Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal

Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal

StarterkD
StarterkD

Po více a roce je v tele­vi­zích (i onli­ne) nový díl ze seri­á­lu Star Trek: Discovery. Prvních 15 epi­zod v prv­ní sérii nám před­sta­vi­ly kon­flikt – vál­ku s Klingony a „Spórový“ pohon, se kte­rým se může­te dostat, kam ve vesmí­ru chce­te.

Koncem série jsme se dosta­li i do zrca­dlo­vé­ho vesmí­ru, aby kapi­tán mohl zemřít a moh­la se záro­veň vrá­tit posta­va, kte­rá umře­la ihned v pilo­tu. A během posled­ních minut jsme potka­li i Enteprise.

První minu­ty nové série se vra­cí do nových kole­jí a vra­cí nám prv­ní­ho kapi­tá­na seri­á­lu Star Trek. Kapitán Pike, kte­rý, mís­to Kirka, byl na pěti­le­té misi se vrhá do nových dob­ro­druž­stvích s novou posád­kou.

Nový kapi­tán Anson Mount - Pike je ten­to­krát sym­pa­tič­těj­ší než Jason Isaacs a zdár­ně pokra­ču­je v pří­bě­hu prv­ní­ho kapi­tá­na seri­á­lu z epi­zo­dy Klec.

Nesmíme zapo­me­nout i na odka­zy na kla­sic­ký Star Trek, návrat Spocka (Ethan Peck) je vel­kým tahá­kem pro celý pří­běh. Určitě se vyjas­ní, proč se jeho ado­p­tiv­ní sest­ra obje­vi­la až v tom­to seri­á­lů a urči­tě se dozví­me více o tom jak žil, než se dostal ke Kirkovi na Enterprise.

Nesmíme zapo­me­nout i na to, že nový seri­ál ze svě­ta Star Trek je jeden z nej­draž­ších. Triky jsou na fil­mo­vé úrov­ni a pří­běh a záplet­ka je oprav­du dob­rá. Nejedná se o jedno-epizodní pří­běh, je to běh na celou sezó­nu s postup­ným odkrý­vá­ní hlav­ní­ho pro­blém (nepří­tel?), kte­rý řeší všech­ny důle­ži­té posta­vy.

Režisér (scé­náris­ta fil­mo­vých Star Treků) Alex Kurtzman už odkou­kal od J. J. Abramse, jak nato­čil cool epi­zo­du. Další epi­zo­du bude reží­ro­vat dal­ší z „kla­sik Star Trek“ reži­sé­rů Jonathan Frakes, kte­rý pro plát­no doká­zal obno­vit fil­mo­vou sérii s posád­kou „Next Generation“ v 90. letech.

Jsem hod­ně zvě­da­vý, kam nás kro­ky Michael Burnham s posád­kou Diskovery done­sou, urči­tě to bude tam, „kam se dosud člo­věk nevy­dal“.

Hodnocení: 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,37525 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56752 KB. | 27.06.2022 - 22:00:50