Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

word image

V pon­dě­lí 1. dub­na v 18.00 uběh­ne přes­ně 10 let od spuš­tě­ní jed­no­ho z prv­ních čes­kých tema­tic­kých kaná­lů – Prima COOL. Oslavy vyvr­cho­lí 10. dub­na zahá­je­ním prv­ní z řady plá­no­va­ných udá­los­tí s názvem COOL Night Party. Co vše má za sebou Prima COOL za svých úcty­hod­ných 315 360 000 vte­řin vysí­lá­ní?

Za deset let své­ho živo­ta toho doká­za­la oprav­du hod­ně. Do rodi­ny sku­pi­ny Prima se naro­di­la v roce 2009 jako její dru­hý člen. Snad aprí­lo­vé datum zro­ze­ní ji před­ur­či­lo k tomu, že dosta­la do vín­ku humor, nad­sáz­ku a spe­ci­fic­ký gra­fic­ký out­fit. „Své COOLatiny osla­ví Prima COOL nejen dal­ší iko­nic­kou gra­fi­kou, ale také zahá­je­ním nové tra­di­ce, a prv­ní z řady plá­no­va­ných COOL Night Parties se usku­teč­ní 10. dub­na v Retro Music Hall. Slavit se ale bude i v prů­bě­hu celé­ho roku v našich COOL zónách na vět­ši­ně význam­ných fes­ti­va­lů, jichž je Prima COOL dlou­ho­do­bým part­ne­rem, ať už se jed­ná o fes­ti­va­ly spo­je­né pře­váž­ně s hudeb­ní pro­jek­cí, adre­na­li­no­vý­mi spor­ty nebo COOL kem­py. Navíc se i letos mohou divá­ci těšit na dal­ší roč­ník úspěš­né akce YOU FEST,“ říká mar­ke­tingo­vý ředi­tel sku­pi­ny Prima Aleš Pýcha. Na even­tu COOL Night Party si návštěv­ní­ci uži­jí set hned pěti DJanes a COOL koman­do. Nově vznik­lé COOL kem­py divá­kům umož­ní vyzkou­šet a osvo­jit si zákla­dy nejen street artu, ale i adre­na­li­no­vých spor­tů jako wake­bo­ar­ding, snow­bo­ar­ding, jíz­da na raf­tu, sko­ky do vody, ska­te­bo­ar­ding a bojo­vé spor­ty. Tyto víken­do­vé kem­py budou pro­bí­hat pod tak­tov­kou pro­fe­si­o­ná­lů, při­čemž na účast­ní­ky bude čekat roz­ma­ni­tý COOL dopro­vod­ný pro­gram včet­ně večer­ní gri­lo­vač­ky a after­par­ty.

Celoplošně šíře­ná sta­ni­ce Prima COOL měla již od počát­ku bavit své divá­ky seri­á­ly, fil­my a zábav­ný­mi pořa­dy. Vlajkovou lodí kaná­lu je seri­ál Teorie vel­ké­ho třes­ku, jehož nej­no­věj­ší, a záro­veň finál­ní 12. sérii vysí­lá Prima COOL sou­čas­ně s USA. Tento sit­com ze živo­ta dvou géniů, Leonarda a Sheldona, a jejich blíz­kých, kte­ří stej­ně jako oni dva i přes svou sko­ro až nad­po­zem­skou inte­li­gen­ci tápou v kaž­do­den­ním živo­tě, je prá­vo­plat­ně nej­sle­do­va­něj­ším seri­á­lem sta­ni­ce Prima COOL v pri­me time, na jehož epi­zo­dy se v této době dívá v prů­mě­ru 162 000 divá­ků v CS 15+. Za deset let měli divá­ci mož­nost zhléd­nout 3 581 epi­zod seri­á­lu Teorie vel­ké­ho třes­ku, což je 4 297 217 vte­řin, čili 49 dní, 17 hodin, 40 minut a 17 vte­řin seri­á­lu Teorie vel­ké­ho třes­ku v kuse.

Dalším oblí­be­ným kome­di­ál­ním seri­á­lem jsou Simpsonovi, pří­běhy neo­by­čej­ně oby­čej­né­ho živo­ta žlu­té ani­mo­va­né rodin­ky ze Springfieldu. První díl se na COOLu obje­vil na Nový rok 2010, nyní se pyš­ní aktu­ál­ní 30. sérií, kte­rá běží stej­ně jako Teorie vel­ké­ho třes­ku sou­běž­ně s USA. Tento nejdéle vysí­la­ný ame­ric­ký seri­ál na tele­viz­ní obra­zov­ce baví divá­ky nato­lik, že už byly něko­li­krát na Prima COOL vysí­lá­ny mara­tó­ny aneb nahuš­tě­né for­má­ty žlu­té zába­vy. Celkově se tak fanouš­ci žlu­té­ho humo­ru moh­li na Prima COOL nasmát u 19 921 epi­zod seri­á­lu Simpsonových, což je 25 168 526 vte­řin, čili 291 dní, 7 hodin a 15 minut a 26 vte­řin seri­á­lu Simpsonových v kuse.

V roce 2011 se na Prima COOL obje­vi­ly také pořa­dy z vlast­ní tvor­by. Prvním kous­kem byl her­ní pořad
RE-PLAY. Ten nyní vstou­pil do dal­ší fáze své exis­ten­ce a nabí­zí jak nové mode­rá­to­ry, tak zbru­su nový kon­cept. Další pořad pro milov­ní­ky krás­ných rych­lých stro­jů – Moto ces­tou neces­tou – vzni­kl o dva roky poz­dě­ji. Na něj úspěš­ně navá­zal pořad Vandráci s Pavlem Liškou a Janem Révaiem. Třetím for­má­tem, kte­rý vzni­kl v roce 2014, je gamin­go­vá show Applikace. V roce 2016 při­šli Aliho par­ťá­ci (dří­ve Hrajeme s Alim), kte­ří se zamě­ři­li na feno­mén you­tu­be­rů. Na jaře 2018 před­sta­vi­la Prima COOL seri­ál ze sur­fař­ské­ho pro­stře­dí COOL Wave. Od čer­ven­ce roku 2011 běží na Prima COOL ve večer­ních hodi­nách jeden z nej­star­ších pri­mác­kých pořa­dů, Autosalon, kte­rý se vyzna­ču­je své­ráz­ným humo­rem redak­to­rů. V roce 2018 Prima COOL při­šla s neotře­lým for­má­tem stri­pů COOLfeed, kte­ré 5krát až 6krát den­ně nabí­ze­jí roz­ma­ni­té krát­ké vstu­py, rea­gu­jí­cí na sou­čas­né tren­dy svým humo­rem a s pat­řič­nou nad­sáz­kou. Diváci si tak uží­va­jí nejen spous­tu neza­řa­di­tel­ných repor­tá­ží, ale také nové mini­po­řa­dy, jako jsou Úplně Debilní Zprávy, SOCKY, EKL Box či raper­ské sou­bo­je dua Souboyz, kte­ré pro­ti sobě sta­ví význam­né osob­nos­ti z poli­ti­ky, his­to­rie či z pohád­ko­vé­ho svě­ta. Jejich drs­né batt­ly se sta­ly virál­ním hitem, a divá­ci si tak již uži­li sou­bo­je Trautenberka s Tomiem Okamurou, Ježíška pro­ti Santovi, Masaryka pro­ti Havlovi, Karla Gotta pro­ti Jaromíru Jágrovi a nově Babiše pro­ti Kalouskovi.

První úspě­chy nové TV sta­ni­ce se dosta­vi­ly záhy po jejím spuš­tě­ní, pro­to­že styl komu­ni­ka­ce kaná­lu se od začát­ku vymy­ká běž­né­mu poje­tí tele­viz­ních sta­nic. Grafická podo­ba pra­cu­je s jed­no­du­chý­mi gra­fic­ký­mi prv­ky, kom­bi­nu­jí v sobě humor a nad­sáz­ku. První oce­ně­ní na sebe nene­cha­lo dlou­ho čekat. Stala se jím Cena veřej­nos­ti v rám­ci pres­tiž­ní­ho designo­vé­ho oce­ně­ní Czech Grand Design za rok 2009. V roce 2010 zís­kal kanál Prima COOL hned dvě stří­br­né medai­le na Promax/BDA Europe v Lisabonu. Grafika vytvo­ře­ná stu­di­em Oficina bodo­va­la v kate­go­ri­ích Nejlepší logo a Nejlepší bran­ding. V roce 2017 Prima COOL vyhrá­la oce­ně­ní Czech Superbrands.

Nedílnou sou­čás­tí rodi­ny Prima COOL se stal hlas Jana Dolanského, kte­rý namlou­vá upou­táv­ky na pořa­dy, seri­á­ly a fil­my, jejichž gra­fic­ký i humo­ris­tic­ký ruko­pis se nesma­za­tel­ně vtis­kl do duše kaž­dé­ho divá­ka Prima COOL. Jan Dolanský za 10 let namlou­vá­ní upou­tá­vek strá­vil 2 340 000 vte­řin za mik­ro­fo­nem, což je 27 dní a 2 hodi­ny v kuse.

Profilový obrázek

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,62106 s | počet dotazů: 217 | paměť: 51008 KB. | 06.05.2021 - 12:09:51
X