Stačí jen chtít

DSC 0013

Americká spi­so­va­tel­ka Joelle Charbonneau si po celém svě­tě pod­ma­ni­la spous­tu pří­z­niv­ců napí­na­vé a akč­ní young adult lite­ra­tu­ry. Kdo by neznal a nemi­lo­val Univerzitu výji­meč­ných, její slav­nou tri­lo­gii? Nyní se mrk­ne­me na zou­bek její dal­ší kni­ze s názvem „Stačí jen chtít“.  Naštěstí ten­to thriller není sou­čás­tí žád­né série, tak­že si ho mohou pře­číst všich­ni, navíc nikdo nebu­de muset po jeho dočte­ní netr­pě­li­vě čekat něko­lik měsí­ců (a někdy i let) na vydá­ní dal­ší­ho dílu. Ale má cenu se do kni­hy pouš­tět?

Střední ško­lou v Nottawě se rych­los­tí bles­ku žene NEED, nová soci­ál­ní síť, kte­rá si postup­ně zís­ká­vá všech­ny stu­den­ty. Ani Kaylee Dunhamová není výjim­kou a při­po­ju­je se k dal­ším spo­ko­je­ným uži­va­te­lům. NEED nabí­zí vše, na co si jen vzpo­me­ne­te, a to doslo­va. Funguje tak­to: vy si napí­še­te, co chce­te, NEED vám zadá men­ší úkol a až ho spl­ní­te, obdr­ží­te, co jste chtě­li. Lákavé, že?

Ale není to tak úžas­né, jak to na prv­ní pohled může vypa­dat. Za jed­not­li­vý­mi úko­ly se skrý­vá nási­lí, krev a nebez­pe­čí. To zane­dlou­ho zjis­tí i Kaylee a začne dělat vše pro­to, aby NEED zni­či­la. Zvládne ale při­jít na to, kdo NEED vytvo­řil a zasta­vit tak děsi­vé činy ostat­ních?

Řeknu to na rovi­nu – „Stačí jen chtít“ mě svou myš­len­kou nesmír­ně nadchlo, ale záro­veň mě do jis­té míry také zkla­ma­lo. Ale abych vše uved­la na pra­vou míru… Začátek pří­bě­hu byl per­fekt­ní: byla jsem hned vta­že­na do děje, Kaylee mi jako hlav­ní hrdin­ka byla sym­pa­tic­ká a řád­ky se díky jed­no­du­ché­mu a výstiž­né­mu autor­či­nu vypra­vo­vá­ní čet­ly samy.

Ovšem jak se pří­běh vyví­jel a blí­žil se ke kon­ci, při­šlo mi, že autor­ka děj občas zby­teč­ně pro­ta­ho­va­la, což jedi­ně ubí­ra­lo na napě­tí. I Kathleen se mi zača­la odci­zo­vat a mís­ty jsem nechá­pa­la její cho­vá­ní. Závěr a koneč­né rozuz­le­ní mě bohu­žel vůbec neu­spo­ko­ji­lo – čeka­la jsem něco epič­těj­ší­ho, pro­myš­le­něj­ší­ho, s dale­ko­sáh­lej­ší­mi důsled­ky. Tento mír­ný a nud­něj­ší závěr mě mrzel asi nej­ví­ce - tak dob­ře to zača­lo, pokra­čo­va­lo to také zdár­ně, akč­ně a napí­na­vě. Nicméně ukon­če­ní, kte­ré mělo (a také moh­lo!) být tím nej­lep­ším, co celý pří­běh per­fekt­ně zavr­ší, ho zka­zi­lo asi nej­ví­ce. Takhle to ale­spoň vní­mám já.

Ale co mě dosta­lo a při­šlo mi nesmír­ně zají­ma­vé, to byl cel­ko­vý kon­cept NEEDU. Bohužel si až moc dob­ře doká­žu před­sta­vit, jak by se ten­to neotře­lý nápad mohl stát sku­teč­nos­tí a stal by se oka­mži­tým hitem v naší spo­leč­nos­ti, kdy všich­ni po něčem tou­ží­me a záro­veň jsme neu­stá­le onli­ne, rádi sdí­lí­me fot­ky a píše­me si neko­neč­né zprá­vy na face­boo­ku.

Manipulace, zod­po­věd­nost, zra­da, nevě­do­most a nepře­mýš­le­ní nad mož­ný­mi důsled­ky… tako­vý­mi téma­ty byl thriller „Stačí jen chtít“ pří­mo nabi­tý a tak není divu, že (i přes ne pří­liš vyda­ře­ný konec) nutí k pořád­né­mu zamyš­le­ní nejen nad hroz­bou, kte­rou před­sta­vu­jí soci­ál­ní sítě a „bez­peč­ný“ svět inter­ne­tu, ale popo­str­čí vás také k tomu, abys­te si uvě­do­mi­li, čeho vše­ho jsme my lidé schop­ni.

„Stačí jen chtít“ nabí­zí napí­na­vé čte­ní, od kte­ré­ho se nelze jen tak odtrh­nout. Já jsem měla kni­hu pře­čte­nou během pár dní, mnoh­dy jsem muse­la číst až do noci. Přestože sama v pří­bě­hu nachá­zím něko­lik nedo­ko­na­los­tí a v dohled­né době ho neplá­nu­ju zno­vu číst, jsem pře­svěd­če­ná, že roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní – už jenom kvů­li tomu, abys­te na vlast­ní kůži pozna­li geni­ál­ní myš­len­ku NEEDU. A kdo ví, tře­ba vám, na roz­díl ode mě, výsled­né rozuz­le­ní sed­ne, a „Stačí jen chtít“ se tak zařa­dí mezi vaše oblí­be­né kni­hy. Potenciál na to má.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 199 Kč.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Joelle Charbonneau: Univerzita výjimečných - Zkouška8. července 2016 Joelle Charbonneau: Univerzita výjimečných - Zkouška Univerzita výjimečných je nová třídílná série, která se může řadit hned vedle knih typu Hunger games, Selekce, Rudá Královna, Labyrint, Divergence, Adaptace… mohla bych vyjmenovávat […]
  • Univerzita výjimečných - Zrada7. dubna 2017 Univerzita výjimečných - Zrada Tesa úspěšně prošla Testováním – náročnými zkouškami, při kterých málem přišla o život. Nyní se ocitá na univerzitě v Tosu a seznamuje se s ostatními studenty, novým prostředím a utváří si […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Krvavý měsíc od Markuse Luttemana16. dubna 2019 Krvavý měsíc od Markuse Luttemana Krvavý měsíc je strhující thriller, jež nás vtáhne do krutého a srdcervoucího čtení vykreslující otevřeně a věrohodně černý trh s ohroženými druhy zvířat; plného lakomství, krutosti a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…20. června 2018 Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude… Z podzemí na zem vylézají bytosti. Bytosti, které měly trestat jenom ty špatné, ale rozhodly se, že chtějí dělat špatné věci všem. Okřídlení, pokrčení nebo nehmotní tvorové se tak pohybují […]