Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT

STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT

PrvniKontakt

Příznivci seri­á­lu Star Trek a kos­mic­ké lodi Enterprise, raduj­te se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš com­man­der William Riker, při­chá­zí s novým celo­ve­čer­ním pří­bě­hem neo­hro­že­né posád­ky nej­zná­měj­ší­ho korá­bu Galaktické Federace. Nejste-li fanouš­ky legen­dár­ní­ho ame­ric­ké­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu (a tedy se vám tep nezrych­lil nejmé­ně o 30%), pak se klid­ně může­te věno­vat něče­mu jiné­mu a věz­te, že o nic nepři­chá­zí­te.

STAR TREK: FIRST CONTACT LogoSTAR TREK: FIRST CONTACT
STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie27. lis­to­pa­du 1996Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes
Paramount Pictures, USA 22. lis­to­pa­du 1996, dobrodružný/sci-fi, PG-13, Česko 6. úno­ra 1997
Režie: Jonathan Frakes
Hrají: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Levar Burton, Michael Dorn, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Alfre Woodard, James Cromwell.
Web:http://www.startrek.com

Engage!Příznivci seri­á­lu Star Trek a kos­mic­ké lodi Enterprise, raduj­te se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš com­man­der William Riker, při­chá­zí s novým celo­ve­čer­ním pří­bě­hem neo­hro­že­né posád­ky nej­zná­měj­ší­ho korá­bu Galaktické Federace. Nejste-li fanouš­ky legen­dár­ní­ho ame­ric­ké­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu (a tedy se vám tep nezrych­lil nejmé­ně o 30%), pak se klid­ně může­te věno­vat něče­mu jiné­mu a věz­te, že o nic nepři­chá­zí­te.

We don't have time for this!Doznávám se bez muče­ní, pat­řím k těm nad­še­ným. Jako api­rant na kinosá­lo­vé­ho šta­m­gas­ta ale musím záro­veň uznat, že od dal­ší­ho hodi­no­vé­ho pří­bě­hu na jed­nom ze sci­fi kaná­lů se ten­to lišil jen: dél­kou, roz­poč­tem výpra­vy, gra­fic­kou účin­nos­tí (vět­ší plo­cha, prav­da) a... už ničím jiným. Teda par­don, i sto­ry je nová.
Snad je to tím, že jsem (o vlast­ní vůli) sycen vodo­pá­dem pří­bě­hů Star Treku už koli­ká­tým rokem aspoň jed­nou za týden, ale mys­lím, že nový film postrá­dá pra­vý nápad a je jen zruč­ně a půso­bi­vě posklá­da­nou mozai­kou obvyk­lých klišé, ohro­že­ním Enterprise počí­na­je, pokra­ču­je do hroz­by záni­ku lid­stva se vyví­je­jí­cí záplet­kou a šťast­ným a geni­ál­ně časo­va­ným neprav­dě­po­dob­ným řeše­ním kon­če.

The Borg (one)Galaxií postu­pu­jí hor­dy, kte­ré si říka­jí Borg. Jsou to huma­no­i­di s kolek­tiv­ním vědo­mím a potla­če­nou indi­vi­du­a­li­tou, s implan­to­va­ný­mi stroj­ní­mi a elek­tro­nic­ký­mi sou­část­ka­mi. Jejich ide­á­lem je vytvo­ře­ní doko­na­lé bytos­ti, sou­la­du orga­nic­ké­ho těla a kyber­ne­tic­kých údů a smys­lů. Jejich zámě­rem je adap­to­vat všech­ny rasy a pla­ne­ty v gala­xii ke své­mu obra­zu, vdě­lit je do kolek­tiv­ní duše Borga a tech­nic­ký­mi zása­hy a vylep­še­ní­mi je stan­dar­di­zo­vat na Borga.
Captain and the crewI kapi­tán Pickard (Patrick Stewart) byl až do své­ho osvo­bo­ze­ní pře­chod­ně asi­mi­lo­ván Borgem, což jej sice činí rizi­kem, ale rov­něž o Borgu nej­lé­pe infor­mo­va­ným veli­te­lem Hvězdné flo­ti­ly. Překonávaje dosud trva­jí­cí depre­se z hrůz­ných zážit­ků, vyu­ži­je svých zna­los­tí k odra­že­ní prv­ní­ho úto­ku Borgů na Zemi. Mazaní tech­no­mu­tan­ti ale uži­jí lsti a zvlášt­ní koman­do se vypra­ví nazpět časem do oka­mži­ku, kdy se na Zemi a v její blíz­kos­ti má ode­hrát zlo­mo­vá údá­lost - prv­ní nad­svě­tel­ný let a nava­zu­jí­cí prv­ní kon­takt s mimo­zemš­ťa­ny.

Borg (many)Drop your phaser!Enterprise se pocho­pi­tel­ně vydá­vá za nimi, a v zou­fa­lém boji s časo­vým para­do­xem o udr­že­ní his­to­ric­ké linie, kde Zemi neo­vlád­nou Borgové, je jak loď, tak její posád­ka ohro­že­na pří­mou asi­mi­la­cí. Zvlášť emo­ci­o­nál­ní je ten­to záži­tek pro andro­i­da Data (Brent Spiner), kte­rý je v mno­ha ohle­dech Borgu fyzic­ky blíž než lidé. Klíčovými posta­va­mi his­to­rie jsou i prů­kop­ní­ci nad­svě­tel­ných letů, vyná­lez­ce Zefram Cochrane (James Cromwell) a jeho pří­tel­ky­ně Lily Sloan (Alfre Woodard).

Drunk DeannaSpace suitsPrvní kon­takt při­ná­ší i něko­lik osvě­žu­jí­cích rea­lis­tic­kých scén, dosud v seri­á­lu opo­mí­je­ných. Uvidíme tu naše hrdi­ny uží­vat ska­fan­drů, pod­lé­hat sta­vu bez­tí­že, a neotře­si­tel­ná porad­ky­ně Deanna se vel­mi půvab­ně opi­je.
Asi je vám už úpl­ně jas­né, jak to dopad­ne. Slizcí a oprav­du nechut­ní Borgové jsou sice sil­něj­ší, ale odhod­lá­ní našich hrdi­nů není pře­káž­kou ledasja­kou.

Jak říká­va­li enter­praj­z­ní­ci před­cho­zí gene­ra­ce, kapi­tán Kirk a dok­tor McCoy:
„Tak jsme zase zachrá­ni­li vesmír, jak jej zná­me...“
„A nej­lep­ší na tom je, že nás ani neda­jí k sou­du!“

Hodnocení: DOCELA UJDE / SKALNÍ FANOUŠCI MUSÍ VIDĚT
Convincing DataHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

On celý Star Trek je vlast­ně jed­no vel­ké, letos již 30 let obe­hrá­va­né klišé. Ale podob­ně na tom jsou i všech­ny ostat­ní pohád­ky.

 • Kde vzal Picard zpět svou Borgem vyma­za­nou paměť kapi­tá­na vlaj­ko­vé lodi?
 • Cochranova nad­svě­tel­ná rake­ta je pře­bu­do­va­ná z balis­tic­ké stře­ly, s původ­ním nosi­čem, patr­ně na tuhé pali­vo. Výsledný vyso­ko­rych­lost­ní modul není nijak vyba­ven pro opět­ný vstup do atmo­sfé­ry. Film to řeší tak, že v příš­tích sek­ven­cích jsou hrdi­no­vé šťast­ně zpát­ky na Zemi.
 • Cochrane měl původ­ně letět sám, ale z his­to­ric­kých důvo­dů se k němu vecpa­li Riker (Jonathan Frakes) s La Forgem (Levar Burton). Jak tu neplá­no­va­nou zátěž nosič bez modi­fi­ka­cí zvlá­dl?
 • Týž nosič star­tu­je asi deset met­rů od čumi­lů s pokles­lý­mi bra­da­mi. Ani je to neo­žeh­ne.
 • Data do stro­jov­ny napus­tí suspen­zi oka­mži­tě roz­klá­da­jí­cí orga­nic­kou tkáň, a Picard nad tím visí na husích krcích - bez jedi­né­ho puchýř­ku.
 • I ve 24. sto­le­tí se veš­ke­ré sou­bo­je ode­hrá­va­jí pou­ze na pří­mou dohled­nost.
 • Fotonová tor­péda jsou tupá, letí rov­ně, igno­ru­jí­ce cíl, a i v počtu tří kusů minou...

 • Star Trek: Nemesis4. června 2004 Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale na nejnovější "trekkie" film s podtitulem "Nemesis" (čili odplata) jsem se zlákat nechal. Je to […] Posted in Filmové recenze
 • sti logo14. prosince 2002 STAR TREK: VZPOURA Pokročilejší pokračování celovečerních filmů Star Trek s originální osádkou (kapitán Kirk atd.) to měly možná jednodušší. Herci, junáci 60. a 70. let, nám očividně zestárli a tak byli ve […] Posted in Filmové recenze
 • Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací21. února 2020 Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací První setkání s fenoménem Star Trek bylo kdysi v Táboře, kdy má babička sledovala německou RTL, byl jsem velmi mladý a byla to 80. léta a byl to animovaný Star Trek, vůbec se mu […] Posted in TV Recenze
 • Star Trek: Picard8. října 2019 Star Trek: Picard Jeden z nejslavnější kapitánů lodi Entreprise bude mít v roce 2020 návrat na televizní (internetové) televize. Picard po kapitánu Pikeovi se vrací do seriálu, který byl nazván Star Trek: […] Posted in Trailery
 • Star Trek IV: Cesta domů21. října 2021 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […] Posted in Retro filmové recenze
 • Duna (1984)19. října 2021 Duna (1984) Tak tedy, abych byl spravedlivý, Dunu mám rád. Četl jsem knihu od Franka Herberta, hrál několik počítačových her s touto tematiku, ale tento film mi pořád tak nějak unikal...., což je […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Trek - Film z roku 1979 - 100 %18. října 2021 Star Trek - Film z roku 1979 - 100 % Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […] Posted in Retro filmové recenze
 • Logan: Wolverine2. září 2021 Logan: Wolverine Rok 2029. Mutanti na celém světě vymírají a Logan, který býval dříve znám jako Wolverine, ztrácí schopnost regenerace. Na mexicko-amerických hranicích žije těžký život, přičemž mu […] Posted in Retro filmové recenze
 • Duna - Kniha Franka Herberta je "prý" nezfilmovatelná. David Lynch natočil "kultovní" Sci-fi.17. prosince 2020 Duna - Kniha Franka Herberta je "prý" nezfilmovatelná. David Lynch natočil "kultovní" Sci-fi. Rok 10 191. Vesmíru vládne pádišáh imperátor Shaddam IV (José Ferrer). Nejcennější substancí je koření melanž. Koření prodlužuje život. Koření prohlubuje vědomí. Koření je nezbytné pro […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho3. července 2020 Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho    Slavné boxerské drama outsidera, který dostal šanci a zvítězil sám nad sebou. Titulní hrdina, neúspěšný třicetiletý boxer Rocky Balboa, pracuje jako výběrčí dluhů pro místního […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85729 s | počet dotazů: 224 | paměť: 52576 KB. | 22.10.2021 - 22:24:52