Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Stále single? – Laura Laneová a Angela Speraová

Stále single? – Laura Laneová a Angela Speraová

dba1cd671b80d5c1659aeb6916479c44
dba1cd671b80d5c1659aeb6916479c44

V dneš­ní době je mno­ho lidí, ať už mužů či žen, sin­gle, a přes­to se již ten­to způ­sob živo­ta tole­ru­je, nikdo na ně nepo­hlí­ží skrz prs­ty jako dří­ve. Pokud už máte sin­gle živo­ta dost a pře­ci jen bys­te dali před­nost živo­tu v páru, může­te se inspi­ro­vat v této kníž­ce, jakým chy­bám se vyhnout.

Autorky láka­jí na kni­hu slo­vy: „Máte plné zuby inter­ne­to­vých sezna­mek, nemrav­ných návrhů od feti­šis­tů, obtě­žu­je vás pra­vi­del­ná vir­tu­ál­ní výmě­na fotek s někým, koho mož­ná radě­ji ani nechce­te vidět naži­vo?“ Knížka vtip­ným způ­so­bem mapu­je sou­čas­né ran­dě­ní, kte­ré má již dale­ko do roman­tic­kých schůzek našich babi­ček a pra­ba­bi­ček. Má vám pora­dit, jak vytvo­řit pro­fil, kte­rý zaujme, vtip­né tipy na zahá­je­ní kon­ver­za­ce či kde máte hle­dat part­ne­ra. Randění je totiž pře­ci legra­ce a je jed­no, kolik vám vlast­ně je.

Knížka je roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí: Hledání, Je to o tech­ni­ce, Kdo jste, Váš typ, Konečně s někým cho­dí­te.

V čás­ti hle­dá­ní autor­ky např. uvá­dí, že mno­ho žen je samo, pro­to­že hle­da­jí muže na špat­ných mís­tech či cho­dí do spo­leč­nos­ti s par­tou kama­rá­dek, kdy muž, kte­ré­ho žena zaujme, nebu­de mít odva­hu ji oslo­vit prá­vě kvů­li pří­tom­nos­ti kama­rá­dek.

V kapi­to­le Kdo jste autor­ky zdů­raz­ňu­jí, že pro­blém také může být v tom, že na sebe všech­no pro­zra­dí­te, nebo že nao­pak si před­sta­vu­je­te ty nej­hor­ší před­sta­vy, když se vám váš vyvo­le­ný del­ší dobu neo­zve.

Každá kapi­tol­ka, kte­rá se zamě­řu­je na jeden kon­krét­ní mož­ný pro­blém toho, proč jste stá­le sin­gle, začí­ná mode­lo­vou, znač­ně pře­mrš­tě­nou situ­a­cí. Následuje jakési shr­nu­tí a vysvět­le­ní pro­blé­mu a násled­ně morál­ní pou­če­ní, jak bys­te se příš­tě cho­vat již nemě­la a proč. Právě zde může ženě dojít, že pokud se tak­to cho­vá, je to špat­ně. Následně najde i vysvět­le­ní, proč ten­to pří­stup či cho­vá­ní není správ­ný.

Ačkoli kni­ha sli­bu­je, že již bude konec trap­ným schůzkám, nejsem si jis­tá tím, jak toho mají čte­nář­ky dosáh­nout. Ano, mohou ovliv­nit své cho­vá­ní, pokud iden­ti­fi­ku­ji své nespráv­né vzor­ce cho­vá­ní, ale přes­to cho­vá­ní dru­hé stra­ny ovliv­nit nemo­hou.

Od kni­hy jsem oče­ká­vá­ní nemě­la, spí­še jsem byla zvě­da­vá, jak ji autor­ky pojmou. Úvodní scén­ky, kte­ré zve­li­če­ním popi­su­jí dané „nespráv­né“ cho­vá­ní, mi pří­liš vtip­né nepři­jdou. Možná je to odliš­ným smys­lem pro humor auto­rek, kte­ré nejsou Češky, a pro­to i jejich život­ní zku­še­nost může být odliš­ná i jiným soci­o­kul­tur­ním pro­stře­dím.

Celkově musím bohu­žel kon­sta­to­vat, že mě kni­ha napros­to svým poje­tím zkla­ma­la. Ano, kaž­dá žena si může pro­číst kapi­to­ly a mož­ná iden­ti­fi­ku­je něja­kou „chy­bu“, kte­rou také dělá, tudíž si ji může uvě­do­mit a násled­ně se jí vyva­ro­vat. Najde zde i vysvět­le­ní, proč tako­vé cho­vá­ní není vhod­né z hle­dis­ka poten­ci­ál­ní­ho či již exis­tu­jí­cí­ho vzta­hu. Pokud čte­nář­ky pře­sko­čí úvod­ní pří­běhy a pře­čtou si až závě­reč­né shr­nu­tí a morál­ní pou­če­ní, roz­hod­ně o nic moc nepři­jdou.

U někte­rých nespráv­ných cho­vá­ní mám tro­chu pocit, že takhle se snad cho­va­jí jen puber­ťač­ky či hod­ně mla­dé ženy, kte­ré mají v živo­tě pře­ci jen tro­chu nejas­no. Ale že by se tyto vzor­ce cho­vá­ní daly najít tře­ba u zra­lej­ších žen, to bych neřek­la. Proto mi při­jde, že kni­ha není pří­liš uni­ver­zál­ní, spí­še zamě­ře­ná na hod­ně mla­dé ženy.

Závěrem musím podotknout, že z mého pohle­du jde o téměř zby­teč­nou kni­hu, bez kte­ré se sin­gle žena v poho­dě obe­jde, i když nepo­pí­rám, že tře­ba někte­ré pří­nos­né rady tam najde, ale je to hod­ně indi­vi­du­ál­ní. Ale pokud hle­dá­te návod, jak pře­stat být sin­gle, tato kni­ha vás mož­ná upo­zor­ní na někte­ré chy­by, kte­ré dělá­te, ale zázrač­ný recept na to, jak koneč­ně potkat toho pra­vé­ho, roz­hod­ně neče­kej­te.


Autor: Laura Laneová, Angela Speraová

Nakladatelství: Bizbooks

Počet stran: 240

Žánr: part­ner­ské vzta­hy, rady, moder­ní žena

Datum vydá­ní: 21.11.2016

Hodnocení: 60 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Bizbooks.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89570 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56656 KB. | 29.06.2022 - 12:20:53