Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Srdečné pozdravy z Ruska - druhá (ještě lepší) Bondovka

Srdečné pozdravy z Ruska - druhá (ještě lepší) Bondovka

Pozdravy

Blofeld, hla­va orga­ni­za­ce SPECTRE, tou­ží po smr­ti Jamese Bonda (Sean Connery). Nastraží na něj past, o kte­ré je pře­svěd­čen, že jí agent 007 pod­leh­ne. Využije slu­žeb čís­la Tři své orga­ni­za­ce - Rosy Klebbové (Lotte Lenya) - vyso­ké důstoj­ni­ce KGB. Ta vyšle do akce jako návna­du svou agent­ku Taťánu Romanovovou (Daniela Bianchi). Romanovová má pře­svěd­čit MI6, že se zami­lo­va­la do Jamese Bonda a je při­pra­ve­na zběh­nout i s cen­ným dešif­ro­va­cím zaří­ze­ním, pokud pro ni její hrdi­na při­je­de do Istanbulu. Romanovová nemá ani potu­chy, že je nástro­jem v rukách SPECTRu, jenž chce vyvo­lat spor mezi Brity a Rusy, pro­dat zaří­ze­ní se zis­kem zpět Sovětům a vlá­kat Bonda do smr­tí­cí pas­ti.....

Druhá bon­dov­ka vznik­la už rok po pre­mi­é­ře původ­ní, roz­po­čet se z 1 mili­o­nů dola­rů zvý­šil na dvoj­ná­so­bek a dokon­ce se vrá­til i reži­sér Terence Young. Zatím co původ­ní bon­dov­ka Dr. No adap­to­va­la v pořa­dí 6. kni­hu, Srdečné pozdra­vy z Ruska adap­tu­jí 5. kni­hu a dochá­zí zde k něko­li­ka zásad­ním změ­nám, napří­klad fak­tu, že Srdečné pozdra­vy z Ruska nava­zu­jí na udá­los­ti Dr. No a finál­ní sek­ven­cí Dr. No si James Bond vybu­do­val sil­né důvo­dy, aby po něm zača­la jít zlo­či­nec­ká orga­ni­za­ce SPECTRE.

V rám­ci série James Bond jsou Srdečné pozdra­vy z Ruska důle­ži­té z něko­li­ka důvodů- Vůbec popr­vé (i když nepří­mo) se na plát­ně obje­ví Blofeld, hla­va orga­ni­za­ce SPECTRE a dodnes jeden z nej­pa­mát­něj­ších Bondových pro­tiv­ní­ků, vůbec popr­vé se obje­ví Desmond Llewelyn jako Q, kte­rý násled­ně v této roli zůstal až do 19. bon­dov­ky jmé­nem Jeden svět nesta­čí a vůbec popr­vé se zde také v závě­ru obje­ví nápis ´´ James Bond se vrá­tí ve fil­mu´´, jed­no­du­še pro­to, že po úspě­chu Dr. No bylo jas­né, že se defi­ni­tiv­ně roz­je­la nová akč­ní série.

Už v roce 1963 se u Srdečných pozdra­vů z Ruska obje­vu­jí tra­dič­ní před­po­kla­dy pro kla­sic­ký holly­wo­od­ský blockbuster- Vše musí být draž­ší, vět­ší a akč­něj­ší. Druhá bon­dov­ka je i díky vyš­ší­mu roz­počtu sku­teč­ně výprav­něj­ší, akč­něj­ší a vel­ko­le­pě­ji. Pro spous­tu lidí před­sta­vu­jí Srdečné pozdra­vy z Ruska vrchol éry Seana Conneryho v roli Jamese Bonda a on sám tuto Bondovku pova­žu­je za nej­lep­ší. Dokonce se najdou i pří­pa­dy, kdy si tuto sérii někdo zami­lo­val prá­vě díky tomu­to fil­mu. Já osob­ně ale ten­to názor nesdí­lím a Srdečné pozdra­vy z Ruska řadím k těm slab­ším Conneryho bon­dov­kám.

Sean Connery opět od začát­ku před­vá­dí, že se pro tuhle roli jako­by naro­dil a jeho čiré cha­rizma, kte­ré před­ve­dl už v Dr. No hod­ně sta­ví na jeho ele­gant­ním podá­ní Jamese Bonda. V samot­ném úvo­du se vůbec popr­vé obje­vu­jí tra­dič­ní bon­dov­ské úvod­ní titul­ky, kte­ré ješ­tě nedo­pro­vá­zí žád­ná píseň, ale pou­ze hud­ba Johna Barryho, přes­to se ale tyhle sty­lo­vé a více­mé­ně nesku­teč­ně svůd­né úvod­ní titul­ky sta­li jed­ním z dal­ších kla­sic­kých tra­de­mar­ků téhle série. Ursulu Andress v roli hlav­ní Bond girl vystří­da­la Daniela Bianchi, kte­rá se Andress vyrov­na­la v ohle­du krá­sy, sym­pa­tie a stej­ně jako Andress byla kvů­li sil­né­mu (ten­to­krá­te ital­ské­mu) pří­zvu­ku pře­da­bo­va­ná. Přesto ale Bianchi spl­ňu­je veš­ke­ré před­po­kla­dy pro ide­ál­ní Bond girl.

V roli zápo­rá­ka Red Granta se obje­vil Richard Shaw- herec, kte­rý se poz­dě­ji pro­sla­vil role­mi jako byl Doyle Lonnegan v Podrazu nebo Quint v Čelistech a umřel pou­ze ve věku 51 let, pro­to­že měl až pří­liš vel­ké sklo­ny k alko­ho­lu, kte­rý se mu stal i ve finá­le osud­ným. Už v před-titulkové sek­ven­ci se Grant osvěd­čí jako ide­ál­ní pro­tiv­ník pro Jamese Bonda, kte­rý ten­to­krát otes­tu­je Bondovu fyzic­kou odol­nost a ve finá­le mě snad mrzí, že z kon­tras­tu těch­to dvou nešlo vytřís­kat tro­chu víc, než více­mé­ně funkč­ní bojo­vou sek­ven­ci. Oba jsou totiž nástro­jem své země- James Bond je zbraň MI6, Red Grant zase zbraň orga­ni­za­ce SPECTRE. Oba jsou pře­de­vším stro­je na zabí­je­ní a osob­ně by mi při­šlo fajn, kdy­by se více pro­zkou­ma­ly Grantovy rysy a zjis­ti­lo se, že si jsou tihle dva vlast­ně méně podob­ní než je vid­no. Jenomže k tomu nedo­jde a Red Grant, kte­rý je navíc od začát­ku pre­zen­to­ván jako vel­ká hroz­ba je ve finá­le zne­škod­něn tak nějak jed­no­du­še.

Srdečné pozdra­vy z Ruska sku­teč­ně vět­ši­nu času před­sta­vu­jí to co by měla ide­ál­ní bon­dov­ka servírovat- Onoho slav­né­ho pro­ta­go­nis­tu, krás­né ženy, dechbe­rou­cí akč­ní sek­ven­ce a pře­de­vším sviž­nou zába­vu, bohu­žel ale tomu jak­si začne dochá­zet pára během momen­tu ve vla­ku, kde už je onen zmí­ně­ný nevy­u­ži­tý poten­ci­ál ohled­ně kon­fron­ta­ce Bonda a Granta. Následuje poté ješ­tě vel­mi dob­rá sek­ven­ce s lodě­mi, finál­ní kon­fron­ta­ce s reál­ným zápo­rá­kem, kte­rý celou dobu tahal za nit­ky je ale ve finá­le zase úsměv­ná a tudíž jsou Srdečné pozdra­vy z Ruska za mně sku­teč­ně film, kte­rý má svou prv­ní půl­ku sku­teč­ně pří­le­ži­tost být jed­nou z nej­lep­ších bon­do­vek, přes­to na to ale nako­nec nesta­čí a je to ško­da.

Srdečné pozdra­vy z Ruska jsou defi­ni­tiv­ně pilí­řem vál­ky mezi Jamesem Bondem a orga­ni­za­cí SPECTRE, kte­rá je násled­ně dota­že­na ve zbyt­ku Conneryho éry (a i fil­mu Ve služ­bách její­ho veli­čen­stva, kde Conneryho na jeden film vystří­dal George Lazenby) a osob­ně nemám pro­blém s tím, že je více­mé­ně po dobu celé Conneryho éry ve vzdu­chu něja­ká zlá orga­ni­za­ce, co tahá za nit­ky. Na Bondovkách mě ale vždy baví fakt, že jde vlast­ně o jed­nu misi agen­ta 007, kte­rou si můžu kdy­ko­liv pouš­tět samo­vol­ně a pro­tiv­ní­ci vět­ši­nou skon­čí buď­to mrt­ví nebo za mří­že­mi. Právě pro­to si Srdečné pozdra­vy z Ruska asi nikdy nebu­du moc scho­pen užít jako samo­stat­ný film, jed­no­du­še pro­to, že vím, že někde v dáli tahá za nit­ky Blofeld, kte­rý pořád dýchá a má se k svě­tu. Přesto všech­no jsou ale Srdečné pozdra­vy z Ruska paměti­hod­nou bon­dov­kou, kte­ré jen sku­teč­ně po prv­ní půl­ce dojde dech a je to ško­da, pro­to­že tu je sku­teč­ně po celou dobu poten­ci­ál na vrchol Conneryho éry. Ten ovšem při­šel až o rok poz­dě­ji..............

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © United Artists

Části seriálu:  James Bond


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71079 s | počet dotazů: 198 | paměť: 56095 KB. | 19.01.2022 - 14:43:35