Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > STAR TREK: DO TEMNOTY:Nezakrytá Nemesis

STAR TREK: DO TEMNOTY:Nezakrytá Nemesis

4
4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Temná stra­na fil­mu „Star Trek: Do tem­no­ty” při­chá­zí v oso­bě tajem­né­ho nepří­te­le, mezi­pla­ne­tár­ní­ho tero­ris­ty, jehož destruk­tiv­ní instink­ty se zda­jí být jak bez pozem­ských, tak bez kos­mic­kých hra­nic. Tímto nepří­te­lem je John Harrison, ztě­les­ně­ní jed­no­člen­né armá­dy zká­zy, kte­rý se sta­ne cílem kapi­tá­na Kirka.

 Od chví­le, kdy fil­ma­ři popr­vé zača­li pře­mýš­let o muži jmé­nem John Harrison a o jeho hlu­bo­kém spo­je­ní s tra­di­cí Star Treku, hle­da­li pro jeho obsa­ze­ní něko­ho, kdo doká­že být herec­kým cha­me­le­ó­nem.

 Po setká­ních s tuc­ty talen­to­va­ných her­ců se Abrams roz­ho­dl jít napros­to nepřed­ví­da­tel­ným smě­rem. Rozhlédl se ješ­tě dále a v jeho síti uví­zl Benedict Cumberbatch, ang­lic­ký herec zná­mý ponej­víc svý­mi his­to­ric­ký­mi a dobo­vý­mi role­mi – od tele­viz­ní­ho seri­á­lu „Sherlock”, „Válečného koně,” „Pokání” a „Jeden musí z kola ven” po „Hobit: Šmakova dra­čí poušť” a „Konec pře­hlíd­ky”. Abramse zau­ja­la Cumberbatchova kom­bi­na­ce doved­nos­tí a při­taž­li­vos­ti. 

 „V prv­ním fil­mu jsme měli výji­meč­né her­ce, kte­ří vza­li tyto kul­tov­ní role a stvo­ři­li své vlast­ní způ­so­bem, kte­rý napros­to potvr­dil to, co děla­li. Benedict udě­lal přes­ně to samé se svou posta­vou,” vysvět­lu­je Abrams. „Přišel s úpl­ně novým posto­jem, osob­nos­tí, záze­mím a silou. Ale on je tak pře­svěd­či­vý a sil­ný herec, že to fun­go­va­lo. Jeho pří­stup je jíz­li­vě důmy­sl­ný, což je v pořád­ku. Přestal jsem se zabý­vat tím, jak by mohl vypa­dat. V žád­ném pří­pa­dě neu­pra­vu­je­me to, co bylo před­tím, ale on před­sta­vu­je naši ver­zi této posta­vy. A byl to krok správ­ným smě­rem, pro­to­že Benedict je po čer­tech dob­rý.”

Cumberbatch byl fanouš­kem Star Treku už když četl scé­nář. „Viděl jsem prv­ní film a pod­le mě byl skvě­lý. Byl to úžas­ně vtip­ný a inte­li­gent­ní zábav­ný film a záro­veň věr­ný ori­gi­ná­lu. A ten scé­nář mě vtá­hl ješ­tě hlou­bě­ji,” říká. „Hodně jsme o mé posta­vě s J. J. mlu­vi­li, o tom, kdo je ten muž a jakou roli hra­je ve Flotile?”

Pro Cumberbatche bylo vzru­šu­jí­cí při­jít na Enterprise doprostřed už pev­ně svá­za­né rodi­ny – i když hra­je člo­vě­ka, kte­rý tuto rodi­nu ohro­žu­je nej­víc. „J.J. na scé­ně vytvo­řil nesmír­ně zábav­nou atmo­sfé­ru,” komen­tu­je to. „Má vel­ký respekt k her­cům a jejich herec­kým postu­pům, tak­že tam vždy byl čas a mís­to pro zába­vu, ale také pro napros­tou kon­cen­t­ra­ci.”

Jakmile se vrhl do bouř­li­vé psy­chi­ky své posta­vy, pus­til se Cumberbatch také do tré­nin­ku na fyzic­ky nej­ná­roč­něj­ší roli, kte­rou kdy měl, roli plnou bojo­vých scén a honi­ček. Jak sám říká, vel­mi mu při­tom pomá­hal Chris Pine i Zachary Quinto. „Zach a Chris jsou v tako­vých věcech skvě­lí, vel­mi sil­ní a rych­lí, ale kro­mě toho ke mně byli vel­mi las­ka­ví a ohle­du­pl­ní,” říká. „Vždy dba­li na bez­peč­nost – ale potom pros­tě necha­li emo­ce vytrysk­nout.”

Tyto emo­ce pohy­bu­jí­cí se na ten­kém ledě, zejmé­na mezi Pinem a Cumberbatchem, hlu­bo­ce cíti­li všich­ni. „Moc rád jsem sle­do­val Chrise a Benedicta při prá­ci na spo­leč­ných scé­nách, pro­to­že při­tom doslo­va léta­ly jis­kry,” říká Karl Urban.

Pine dodá­vá: „Benedict do té posta­vy vklou­zl jako skal­pel. Jeho herec­ký pro­jev je tak přes­ný, že jsem ho s úža­sem sle­do­val jako fanou­šek i jako herec­ký kole­ga. Bylo to děsi­vé a nahá­ně­lo to hrů­zu a mys­lím, že někte­ré oka­mži­ky, kte­ré vytvo­řil, pat­ří do pan­the­o­nu vel­kých chvil Star Treku.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,57009 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58695 KB. | 10.08.2022 - 14:04:20