Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Trek - Film z roku 1979 - 100%

Star Trek - Film z roku 1979 - 100%

StarTrek1979

Sledovat vývoj Star Treku je podob­né, jako sle­do­vat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahá­jil nej­slav­něj­ší éru Sci-fi fil­mů v Americe. V roce 1966 zahá­jil prv­ní seri­á­lo­vou epi­zo­du prv­ním dílem,pilotem, Klec. Ještě s kapi­tá­nem Pikem,ale už se Spockem, kte­ré­ho už sko­ro 50let hra­je Leonard Nimoy.

Během sko­ro 80 dílů a 3 let pro­běh­lo mno­ho pří­bě­hů, mno­ho záhad­ných setká­ní s mimo­zemš­ťa­ny, ohro­že­ní Enteprise, pla­net i celé­ho vesmí­ru. Seriál skon­čil, ale díky fanouš­kov­ské základ­ně se začal při­pra­vo­vat nový seri­ál, tzv. Fáze II, kte­rý nako­nec skon­čil prv­ním fil­mem.

V 1977 při­šel do kin jiný Sci-fi film (Star Wars), kte­rý doká­zal, že žánr není mrt­vý. Producenti seri­á­lu Star Trek pro­to nemoh­li si nechat ujít mož­nost, jak celý feno­mén oži­vit. Vzali prv­ní pří­běh z při­pra­vo­va­né­ho seri­á­lu a roz­ší­ři­li jej do fil­mu. Herce, kte­ří už byli nasmlou­va­ní a měli tvo­řit původ­ní posád­ku Fáze II, umís­ti­li buď­to do stej­ných postav (Ilia) nebo cameo (poru­čík Xon - koman­dér Branche, veli­tel moni­to­ro­va­cí sta­ni­ce Epsilon 9)

Dlouho pro­du­cen­ti pře­mýš­le­li, koho zvo­lit jako reži­sé­ra, ale nako­nec si zvo­li­li Roberta Wise, kte­rý se jim zdál ten pra­vý. Robert Wise už Sci-fi film nato­čil v roce 1951 (Den, kdy se zasta­vi­la Země) a jeho dva Oscary z roku 1962 (West Side Story) a 1966 (Za zvu­ků hud­by) byli ade­kvát­ní­mi jeho zku­še­nost­mi.

První pří­chod celé hlav­ní posád­ky James T. Kirk (William Shatner), prv­ní důstoj­ník, Vulkánec Spock (Leonard Nimoy), vrch­ní lékař Dr. Leonard McCoy (DeForest Kelley) a dal­ších jako je Uhura,Čechov, ale i dokon­ce Janice Randová, byl vel­ko­le­pý. Byl to jeden z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů roku 1979, kdy měl pre­mi­é­ru.

V porov­ná­ní s nový­mi Star Trek od J. J. Abramse je celý film úpl­ně jiné­ho sty­lu. Je to film bez žád­ných fáze­rů. Je to jako Vesmírná Odysea 2001, kdy je vhod­ně zvo­le­nou hud­bou a záplet­kou film obra­zo­vou a zvu­ko­vou ope­rou. Operou ve Vesmíru, kde se mís­to árii hra­je hud­ba Jerry Goldsmitha a mís­to zpí­va­jí­cích lidí v oper­ním sále, nebo bale­tu, ve vesmí­ru tan­čí vesmír­né lodě. Film je neakč­ní, pou­ze hra­ný her­ci. Ale prim hra­jí v té době nej­lep­ší tri­ky (ihned po Star Wars), kte­ré se neztra­tí i po více než 30 letech. Počítače v té době nee­xis­to­va­li, a tak je vše dělá­no sta­rou optic­kou meto­dou a dokres­lo­vač­ka­mi.

Při pří­cho­du prv­ní­ho fil­mu na DVD v roce 2002 byl film upra­ven, lehce sestří­hán a byly dodě­lá­ny někte­ré lep­ší tri­ky za pomo­cí počí­ta­čů. Filmu to neu­bra­lo na krá­se, pou­ze vylep­ši­lo, pro­to­že se sami tvůr­ci, za dohle­du reži­sé­ra, sna­ži­li o původ­ní ana­lo­go­vou for­mu. Je pou­ze vel­ká ško­da, že nový sestřih, včet­ně tri­ků, byl při­pra­ven pou­ze pro DVD, a tak si nevy­chut­ná­me o kou­sek lep­ší film v reži­sér­ském sestři­hu na Blu-ray.

V porov­ná­ní Star Trek původ­ní posád­ky a alter­na­tiv­ní posád­ky v režii J. J. Abramse vychá­zí 1. film lépe. Je to ale nepo­rov­na­tel­né z pohle­du aktu­ál­ní­ho moder­ní­ho tren­du fil­mů, počí­ta­čo­vých tri­ků a hlav­ně nové doby bez roz­dě­le­ní svě­ta „Železnou opo­nou“. Je nád­her­né, že film roku 1979 doká­že stá­le někte­ré lidi zaujmout, aby se kocha­li neko­neč­ným vesmí­rem a jeho hra­nic.


  • Star Trek IV: Cesta domů17. února 2016 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek VI: Neobjevená země19. února 2016 Star Trek VI: Neobjevená země Kirkova posádka ze Star Treku odchází tak, jak by si svůj odchod představoval asi každý – s plným nasazením, hrdostí, uznáním a dokonce i s potleskem. Hned na začátku film vtáhl do děje […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek III: Pátrání po Spockovi7. února 2016 Star Trek III: Pátrání po Spockovi Jak už název vypovídá, film se celý točí kolem hledání Spocka – postavy, která zemře na konci předchozího Khanova hněvu. Spock je napůl člověk, napůl Vulkánec a Vulkánci mají nesmrtelnou […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek V: Nejzazší hranice17. února 2016 Star Trek V: Nejzazší hranice Pátý Star Trek je trochu zmatený, trochu nuda, ale není to až taková bída, jak jsem původně čekala. K jeho sledování jsem šla s tím, že je to podle fanoušků nejhorší Star Trek. Recenze a […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek II: Khanův hněv - 95%20. ledna 2014 Star Trek II: Khanův hněv - 95% Několik let po prvním filmovém díle Star Treku se tvůrci rozhodli pokračovat v příběhu Enterprise. Po Robertovi Wiseovi byl na režisérskou židli postaven  Nicholas Meyer, který napsal i […] Posted in Filmové recenze
  • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse21. května 2020 Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse Něco si vyjasněme hned ze startu: nejsem trekkie, nikdy jsem nebyl a ani přes výjimečný zážitek z Abramsova nového filmu se jím stát nehodlám. Avšak právě to byl jeden z impulzů, které mě […] Posted in Retro filmové recenze
  • William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let22. března 2021 William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let Před 90 lety se narodil neslavnější Star Trekovský James T. Kirk - William Shatner. Narodil se v Kanadě v Montrealu židovským rodičům, kteří se přistěhovali z Ukrajiny. Na divadelní prkna […] Posted in Profily osob
  • Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky21. března 2019 Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky Sheldon: Někde venku je nešťastná žena, která vloží naděje do mého spermatu. Co když se jí narodí dítě, které nebude vědět, jestli má pro výpočet objemu pod křivkou integrovat, nebo […] Posted in Zajímavosti
  • Grace Lee Whitneyová4. května 2015 Grace Lee Whitneyová Grace Lee Whitneyová ( 1. dubna 1930 Ann Arbor, Michigan, USA - 4. dubna 2015) rodným jménem Mary Ann Chaseová, byla americká herečka a zpěvačka. Narodila se jako Mary Ann Chaseová, […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,33844 s | počet dotazů: 211 | paměť: 55915 KB. | 29.07.2021 - 04:05:04