Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Stále spolu (2014)

Stále spolu (2014)

StaleSpolu
StaleSpolu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Rodina Mlčochova není roz­hod­ně běž­nou čes­kou rodin­kou. Stačí se jen podí­vat na počet jejích čle­nů...

Dokumentaristka Eva Tomanová se roz­hod­la nato­čit sní­mek o své­raz­né rodi­ně, kte­rá síd­lí kde­si hlu­bo­ko v šumav­ských hvozdech, byd­lí v marin­got­kách s pev­nou dře­vě­nou pali­sádou a prak­tic­ky nemá elektři­nu i tep­lou vodu. Alternativní život­ní styl, dalo by se říci jed­ním dechem, a zají­ma­vé téma pro doku­ment, lze dodat tím dru­hým.
Je tomu tak?
Z doku­men­ta­ris­tic­ké­ho hle­dis­ka má film pod­le mě něko­lik závaž­ných nedo­stat­ků. Předně není ani tro­chu kon­fron­tač­ní, byť téma samot­né k tomu pří­mo vybí­zí, a čas­to pone­chá­vá růz­né věci nezod­po­vě­ze­ny, někte­ré jiné zají­ma­vé aspek­ty tře­ba zce­la opo­mí­jí. Z čeho vlast­ně rodi­na žije (potul­né hra­ní na kyta­ru ve sty­lu Kelly Family, nebo soci­ál­ní dáv­ky?).., jakým způ­so­bem došli k tako­vé­mu roz­hod­nu­tí, jak je vní­má oko­lí, apod. Snímek se dívá na zají­ma­vé zále­ži­tos­ti, ale málo­kdy jde pod povrch. Když už, jako v momen­tech, kdy je patr­né, že děti z rodi­ny nejsou moc zvyk­lé na jiné soci­ál­ní pro­stře­dí a s autor­kou prak­tic­ky neko­mu­ni­ku­jí, respek­ti­ve mají pro­blémy arti­ku­lo­vat něja­ký svůj názor, se tak daří, tak je to vel­mi zají­ma­vé. Škoda je mož­ná i toho, že sto­páž se zasek­la na 75 minu­tách, dal­ší půl­ho­din­ku by doku­ment pod­le mého názo­ru klid­ně sne­sl.
Téma je to však vel­mi zají­ma­vé, tak­že v poho­dě pře­bi­je všech­ny mnou výše jme­no­va­né nedo­stat­ky. Pan Mlčoch star­ší je evi­dent­ně zdat­ný a inte­li­gent­ní mani­pu­lá­tor, kte­ré­mu vyho­vu­je ovlá­dat sku­pi­nu více­mé­ně bez­bra­ných a sub­mi­siv­ních typů. Krásně je to vidět na pří­kla­du jeho jed­ná­ní s man­žel­kou, kdy mě v kině napa­da­la jen ta spros­tá slo­va na „č“ a „p“.
Docela by mě zají­mal i dal­ší osud zain­te­re­so­va­ných osob, tak tro­chu ve sty­lu popu­lár­ních časosběr­ných doku­men­tů. Rozsype se spo­le­čen­ství po smr­ti pana Mlčocha? Převezme jeho úlo­hu někdo jiný? Snad Eva Tomanová toto téma neo­pus­tí, vrá­tí se k němu a pou­čí se ze svých chy­bek (tedy více se vrh­ne na moti­va­ci postav, kon­fran­ta­ci, apod.).
P. S. Takoví Mlčochové neži­jí jen v opuš­tě­ných hvozdech, ale čas­to se pohy­bu­jí i mezi námi.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59894 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58145 KB. | 11.08.2022 - 12:48:38