho chy­by, seri­á­lo­vé epi­zo­dy jich mají vel­mi mno­ho a jejich úro­veň se vel­mi růz­ní. je zde mno­ho sla­bých dílů. Ovšem fil­mům je věno­vá­na mno­hem vět­ší peč­li­vost, jak efek­tům, tak i scé­ná­ři. Souhlasím s vámi že První kon­takt je plný klišé, úto­ky Borgů, Záchrana svě­ta, ces­ta časem. Námět jis­tě není ori­gi­nál­ní, ale zpra­co­vá­ní je skvě­lé. nád­her­né efek­ty, ponu­rá atmo­sfé­ra, str­hu­jí­cí bitvy i dob­rá kame­ra, to vše pat­ří ke kla­dům toho­to sním­ku. Navíc je zde str­hu­jí­cí děj, kte­rý není pří­liš roz­vláč­ňo­ván dlou­hý­mi dia­lo­gy. Akční film pova­žu­ji za výbor­ný pokud se divák vži­je do role hlav­ních postav a nefan­dí už ze začát­ku zápor­ným, pro­to­že ví, že to všech­no pro­se­rou, nýbrž pro­ží­vá s hrdi­ny jejich pocit napros­té bez­vý­chod­nos­ti situ­a­ce a boju­je s nimi jejich mar­ný boj. A to je co se ve fil­mu poda­ři­lo. Jak by asi bylo kaž­dé­mu z nás v roli posád­ky Enterprise, Loď plná nezni­či­tel­ných nepřá­tel, kte­ří ji palu­bu za palu­bou neza­dr­ži­tel­ně ovlá­da­jí. Zbylí tvrd­nou na zemi a pokra­ču­jí v bez­na­děj­né prá­ci. Děj fil­mu je sviž­ný, napí­na­vý a zařa­zu­je se po bok nej­lep­ších akč­ních fil­mů a ční vyso­ko nad Hvězdými Válkami nebo hnu­sem a kýčem Titanikem. Zápletka gra­du­je a vrcho­lí v oka­mži­ku kdy Enterprise stří­lí kvan­to­vá tor­péda na Kochranovu Loď. Nastává pře­kva­pi­vé rozu­zuz­le­ní, a pro­to­že již není potře­ba děj dále zdr­žo­vat, rych­lý konec. Od toho­to fil­mu by se fil­ma­ři na celém svě­tě moh­li učit dob­ré řemes­lo. A vaše rýpá­ní je úpl­ně směš­né, pro­to­že máte napros­to špat­né infor­ma­ce. s úctou Pinc


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63873 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55993 KB. | 26.05.2022 - 06:06:57