Stále single? – Laura Laneová a Angela Speraová

dba1cd671b80d5c1659aeb6916479c44

V dneš­ní době je mno­ho lidí, ať už mužů či žen, sin­gle, a přes­to se již ten­to způ­sob živo­ta tole­ru­je, nikdo na ně nepo­hlí­ží skrz prs­ty jako dří­ve. Pokud už máte sin­gle živo­ta dost a pře­ci jen bys­te dali před­nost živo­tu v páru, může­te se inspi­ro­vat v této kníž­ce, jakým chy­bám se vyhnout.

Autorky láka­jí na kni­hu slo­vy: „Máte plné zuby inter­ne­to­vých sezna­mek, nemrav­ných návrhů od feti­šis­tů, obtě­žu­je vás pra­vi­del­ná vir­tu­ál­ní výmě­na fotek s někým, koho mož­ná radě­ji ani nechce­te vidět naži­vo?“ Knížka vtip­ným způ­so­bem mapu­je sou­čas­né ran­dě­ní, kte­ré má již dale­ko do roman­tic­kých schůzek našich babi­ček a pra­ba­bi­ček. Má vám pora­dit, jak vytvo­řit pro­fil, kte­rý zaujme, vtip­né tipy na zahá­je­ní kon­ver­za­ce či kde máte hle­dat part­ne­ra. Randění je totiž pře­ci legra­ce a je jed­no, kolik vám vlast­ně je.

Knížka je roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí: Hledání, Je to o tech­ni­ce, Kdo jste, Váš typ, Konečně s někým cho­dí­te.

V čás­ti hle­dá­ní autor­ky např. uvá­dí, že mno­ho žen je samo, pro­to­že hle­da­jí muže na špat­ných mís­tech či cho­dí do spo­leč­nos­ti s par­tou kama­rá­dek, kdy muž, kte­ré­ho žena zaujme, nebu­de mít odva­hu ji oslo­vit prá­vě kvů­li pří­tom­nos­ti kama­rá­dek.

V kapi­to­le Kdo jste autor­ky zdů­raz­ňu­jí, že pro­blém také může být v tom, že na sebe všech­no pro­zra­dí­te, nebo že nao­pak si před­sta­vu­je­te ty nej­hor­ší před­sta­vy, když se vám váš vyvo­le­ný del­ší dobu neo­zve.

Každá kapi­tol­ka, kte­rá se zamě­řu­je na jeden kon­krét­ní mož­ný pro­blém toho, proč jste stá­le sin­gle, začí­ná mode­lo­vou, znač­ně pře­mrš­tě­nou situ­a­cí. Následuje jakési shr­nu­tí a vysvět­le­ní pro­blé­mu a násled­ně morál­ní pou­če­ní, jak bys­te se příš­tě cho­vat již nemě­la a proč. Právě zde může ženě dojít, že pokud se tak­to cho­vá, je to špat­ně. Následně najde i vysvět­le­ní, proč ten­to pří­stup či cho­vá­ní není správ­ný.

Ačkoli kni­ha sli­bu­je, že již bude konec trap­ným schůzkám, nejsem si jis­tá tím, jak toho mají čte­nář­ky dosáh­nout. Ano, mohou ovliv­nit své cho­vá­ní, pokud iden­ti­fi­ku­ji své nespráv­né vzor­ce cho­vá­ní, ale přes­to cho­vá­ní dru­hé stra­ny ovliv­nit nemo­hou.

Od kni­hy jsem oče­ká­vá­ní nemě­la, spí­še jsem byla zvě­da­vá, jak ji autor­ky pojmou. Úvodní scén­ky, kte­ré zve­li­če­ním popi­su­jí dané „nespráv­né“ cho­vá­ní, mi pří­liš vtip­né nepři­jdou. Možná je to odliš­ným smys­lem pro humor auto­rek, kte­ré nejsou Češky, a pro­to i jejich život­ní zku­še­nost může být odliš­ná i jiným soci­o­kul­tur­ním pro­stře­dím.

Celkově musím bohu­žel kon­sta­to­vat, že mě kni­ha napros­to svým poje­tím zkla­ma­la. Ano, kaž­dá žena si může pro­číst kapi­to­ly a mož­ná iden­ti­fi­ku­je něja­kou „chy­bu“, kte­rou také dělá, tudíž si ji může uvě­do­mit a násled­ně se jí vyva­ro­vat. Najde zde i vysvět­le­ní, proč tako­vé cho­vá­ní není vhod­né z hle­dis­ka poten­ci­ál­ní­ho či již exis­tu­jí­cí­ho vzta­hu. Pokud čte­nář­ky pře­sko­čí úvod­ní pří­běhy a pře­čtou si až závě­reč­né shr­nu­tí a morál­ní pou­če­ní, roz­hod­ně o nic moc nepři­jdou.

U někte­rých nespráv­ných cho­vá­ní mám tro­chu pocit, že takhle se snad cho­va­jí jen puber­ťač­ky či hod­ně mla­dé ženy, kte­ré mají v živo­tě pře­ci jen tro­chu nejas­no. Ale že by se tyto vzor­ce cho­vá­ní daly najít tře­ba u zra­lej­ších žen, to bych neřek­la. Proto mi při­jde, že kni­ha není pří­liš uni­ver­zál­ní, spí­še zamě­ře­ná na hod­ně mla­dé ženy.

Závěrem musím podotknout, že z mého pohle­du jde o téměř zby­teč­nou kni­hu, bez kte­ré se sin­gle žena v poho­dě obe­jde, i když nepo­pí­rám, že tře­ba někte­ré pří­nos­né rady tam najde, ale je to hod­ně indi­vi­du­ál­ní. Ale pokud hle­dá­te návod, jak pře­stat být sin­gle, tato kni­ha vás mož­ná upo­zor­ní na někte­ré chy­by, kte­ré dělá­te, ale zázrač­ný recept na to, jak koneč­ně potkat toho pra­vé­ho, roz­hod­ně neče­kej­te.


Autor: Laura Laneová, Angela Speraová

Nakladatelství: Bizbooks

Počet stran: 240

Žánr: part­ner­ské vzta­hy, rady, moder­ní žena

Datum vydá­ní: 21.11.2016

Hodnocení: 60 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Bizbooks.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […]
  • Z lásky k písmu3. března 2020 Z lásky k písmu Už jste někdy přemýšleli o tom, jaké by to asi bylo umět krásně psát? Anebo se naopak naučit psát tak čitelně, aby to po vás i ostatní přečetli? Zní vaše odpověď ANO? Pak nezbývá, než si […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • STROM LŽÍ od FRANCES HARDINGE30. srpna 2018 STROM LŽÍ od FRANCES HARDINGE Chcete-li se ponořit do úžasného příběhu s nevšedním tématem a zasazeného do netradičního prostředí druhé poloviny 19. století, kde se prvky reality mísí s prvky fantazie; zcela určitě si […]