Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Srpnové premiéry

Srpnové premiéry

Terminátor,Lara Croft,Piráti z Karibiku... Ve všech těch­to fil­mech je pojmem akce. A to nás v srpnu čeká. Pořádná záso­ba akč­ních fil­mů.

7.8. Terminátor 3: Vzpoura stro­jů (Terminator 3: Rise of the Machines)
   Super akč­ní pokra­čo­vá­ní pře­de­šlých bez­kon­ku­renč­ních dílů nebo jen komediálně-akční zápla­ta klí­čo­vých osob­nos­tí, odpo­věd­ných za úspě­chy minu­lých dílů? - Recenze ZDE

14.8. Pravá blon­dý­na 2 (Legally Blonde 2: Red, White & Blonde)
    Elle Woods doby­la Harvard a nyní začí­ná práv­nic­kou dráhu u jed­né vel­ké fir­my. Balancuje mezi nároč­nou kari­é­rou a pří­pra­va­mi na svat­bu s mužem svých snů. Když ale zjis­tí, že kli­en­ti její zaměst­na­va­tel­ské fir­my zne­u­ži­li rodin­né pří­sluš­ní­ky (respek­ti­ve mat­ku) její­ho milo­va­né­ho psa Bruisera, sta­ne se odhod­la­nou bojov­ni­cí za psí prá­va, pro­ti zne­u­ží­vá­ní němých tvá­ří k zlo­čin­ným poku­sům. Dostane padá­ka na hodi­nu. Je exis­tenč­ně zni­če­na, ale nezlo­me­na ve svém opti­mis­mu. Slečna Woodsová vyrá­ží do Washingtonu, aby vza­la věci do svých vlast­ních rukou, zdo­be­ných fran­couz­skou mani­k­úrou. Snaží se pro­nik­nout tam, kde se tahá za poli­tic­ké nit­ky. Přitom z moře šedi, čer­ni a námoř­nic­ké mod­ři vyční­vá jako růžo­vý palec. Politici nejdou „poslan­ky­ni Bárbie“ zda­le­ka na ruku a Washington, D.C., není snad­né půso­biš­tě pro dív­ku - sice s práv­nic­kým diplo­mem z Harvardu, ale pře­de­vším s neo­myl­ným smys­lem pro módu. Elle však svým neo­do­la­tel­ným šar­mem, inte­li­gen­cí a odhod­lá­ním oblud­ný sys­tém pře­mů­že. Obhajobou Bruisera a jeho rodi­ny nako­nec inspi­ru­je ostat­ní, aby také vyjá­d­ři­li svůj názor. Haf.

14.8. Adaptace (Adaptation)
   Spike Jonze a scé­náris­ta Charlie Kaufman se zno­vu spo­ji­li a po fil­mu V kůži Johna Malkoviche nato­či­li dal­ší film s kvězd­ným obsa­ze­ním: Nicolas Cage a Meryl Streep

21.8. Táta hlí­dá děti (Daddy Day Care)
   ????

21.8. Laurel Canyon (Laurel Canyon)
   ???

21.8. Lara Croft Tomb Raider: Kolébka živo­ta (Lara Croft Tomb Raider 2: The Cradle of Life )
   Ve svém prv­ním fil­mo­vém dob­ro­druž­ství bojo­va­la Lara Croft o magic­ký Trojúhelník svě­ta, jehož dvě čás­ti byly ukry­ty na dvou růz­ných, tisí­ce kilo­me­t­rů vzdá­le­ných mís­tech , aby zachrá­ni­la neměn­ný chod času této pla­ne­ty. Ani ten­to­krát není sexu­ál­ně při­taž­li­vá super­hr­din­ka posta­ve­na před snad­ný úkol. V nit­ru Afriky, v mís­tě zva­ném Kolébka živo­ta, je ukry­ta Pandořina skříň­ka, skrý­va­jí­cí nej­tem­něj­ší síly ďáb­la, kte­ré kdy lid­stvo pozna­lo. Světově pro­slu­lá arche­o­lož­ka Lara Croft (Angelina Jolie) je jedi­ná, kdo může, díky svým zna­los­tem a fyzic­kým před­po­kla­dům, skříň­ku najít dří­ve, než pad­ne do rukou nosi­te­li Nobelovy ceny, věd­ci Dr. Jonathanu Reissovi (Ciarán Hinds). Reiss, ji chce vyu­žít k zís­ká­ní neo­me­ze­né vlá­dy nad svě­tem. Proto musí být zasta­ven za kaž­dou cenu. A je to prá­vě Lara Croft, kdo může roz­hod­nout o zacho­vá­ním živo­ta tak, jak ho zná­me.

21.8. Fanfán Tulipán (Fanfan la Tulipe)
    Cikánská dív­ka Adeline (Penélope Cruz) pro­ro­ku­je ven­kov­ské­mu dob­ro­dru­ho­vi a vti­pál­ko­vi Fanfánovi (Vincent Perez), že se ože­ní s krá­lov­skou dce­rou. Mladík, kte­rý se dosud zají­mal pře­de­vším o dobý­vá­ní srd­cí ves­nic­kých krá­sek, má před sebou koneč­ně cíl, kte­rý sto­jí za to. Aby se mu při­blí­žil, nechá se naver­bo­vat do krá­lov­ské armá­dy. Rozhodnutí sezná­mit se s prin­cez­nou, ho však málem sto­jí život. Ještě že je tady krás­ná Adeline, kte­rá Fanfána odda­ně milu­je a kte­rá je ochot­na nasa­dit za pří­te­le vlast­ní krk - i čest. Kdy si toho ovšem mla­dík posed­lý svým snem o vzne­še­nos­ti a hrdin­ství koneč­ně všim­ne? Schyluje se k roz­ho­du­jí­cí bitvě a spá­sa Francie i pra­vé lás­ky je v rukou jedi­né­ho muže.

21.8. Detektivové z Hollywoodu (Hollywood Homicide)
   
Harrison Ford v režii Ron Sheltona

28.8. Daleko k nebi (Far from Heaven)
   Julianne Moore a Denis Quaid v dra­ma­tu nomi­no­va­ném na 4 osca­ry

28.8. Piráti z Karibiku (The Pirates of the Caribbean)
   Třpytivé vody Karibiku jsou pro dare­bác­ké­ho, ale šar­mant­ní­ho kapi­tá­na Jacka Sparrowa (Johnny Depp) nevy­čer­pa­tel­ným zdro­jem tajem­ných a vzru­šu­jí­cích dob­ro­druž­ství. Jeho idy­lic­ký život se však razant­ně změ­ní ve chví­li, kdy se lsti­vý kapi­tán Barbossa (Geoffrey Rush) zmoc­ní jeho lodi Černá per­la a napad­ne měs­to Port Royal, odkud une­se guver­né­ro­vu (Jonathan Pryce) okouz­lu­jí­cí dce­ru Elizabeth Swann (Keira Knightley). Její kama­rád z dět­ství Will Turner (Orlando Bloom) se spo­lu s Jackem vydá­vá na palubě nej­rych­lej­ší lodi brit­ské flo­ti­ly na odváž­nou výpra­vu za záchra­nou Elizabeth a ukra­de­né Černé per­ly. V patách je jim Elizabethin snou­be­nec, sym­pa­tic­ký a cti­žá­dosti­vý Commodore Norrington (Jack Davenport). Will ale netu­ší, že je Barbossa i s celou svou pirát­skou posád­kou pod vli­vem pro­kle­tí, kte­ré jej odsu­zu­je k věč­né­mu živo­tu ve svě­tě nemrtvých a kaž­dou noc jej pro­mě­ňu­je v živé­ho kost­liv­ce. Kletbu může zlo­mit pou­ze vrá­ce­ní ukra­de­né čás­ti pro­kle­té­ho pokla­du na jeho původ­ní mís­to.
    Posádky obou lodí se vydá­va­jí vstříc vzru­šu­jí­cí­mu střet­nu­tí s Barbossou na tajem­ný ost­rov Isla de Muerta. Když pak pozved­nou své meče k  sou­bo­ji s obá­va­ný­mi pirá­ty Karibiku, je v sáz­ce Jackova pomsta, Černá per­la, zapo­me­nu­tý poklad, zlo­me­ní klet­by nad Barbossou a jeho posád­kou, osud brit­ské námoř­ní flo­ti­ly a v nepo­sled­ní řadě také živo­ty našich sta­teč­ných hrdi­nů

28.8. Prasátko a jeho vel­ký pří­běh (Piglet’s Big Movie)
   Film Prasátko a jeho vel­ký pří­běh je dal­ší pohád­kou, ve kte­ré se setká­me s oblí­be­ný­mi zví­řát­ky ze Stokorcového lesa. Tentokrát se par­ta přá­tel pře­svěd­čí o tom, že i malé zví­řát­ko může doká­zat vel­ké věci.
    Když se zví­řát­ka spo­leč­ně vyda­jí na sběr medu a necha­jí Prasátko díky jeho malé­mu vzrůstu doma, začne si při­pa­dat méně­cen­né. Pak se najed­nou ztra­tí a ostat­ní zví­řát­ka pou­ži­jí jeho památ­ník jako klíč k jeho nale­ze­ní. Při  tom si uvě­do­mí, že toto „veli­ce malé zví­řát­ko“ bylo ve sku­teč­nos­ti v mno­ha smě­rech vel­kým hrdi­nou. Po ruš­ném hle­dá­ní a jeho dra­ma­tic­kém vyvr­cho­le­ní dostá­vá Prasátko dal­ší pří­le­ži­tost doká­zat, jak vel­ký vliv mělo na své kama­rá­dy.

28.8.Život Davida Galea
    Davida Galea, muže pev­ných morál­ních zásad a kul­ti­vo­va­né­ho pro­fe­so­ra filo­so­fie, stu­den­ti veli­ce obdi­vu­jí. Profesor Gale se zapo­jil do hnu­tí, kte­ré sle­du­je všech­ny aspek­ty a dopa­dy soud­ních roz­hod­nu­tí, v nichž pad­ne trest smr­ti. Je zásad­ním kri­ti­kem „abso­lut­ní­ho tres­tu“. Podivnou sou­hrou okol­nos­tí je ten­to výji­meč­ný člo­věk sám odsou­zen za zná­sil­ně­ní a vraž­du a v  cele smr­ti čeká na popra­vu.
   Tři dny před jejím ter­mí­nem se pro­fe­sor roz­hod­ne dát exklu­ziv­ní roz­ho­vor ambi­ci­óz­ní repor­té­r­ce Bitsey Bloomové a zve­řej­nit svůj pří­běh. Souboj s časem a hon­ba za prav­dou může začít. Z Bitsey i z její­ho asi­s­ten­ta se stá­va­jí oprav­do­ví detek­ti­vo­vé, kte­ří nako­nec odha­lí celou záha­du kolem pro­fe­so­ra Galea.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44574 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56082 KB. | 26.05.2022 - 07:03:46