Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Stáhni mě do pekla

Stáhni mě do pekla

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Miluje Hitchcockovi fil­my. Na natá­če­ní stej­ně jako on nepři­jde jinak, než-li v galant­ním saku a tren­dy kra­va­tě, kte­rá mu dodá­vá ten správ­ný glanc s vel­kým G. Že stá­le netu­ší­te o kom to tu je vlast­ně řeč, tak vám tro­chu napo­vím. Bývalý mis­tr horo­ru 80. a 90. let, jenž si na chví­li odsko­čil k něko­li­ka thrille­rům a tri­lo­gii Spidermana. Ano, je to vel­ký Sam Raimi, kte­rý vra­cí úder a tím­to fil­mem svým fanouškům vzka­zu­je, že jeho pero pro­vo­ně­né krví ješ­tě nevy­schlo ba nao­pak vyzrá­lo do nad­ča­so­vých kva­lit a v podá­ní nej­o­če­ká­va­něj­ší­ho horo­ru roku nesou­cí název Stáhni mě do pek­la se může­me na vlast­ní kůži pře­svěd­čit, jest­li to doo­prav­dy stá­le umí jako dřív.

Sam sli­bu­je, že i ti nej­o­tr­lej­ší z nej­o­tr­lej­ších si dají ruce před oči, aby se ale­spoň na chví­li ochrá­ni­li před náva­lem nača­so­va­ných stři­hů a veli­ce kva­lit­ní hud­bě str­há­va­jí­cí divá­ky mnoh­dy ze židlí. Zkrátka když se sklou­bí cit pro střih, ohav­ná posta­va navle­če­ná do zrůd­né­ho kos­tý­mu a výbuš­ná explo­ze v podá­ní něko­li­ka hudeb­ních nástro­jů jde o zásad­ní věc pro celý horo­ro­vý žánr a Sam Raimi to ví. Do hlav­ní role obsa­dil 30. leté­ho Justina Longa, kte­rý má s horo­rem již své zku­še­nos­ti. Pokud si dob­ře vzpo­mí­nám moh­li jsme ho vidět v prv­ním díle Jeepers Creepers. Své zku­še­nos­ti si pro­hlou­bil např. po boku megastar Bruce Willise ve sním­ku Smrtonosná past 4, kde ztvár­nil dru­hou hlav­ní roli v podo­bě počí­ta­čo­vé­ho hac­ke­ra. Film Stáhni mě do pek­la se nese v duchu star­ších horo­rů. Sam si s vámi nejdří­ve bude lehoun­ce pohrá­vat, čímž vás bude poma­loun­ku vta­ho­vat do své­ho pochmur­né­ho děje a vy plní oče­ká­vá­ní bude­te hltat jed­nu scé­nu za dru­hou.

V hlav­ní roli uvi­dí­me tak­též Alison Lohmanovou ( např. 13. patro) ztvár­ňu­jí­cí posta­vu ban­kov­ní úřed­ni­ce, kte­rá i přes sna­hu nemoh­la pomoct sta­řen­ce s její nesplá­ce­nou hypo­té­kou a muse­la ji na popud nad­ří­ze­né­ho odmít­nout. To však ješ­tě netu­ši­la jaké nebla­hé násled­ky to pro ni bude mít. Stařenka, no dalo by se spí­še říci čaro­děj­ni­ce na ni sešle vel­mi nepří­jem­nou klet­bu. Ano je to sice veli­ce neo­ri­gi­nál­ní a otře­pa­ný scé­nář, kte­rý pří­liš nena­dchne, ale za to poja­tý veli­ce kva­lit­ní­mi měřít­ky.

V domě ve kte­rém Christiane byd­lí se začnou ode­hrá­vat věci, o kte­rých nesni­la ani v těch nej­hor­ších noč­ních můrách. Pekelná čaro­děj­ni­ce se v podo­bě mrt­vé duše nastě­hu­je pří­mo do její poste­le a Christiane je ohro­že­na na živo­tě. Všude kam se hne může číhat nebez­pe­čí a zdá se, že nikde není bez­peč­no. Film krás­ně gra­du­je a stup­ňu­jí­cí adre­na­lin je z plát­na ke kon­ci sním­ku úpl­ně cítit. Pokud jste fanouš­ky horo­ro­vých fil­mů co mají styl, tak už bys­te měli letět pro líst­ky do vaše­ho oblí­be­né­ho kina. Tato podí­va­ná sto­jí za shléd­nu­tí a věz­te, že doma to nebu­de mít tu správ­nou atmo­sfé­ru.
 

Průměrné obsa­ze­ní ve výjmeč­ném horo­ru pod tak­tov­kou mis­tra v pře­bo­ru dělá z této podí­va­né vel­ko­le­pou udá­lost. Sam Raimi je zkrát­ka skvě­lý reži­sér.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Stáhni mě do pek­la - Trailer

Stáhni mě do pek­la

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
10. June 2009 - 17:18 — Patrik Chlumecky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92934 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58076 KB. | 08.08.2022 - 15:16:20