Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02)

Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02)

Pic
Pic

Picard se vrá­til. Po Kirkovi, kte­rý již sla­ví téměř deva­de­sát let, je nový seri­ál Picard věno­ván nej­slav­něj­ší­mu kapi­tá­no­vi, admi­rá­lo­vi, kte­rý se pro­sla­vil ve Federaci.

Po prv­ní sezó­ně věno­va­né Datovi a vše­mož­ným robo­tům se vra­cí­me do budouc­nos­ti, kte­rá je vel­mi buď slib­ná, nebo depre­siv­ní. Záleží na úhlu pohle­du, kdy se ve 20. sto­le­tí roz­ho­du­je o spous­tě věcí, co bude dál.

V prv­ních dvou dílech Picardovy 2. série se nedo­zví­me nic víc než to, že jde opět o pře­ži­tí lid­stva a budouc­nost, kte­rá se pod­le roz­hod­nu­tí buď slav­né­ho Picarda změ­ní v tem­nou, nebo pozi­tiv­ní.

První díl byl jen sezná­me­ním s posád­kou a hlav­ní­mi posta­va­mi, kte­ré pře­ži­ly prv­ní sezó­nu, dru­hý díl je vržen do děje a slo­ži­tých roz­hod­nu­tí, kte­ré lid­stvo sehra­je.

Oceňuji nej­růz­něj­ší retro odka­zy na seri­á­ly ST: Nová gene­ra­ce, ST: Hluboký vesmír devět, tak­že nové díly jsou oprav­du tím správ­ným pokra­čo­vá­ním všech sérií. Je dob­ře, že her­ci, kte­ří zaži­li slav­nou éru Star Treku, jsou stá­le naži­vu, tak­že se vra­cí her­ci z původ­ních seri­á­lů 90. let (stej­ně jako v prv­ní sérii). Jako prv­ní se obje­ví Whoopi Goldberg, kte­rá má v prv­ním díle epi­zod­ní roli.

Důležitým prv­kem je však slav­ný Q, kte­rý je v podá­ní John de Lancie tím nej­lep­ším, co seri­ál může mít. Ve dru­hém díle se to sku­teč­ně pro­je­ví.

První dva díly seri­á­lu ST-Picard jsou tím nej­lep­ším, co nám seri­á­lo­vý onli­ne svět může při­nést. Těším se na dal­ší díly, abych se dozvě­děl, co Picard, Sedmá a dal­ší posta­vy doká­ží udě­lat pro záchra­nu svě­ta.


Foto © Paramount +


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51976 s | počet dotazů: 254 | paměť: 57322 KB. | 30.06.2022 - 12:14:52