Kritiky.cz > TV Recenze > Star Trek: Discovery - Prima Cool nám znovu vrací Star Trek

Star Trek: Discovery - Prima Cool nám znovu vrací Star Trek

Discovery

Tak dlou­hé čeká­ní na dal­ší díly seri­á­lu Star Trek se vypla­ti­lo.  Po Star Treku 60, 80. let i nové­ho sto­le­tí tu zase máme vesmír­né dob­ro­druž­ství.

Televizní sta­ni­ce CBS se zno­vu vyda­la do nepro­bá­da­ných kon­čin vesmí­ru a při­ved­la nás do doby něko­lik let před Kirkem.

Já bych to osob­ně nevzal jako zkla­má­ní, spí­še rebo­ot, kte­rý začal fil­my v režii J. J. Abramse. Je to pros­tě z jiné­ho vesmí­ru než původ­ní fil­my a seri­á­ly, kte­ré si už svých pár dese­ti­le­tí odby­ly. Nový Star Trek je už pros­tě moder­ní. Je plný počí­ta­čů, moder­ních tech­no­lo­gií a samo­zřej­mě plný mimo­zemš­ťa­nů, kte­ré ješ­tě vůbec nezná­me.

V prv­ních dvou dílech nám při­ná­ší tvůr­ci zno­vu nej­vět­ší nepřá­te­le fede­ra­ce -  Klingony, kte­ří zno­vu zato­pí vesmír­ným fede­rač­ním pla­vi­dlům. Přináší také vzpou­ru, něko­lik slav­ných smr­tí, ale také prvot­ní sezná­me­ní s čás­tí posád­ky, kte­rá pře­ži­la své prv­ní díly.

Jak se to ve vět­ši­ně seri­á­lo­vých pilo­tů dělá, obje­ví se zde i herec­ká megastar, kte­rá umře hrdin­skou smr­tí. Ve Stargate – Atlantis to byl Robert Patrick. Ve Star Trek Discovery to je  Michelle Yeoh, kte­rá ve své rod­né Asii pla­tí za megah­vězdu.

Hlavní posta­vou v dal­ších séri­ích bude urči­tě Michael Burnham, mla­dá žena ze Země, kte­rá byla vycho­vá­na na pla­ne­tě Vulkánců. Jedná se o dal­ší vari­an­tu důle­ži­té posta­vy z jiné pla­ne­ty, kte­rá se nebu­de cho­vat lid­sky. V původ­ním seri­á­lu to byl Spock, v Nové gene­ra­ci  to byla Data, tady nás čeká  pří­běh lid­ské­ho neštěs­tí o tom, co se může stát, když lid­ské­ho potom­ka vycho­vá­va­jí Vulkánci.

Musíme při­po­me­nout i Douga Jonese, u kte­ré­ho váž­ně nezná­me jeho sku­teč­nou tvář. Jako v jeho před­cho­zích fil­mech, zno­va je z něho umě­lec­ké mas­kér­ské dílo, kte­ré má na začát­ku neleh­kou úlo­hu čle­na posád­ky Lt. Saru. Jak znám her­ce, urči­tě si vybu­du­je svo­ji pozi­ci mezi ostat­ní­mi her­ci, kte­ří nejsou tolik namas­ko­va­ní.

Celý seri­ál už je moder­ní, nejed­ná se vůbec o pří­běh, kte­rý se vejde do ate­li­é­rů, počí­ta­če se oprav­du sna­ži­ly, aby vytvo­ři­ly funkč­ní svět v tajem­ném vesmí­ru. Doby, kdy byl veš­ke­rý pohyb tako­vý poma­lý a lidé vět­ši­nou běha­li pou­ze po chod­bách, je pryč.

Moderní doba, kte­rá zača­la fil­my od J. J. Abramse, při­šla teď i do seri­á­lu. Pilot byl dob­rý, ale stá­lá posád­ka se ješ­tě nevy­tvo­ři­la. Do hlav­ní posád­ky pat­ří Jason Isaacs, kte­rý se obje­ví v násle­du­jí­cím díle, a dal­ší her­ci, kte­ří se v dvou­díl­ném pilo­tu zatím neob­je­vi­li.

Určitě nás čeká hod­ně vesmír­ných bitev, ale dle mých zku­še­nos­tí se seri­á­lem Star Trek se urči­tě dozví­me i mno­ho věcí o posád­ce, jaké má trau­ma, jakou má his­to­rii a urči­tě se dozví­me infor­ma­ce ve fla­shba­cích , abychom si celou posád­ku moh­li zami­lo­vat nebo nená­vi­dět, pros­tě pod­le toho, jak se nám moder­ní Star Trek líbí.

Doufám, že se mu poda­ří, že se z něho sta­ne seri­ál lep­ší než posled­ní Enterprise. Sice urči­tě nebu­de lep­ší než Nová gene­ra­ce, ale lep­ší než Voyager nebo DS9 by mohl být.


Hodnocení: S01E01 (80 %) & S01E02 (70 %)


Photo © Columbia Broadcasting System (CBS)

  • Star Trek: Do neznáma (Star Trek Beyond) - 100 %10. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma (Star Trek Beyond) - 100 % Tak se nám zase vrátil Star Trek. Jedná se o 13. díl filmové série, která začala před dlouhými 38 lety. Mnoho filmů bylo úspěšných, některé méně.  Ale restart v 11. dílu filmové série […]
  • Star Trek III: Pátrání po Spockovi7. února 2016 Star Trek III: Pátrání po Spockovi Jak už název vypovídá, film se celý točí kolem hledání Spocka – postavy, která zemře na konci předchozího Khanova hněvu. Spock je napůl člověk, napůl Vulkánec a Vulkánci mají nesmrtelnou […]
  • Star Trek V: Nejzazší hranice17. února 2016 Star Trek V: Nejzazší hranice Pátý Star Trek je trochu zmatený, trochu nuda, ale není to až taková bída, jak jsem původně čekala. K jeho sledování jsem šla s tím, že je to podle fanoušků nejhorší Star Trek. Recenze a […]
  • Star Trek II: Khanův hněv - 95%20. ledna 2014 Star Trek II: Khanův hněv - 95% Několik let po prvním filmovém díle Star Treku se tvůrci rozhodli pokračovat v příběhu Enterprise. Po Robertovi Wiseovi byl na režisérskou židli postaven  Nicholas Meyer, který napsal i […]
  • Star Trek - Film z roku 1979 - 100%30. května 2013 Star Trek - Film z roku 1979 - 100% Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […]
  • Star Trek: Do temnoty: 90%24. května 2013 Star Trek: Do temnoty: 90% A už je to tady. Další úspěšný film. J.J. Abrams jde od úspěchu k úspěchu. Po seriálu Ztraceni začal s Mission Imposibble III. A svojí aktuální hvězdnou Star dokázal návrat ke klasickým […]

Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...