Kritiky.cz > Recenze knih > Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2

Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2

Zajimavosti

Kniha plná lehce zapa­ma­to­va­tel­ných infor­ma­cí z doby novo­vě­ku aneb vzdě­lá­ní a poba­ve­ní záro­veň.

Jak již napo­ví­dá samot­ný název, tato pub­li­ka­ce obsa­hu­je vel­ké množ­ství zají­ma­vých fak­tů, kte­ré ovšem nejsou čte­ná­ři před­klá­dá­ny jen jako nezá­živ­né infor­ma­ce z dějin. Šikovné roz­dě­le­ní na jed­not­li­vé kapi­to­ly zaru­ču­je, že čte­me kni­hu jako něko­lik samo­stat­ných pří­bě­hů. Díky tomu, že základ­ní fak­ta (udá­los­ti či osob­nos­ti) jsou vše­o­bec­ně zná­má, může čte­nář v této kni­ze obje­vo­vat to zají­ma­vé, co dopo­sud nevě­děl nebo mož­ná jen tušil. Osudy his­to­ric­kých postav tak díky tomu dostá­va­jí zce­la jiný a napros­to oso­bi­tý roz­měr.

V prv­ní kapi­to­le s názvem Výběr zají­ma­vos­tí ze šes­ti svě­ta­dí­lů nej­pr­ve nahléd­ne­me do živo­tů a osu­dů zná­mých ces­to­va­te­lů, kte­ří obje­vo­va­li Afriku. Ačkoliv vět­ši­na čte­ná­řů zná konec jejich pří­bě­hů, kni­ha je napsa­ná tako­vým sty­lem, že tak nějak pro­ží­vá­me celou ces­tu jak s Livingstonem, tak i s Emilem Holubem. To je dané zejmé­na množ­stvím jed­not­li­vých detai­lů, kte­ré autor­ka v kni­ze zmi­ňu­je a díky nimž je čte­nář vta­žen více do děje. Objevování a násled­ná kolo­ni­za­ci Ameriky je dal­ším téma­tem této kapi­to­ly. Zde se navíc mimo jiné dozví­me i množ­ství podrob­nos­tí o aten­tá­tech na ame­ric­ké pre­zi­den­ty, okol­nos­tech vzni­ku tele­gra­fu nebo o ame­ric­ké hym­ně. U Antarktidy, Asie a Austrálie se autor­ka zabý­vá, ostat­ně podob­ně jako u již zmí­ně­ných svě­ta­dí­lů, zejmé­na jejich obje­vo­vá­ním, při­čemž opět nevy­ne­chá žád­né zají­ma­vé detai­ly. V Evropě jsme pak zave­de­ni do Vatikánu, kde se autor­ka věnu­je pře­de­vším jeho památ­kám a opro­ti tomu ve Francii se zamě­ří na panov­ní­ky a jejich osu­dy. Nechybí ani jis­tý úvod do počát­ků evrop­ské kri­mi­na­lis­ti­ky, útěk Giacomo Casanovi z benát­ské­ho věze­ní nebo zmín­ka o brit­ské par­ní loko­mo­ti­vě. Jak vid­no, témat je jen v prv­ní kapi­to­le pře­hr­šel. Přesto čte­nář nemá pocit, že by byl jimi jakým­ko­liv způ­so­bem zahl­cen.

Jelikož prv­ní kapi­to­la obsáh­ne více než polo­vi­nu z celé kni­hy, vzbu­zu­je to dojem, jako kdy­by dal­ší čty­ři kapi­to­ly byly v kni­ze jen doplň­ko­vé. Ovšem infor­ma­ce, kte­ré obsa­hu­jí, jed­no­znač­ně svěd­čí o opa­ku. Dalo by se říci, že zde se autor­ka věnu­je pro mno­hé atrak­tiv­něj­ším téma­tům z his­to­rie, jako jsou různá pro­roc­tví, kon­takt se záhro­bím, taj­nos­ti význam­ných osob­nos­tí nebo poza­dí vzni­ku vyná­le­zů.

Text je dopl­něn o růz­né vysvět­liv­ky a poznám­ky, ale vše je pře­hled­né a jas­ně čitel­né. Ze začát­ku sice pře­vlá­dá pocit, že pub­li­ka­ce půso­bí tak tro­chu učeb­ni­co­vým dojmem, zejmé­na kvů­li dosti čas­té­mu zvý­raz­ně­ní jmen osob, míst, leto­poč­tů apod., ale během čet­by si čte­ná­řo­vo oko poměr­ně rych­le zvyk­ne. Představivost a lep­ší pocho­pe­ní témat pod­po­ří poměr­ně čas­té ilu­stra­ce. Tato kni­ha je roz­hod­ně tou pra­vou nejen pro ty, kte­ří se chtě­jí dozvě­dět něco nové­ho a zís­kat tak tře­ba zají­ma­vá téma­ta ke kon­ver­za­ci, ale dopo­ru­či­la bych ji i všem uči­te­lům děje­pi­su, kte­ří to ješ­tě se stu­den­ty nevzda­li a chtě­li by jim tu a tam k běž­né­mu uči­vu při­dat i něco pou­ta­věj­ší­ho.


  • Autor:Stanislava Jarolímková
  • Žánr:svě­to­vá his­to­rie
  • Nakladatelstvi:MOTTO
  • Datum vydá­ní:18.01.2016

Kniha ke kou­pi na albatrosmedia.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,86292 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46792 KB. | 04.03.2021 - 18:49:17