Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Stále více populární umělé nehty

Stále více populární umělé nehty

nehet

Lakování nehtů

Klasické lako­vá­ní je fajn. Ale roz­či­lu­je vás odloup­nu­tý nehet v té nejmé­ně vhod­né chví­li? Důležité pra­cov­ní jed­ná­ní nebo schůz­ka, na kte­ré chce­te vypa­dat jed­no­du­še per­fekt­ně. A to nemluvě o tom, dopřáváte-li si ráda dlou­hou kou­pel, cho­dí­te pra­vi­del­ně v rám­ci udr­že­ní kon­dič­ky pla­vat nebo hol­du­je­te prá­ci na zahrád­ce. Rozhodla jste se, že to bude­te řešit nale­pe­ním umě­lých? Jaká jsou jejich úska­lí a před­nos­ti?

Dlouhé nehty

Dlouhé neh­ty nemá­te. A oprav­du je chce­te. Jenže vaše vlast­ní jsou sla­bé a křeh­ké a do poža­do­va­né dél­ky se snad pros­tě nikdy nedo­sta­nou. Vyřeším to gelo­vý­mi, ne? To nikdy nedě­lej­te. Paradoxně tuto pro­cedu­ru vždy lépe sne­sou neh­ty od pří­ro­dy pev­né a zdra­vé.

Přírodní nehty? Pro zaneprázdněné ženy ano

Hodí se tak spí­še jako vari­an­ta pro zane­prázd­ně­né ženy, kte­ré chtě­jí mít stá­le upra­ve­né ruce. Nehet je totiž apli­ka­cí umě­lé­ho vždy osla­ben. Neměla bys­te se tak sna­žit pře­krý­vat pro­blém, na kte­rý stav vašich dráp­ků pou­ka­zu­je. Raději ho řeš­te. Poškozování pla­tí i teh­dy, pokud jsou vaše vlast­ní neh­ty v zása­dě pev­né a sil­né dost a nepo­tře­bu­je­te je pro­dlu­žo­vat lepe­ním umě­lé­ho tipu, tak­že si je dáte z důvo­du trvan­li­vos­ti tako­vé mani­k­ú­ry potáh­nout gelem. A obdob­ně to bohu­žel je i u apli­ka­ce gel laku.

Mnohem méně pak mohou dýchat pod vrst­vou akry­lu. Gel je v tom­to ohle­du k vašim vlast­ním neh­tům šetr­něj­ší, ačko­li se zase vyzna­ču­je dale­ko men­ší pev­nos­tí, tudíž je méně odol­ný vůči mecha­nic­ké náma­ze.

Hygiena

Pozor bys­te si u jaké­ko­li mani­k­ú­ry měla dávat na dodr­žo­vá­ní hygi­e­ny. Rizikové z hle­dis­ka vzni­ku neh­to­vé mykó­zy je hlav­ně neše­tr­né pilo­vá­ní, zdrs­nit povrh neh­tu se před apli­ka­cí gelu musí, jinak by nepřilnul a mohl se olu­po­vat. V olu­po­vá­ní mu ale nikdy nepo­má­hej­te. V pří­pa­dě, že chce­te neh­ty sun­dat, musí se zbrou­sit. Nejšetrnější k nim ovšem je pros­tě vydr­žet a nechat gel odrůst. Akryl se odstra­ňu­je ace­to­nem.

Náročnost finanční i časová

Časová i finanč­ní nároč­nost tvor­by umě­lých neh­tů se dá eli­mi­no­vat tím, že si potřeb­né vyba­ve­ní nakou­pí­te a nau­čí­te se tuto pro­cedu­ru zkrát­ka sama. Pokud si na mode­láž gelem netrou­fá­te, prá­ci s gel lakem zvlád­ne­te jis­tě, zachá­zí se s ním stej­ně jako s běž­ným lakem, jen má o něco hust­ší kon­zis­ten­ci. Přičemž někte­ré draž­ší znač­ky (napří­klad Shellac) sli­bu­jí výdrž až tři týd­ny, což už je více­mé­ně srov­na­tel­né s kla­sic­kým gelem. A po tako­vé době už bude­te muset u jaké­ko­li meto­dy řešit odros­ty, tak­že gel lak nemu­sí­te zavrh­nout jako řeše­ní, kte­ré vyža­du­je vaši zvý­še­nou sta­rost­li­vost.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...