Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů”

StarTrekPoster

Kromě Jaylah a Kralla vytvo­ři­li mas­ké­ři a kosty­mé­ři více než 50 uni­kát­ních mimo­zem­ských dru­hů pro ten­to film.

“Máme víc mimo­zemš­ťa­nů v tom­to fil­mu, než měly ty dva před­cho­zí dohro­ma­dy,” uvá­dí Harlow. “V jed­nu chví­li jsme si řek­li, že je spo­čí­tá­me, a dali jsme dohro­ma­dy 48. Pak jsme si řek­li, že je 50. výro­čí, tak jich udě­lej­me aspoň 50. Myslím, že jsme se nako­nec dosta­li k 53 uni­kát­ním dru­hům.”

Malá armá­da uměl­ců z řad mas­ké­rů, socha­řů, malí­řů, tech­ni­ků a exper­tů na prá­ci s for­ma­mi a sili­ko­nem pra­co­va­la nepře­tr­ži­tě sedm dní v týd­nu v díl­nách v Burbanku, ve Vancouveru a Dubaji. “Nikdo nemů­že dělat tuhle prá­ci na vlast­ní pěst,” říká Harlow. “Náštěstí se mnou pra­cu­je celá řada zku­še­ných a talen­to­va­ných lidí.”

Harlow vysvět­lu­je, že vzhled mimo­zem­ské­ho dru­hu se čas­to začí­ná rodit v mas­kér­ně.

“Protetika jsou navr­že­na tak, aby umož­ni­la posta­vě hýbat se. Přidáváme kou­sek po kous­ku, tak­že herec může odhad­nout plný roz­sah pohy­bu. Když je hoto­vo, musí­te pře­mýš­let o cel­ko­vém vzhle­du. Nebudou cho­dit jako my, nebu­dou jed­nat jako my. Je toho hod­ně, na co je potře­ba pama­to­vat, ale kaž­dý herec, kte­ré­ho jsme měli, byl zce­la nad­še­ný a zau­ja­tý pro věc.”

Dva z nej­vý­znam­něj­ších mimo­zem­ských dru­hů ve fil­mu byli z Krallovy posád­ky - Manas (Joe Taslim) a Kalara (Lydia Wilson). Přestože má kaž­dý svůj spe­ci­fic­ký vzhled, Harlowův tým na nich pra­co­val tak, aby udr­žel urči­tou podob­nost mezi těmi­to posta­va­mi, aby nazna­čil urči­tou spo­leč­nou his­to­rii.

“Joe a Lydia byli v mas­kách fan­tas­tič­tí,” pochva­lu­je si Harlow.

I přes slo­ži­tou podo­bu mno­ha jiných mimo­zemš­ťa­nů Harlow tvr­dí, že Spock je jed­ním z těch nej­těž­ších. “Spock je iko­na. Je vel­mi lehce roze­zna­tel­ný, není tam žád­ný pro­stor pro chy­by.”

Kostymérka Sanja Haysová v minu­los­ti pra­co­va­la s Justinem Linem na sérii Rychle a zbě­si­le a když při­šla pří­le­ži­tost pra­co­vat na Star Treku, sko­či­la po ní. “Jsem Trekkie, tak­že jsem toho nemu­se­la moc zjiš­ťo­vat,” při­zná­vá Haysová. “Nechtěla jsem dras­tic­ky měnit vzhled uni­fo­rem, ale chtě­la jsem je lehce upra­vit. Největší změ­nou jsou rukáv­ky u žen­ských uni­fo­rem, což Zoe oce­ni­la.”

“Kirkův mod­rý kos­tým a ten pro Jaylah jsou ode mě,” uvá­dí Haysová. “Vypadají cool, ale i prak­tic­ky, pro­to­že je to akč­ní film a pohyb je důle­ži­tý.”

Haysová oce­ňu­je širo­kou pale­tu barev svě­ta Star Treku. “Mnoho jiných sci-fi fil­mů se bere hod­ně váž­ně; jsou tak apo­ka­lyp­tic­ké a tem­né. Líbí se mi, že Star Trek pre­zen­tu­je svět­lej­ší budouc­nost.”Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,08177 s | počet dotazů: 176 | paměť: 43263 KB. | 04.12.2020 - 12:31:19