Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT

STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT

PrvniKontakt
PrvniKontakt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příznivci seri­á­lu Star Trek a kos­mic­ké lodi Enterprise, raduj­te se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš com­man­der William Riker, při­chá­zí s novým celo­ve­čer­ním pří­bě­hem neo­hro­že­né posád­ky nej­zná­měj­ší­ho korá­bu Galaktické Federace. Nejste-li fanouš­ky legen­dár­ní­ho ame­ric­ké­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu (a tedy se vám tep nezrych­lil nejmé­ně o 30%), pak se klid­ně může­te věno­vat něče­mu jiné­mu a věz­te, že o nic nepři­chá­zí­te.

STAR TREK: FIRST CONTACT Logo STAR TREK: FIRST CONTACT
STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie 27. lis­to­pa­du 1996 Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes
Paramount Pictures, USA 22. lis­to­pa­du 1996, dobrodružný/sci-fi, PG-13, Česko 6. úno­ra 1997
Režie: Jonathan Frakes
Hrají: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Levar Burton, Michael Dorn, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Alfre Woodard, James Cromwell.
Web: http://www.startrek.com

Engage!Příznivci seri­á­lu Star Trek a kos­mic­ké lodi Enterprise, raduj­te se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš com­man­der William Riker, při­chá­zí s novým celo­ve­čer­ním pří­bě­hem neo­hro­že­né posád­ky nej­zná­měj­ší­ho korá­bu Galaktické Federace. Nejste-li fanouš­ky legen­dár­ní­ho ame­ric­ké­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu (a tedy se vám tep nezrych­lil nejmé­ně o 30%), pak se klid­ně může­te věno­vat něče­mu jiné­mu a věz­te, že o nic nepři­chá­zí­te.

We don't have time for this!Doznávám se bez muče­ní, pat­řím k těm nad­še­ným. Jako api­rant na kinosá­lo­vé­ho šta­m­gas­ta ale musím záro­veň uznat, že od dal­ší­ho hodi­no­vé­ho pří­bě­hu na jed­nom ze sci­fi kaná­lů se ten­to lišil jen: dél­kou, roz­poč­tem výpra­vy, gra­fic­kou účin­nos­tí (vět­ší plo­cha, prav­da) a... už ničím jiným. Teda par­don, i sto­ry je nová.
Snad je to tím, že jsem (o vlast­ní vůli) sycen vodo­pá­dem pří­bě­hů Star Treku už koli­ká­tým rokem aspoň jed­nou za týden, ale mys­lím, že nový film postrá­dá pra­vý nápad a je jen zruč­ně a půso­bi­vě posklá­da­nou mozai­kou obvyk­lých klišé, ohro­že­ním Enterprise počí­na­je, pokra­ču­je do hroz­by záni­ku lid­stva se vyví­je­jí­cí záplet­kou a šťast­ným a geni­ál­ně časo­va­ným neprav­dě­po­dob­ným řeše­ním kon­če.

The Borg (one)Galaxií postu­pu­jí hor­dy, kte­ré si říka­jí Borg. Jsou to huma­no­i­di s kolek­tiv­ním vědo­mím a potla­če­nou indi­vi­du­a­li­tou, s implan­to­va­ný­mi stroj­ní­mi a elek­tro­nic­ký­mi sou­část­ka­mi. Jejich ide­á­lem je vytvo­ře­ní doko­na­lé bytos­ti, sou­la­du orga­nic­ké­ho těla a kyber­ne­tic­kých údů a smys­lů. Jejich zámě­rem je adap­to­vat všech­ny rasy a pla­ne­ty v gala­xii ke své­mu obra­zu, vdě­lit je do kolek­tiv­ní duše Borga a tech­nic­ký­mi zása­hy a vylep­še­ní­mi je stan­dar­di­zo­vat na Borga.
Captain and the crewI kapi­tán Pickard (Patrick Stewart) byl až do své­ho osvo­bo­ze­ní pře­chod­ně asi­mi­lo­ván Borgem, což jej sice činí rizi­kem, ale rov­něž o Borgu nej­lé­pe infor­mo­va­ným veli­te­lem Hvězdné flo­ti­ly. Překonávaje dosud trva­jí­cí depre­se z hrůz­ných zážit­ků, vyu­ži­je svých zna­los­tí k odra­že­ní prv­ní­ho úto­ku Borgů na Zemi. Mazaní tech­no­mu­tan­ti ale uži­jí lsti a zvlášt­ní koman­do se vypra­ví nazpět časem do oka­mži­ku, kdy se na Zemi a v její blíz­kos­ti má ode­hrát zlo­mo­vá údá­lost - prv­ní nad­svě­tel­ný let a nava­zu­jí­cí prv­ní kon­takt s mimo­zemš­ťa­ny.

Borg (many)Drop your phaser!Enterprise se pocho­pi­tel­ně vydá­vá za nimi, a v zou­fa­lém boji s časo­vým para­do­xem o udr­že­ní his­to­ric­ké linie, kde Zemi neo­vlád­nou Borgové, je jak loď, tak její posád­ka ohro­že­na pří­mou asi­mi­la­cí. Zvlášť emo­ci­o­nál­ní je ten­to záži­tek pro andro­i­da Data (Brent Spiner), kte­rý je v mno­ha ohle­dech Borgu fyzic­ky blíž než lidé. Klíčovými posta­va­mi his­to­rie jsou i prů­kop­ní­ci nad­svě­tel­ných letů, vyná­lez­ce Zefram Cochrane (James Cromwell) a jeho pří­tel­ky­ně Lily Sloan (Alfre Woodard).

Drunk DeannaSpace suitsPrvní kon­takt při­ná­ší i něko­lik osvě­žu­jí­cích rea­lis­tic­kých scén, dosud v seri­á­lu opo­mí­je­ných. Uvidíme tu naše hrdi­ny uží­vat ska­fan­drů, pod­lé­hat sta­vu bez­tí­že, a neotře­si­tel­ná porad­ky­ně Deanna se vel­mi půvab­ně opi­je.
Asi je vám už úpl­ně jas­né, jak to dopad­ne. Slizcí a oprav­du nechut­ní Borgové jsou sice sil­něj­ší, ale odhod­lá­ní našich hrdi­nů není pře­káž­kou ledasja­kou.

Jak říká­va­li enter­praj­z­ní­ci před­cho­zí gene­ra­ce, kapi­tán Kirk a dok­tor McCoy:
„Tak jsme zase zachrá­ni­li vesmír, jak jej zná­me...“
„A nej­lep­ší na tom je, že nás ani neda­jí k sou­du!“

Hodnocení: DOCELA UJDE / SKALNÍ FANOUŠCI MUSÍ VIDĚT
Convincing DataHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

On celý Star Trek je vlast­ně jed­no vel­ké, letos již 30 let obe­hrá­va­né klišé. Ale podob­ně na tom jsou i všech­ny ostat­ní pohád­ky.

 • Kde vzal Picard zpět svou Borgem vyma­za­nou paměť kapi­tá­na vlaj­ko­vé lodi?
 • Cochranova nad­svě­tel­ná rake­ta je pře­bu­do­va­ná z balis­tic­ké stře­ly, s původ­ním nosi­čem, patr­ně na tuhé pali­vo. Výsledný vyso­ko­rych­lost­ní modul není nijak vyba­ven pro opět­ný vstup do atmo­sfé­ry. Film to řeší tak, že v příš­tích sek­ven­cích jsou hrdi­no­vé šťast­ně zpát­ky na Zemi.
 • Cochrane měl původ­ně letět sám, ale z his­to­ric­kých důvo­dů se k němu vecpa­li Riker (Jonathan Frakes) s La Forgem (Levar Burton). Jak tu neplá­no­va­nou zátěž nosič bez modi­fi­ka­cí zvlá­dl?
 • Týž nosič star­tu­je asi deset met­rů od čumi­lů s pokles­lý­mi bra­da­mi. Ani je to neo­žeh­ne.
 • Data do stro­jov­ny napus­tí suspen­zi oka­mži­tě roz­klá­da­jí­cí orga­nic­kou tkáň, a Picard nad tím visí na husích krcích - bez jedi­né­ho puchýř­ku.
 • I ve 24. sto­le­tí se veš­ke­ré sou­bo­je ode­hrá­va­jí pou­ze na pří­mou dohled­nost.
 • Fotonová tor­péda jsou tupá, letí rov­ně, igno­ru­jí­ce cíl, a i v počtu tří kusů minou...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Star Trek VII: Generace24. října 2021 Star Trek VII: Generace Filmů staré posádky je deset. Šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Trek: Nemesis4. června 2004 Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale na nejnovější "trekkie" film s podtitulem "Nemesis" (čili odplata) jsem se zlákat nechal. Je to […] Posted in Filmové recenze
 • sti logo14. prosince 2002 STAR TREK: VZPOURA Pokročilejší pokračování celovečerních filmů Star Trek s originální osádkou (kapitán Kirk atd.) to měly možná jednodušší. Herci, junáci 60. a 70. let, nám očividně zestárli a tak byli ve […] Posted in Filmové recenze
 • Star Trek: Picard - Season 214. března 2023 Star Trek: Picard - Season 2 Když jsem slyšel, že se má vrátit Q mé srdce zaplesalo a hrozně jsem se těšil. Po prvních dvou epizodách jsem se cítil rozpačitě, ale stále jsem doufal, že to dobře dopadne. Bohužel se […] Posted in TV Recenze
 • Star Trek: Picard - Season 114. března 2023 Star Trek: Picard - Season 1 Je to známé a přesto nové. Picard se nebojí vstoupit do nových vod a představuje nám nové a zajímavé postavy ze své minulosti, kterou ovšem sami neznáme, neboť od konce Next Genreration […] Posted in TV Recenze
 • Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací21. února 2020 Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací První setkání s fenoménem Star Trek bylo kdysi v Táboře, kdy má babička sledovala německou RTL, byl jsem velmi mladý a byla to 80. léta a byl to animovaný Star Trek, vůbec se mu […] Posted in TV Recenze
 • Star Trek: Picard8. října 2019 Star Trek: Picard Jeden z nejslavnější kapitánů lodi Entreprise bude mít v roce 2020 návrat na televizní (internetové) televize. Picard po kapitánu Pikeovi se vrací do seriálu, který byl nazván Star Trek: […] Posted in Trailery
 • Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02)12. března 2022 Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02) Picard se vrátil. Po Kirkovi, který již slaví téměř devadesát let, je nový seriál Picard věnován nejslavnějšímu kapitánovi, admirálovi, který se proslavil ve Federaci. Po první sezóně […] Posted in TV Recenze
 • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
 • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu28. července 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu Filmfanatic dnes půjde proti trendu. Proti Marvelu. Můžu totiž milovat prvního Iron Mana i většinu filmů z marvelovského universa, ale ani samotný vesmír se nerozpíná donekonečna. Podle […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,32486 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61743 KB. | 07.06.2023 - 00:55:16