Kritiky.cz > Recenze knih > Srdce pro ježky - příběh malé učitelky, která dodala odvahu žít

Srdce pro ježky - příběh malé učitelky, která dodala odvahu žít

srdce pro jezky pribeh male ucitelky ktera dodala odvahu zit

Máte rádi pří­běhy o zví­řa­tech? Milujete jež­ky? Chcete si pře­číst kom­pli­ko­va­ný pří­běh o vzta­hu syna a mat­ky? Tak je ten­to pří­běh určen prá­vě vám. Jmenuje se Srdce pro jež­ky, jejíž auto­rem je Massimo Vaccheta. Knihu vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně. 

Massimo, autor kni­hy je zvě­ro­lé­kař, kte­rý má záchran­nou sta­ni­ci Ninna v oblas­ti LANGHE pro nemoc­né jež­ky. Jednoho dne najde pora­ně­né­ho ježeč­ka, kte­rý má pora­ně­ný mozek, což mu způ­so­bi­lo hemi­paré­zu, tak­že je trva­le posti­že­ný. Massimo jej pojme­nu­je Nina. Prožívá beze­sné noci, kdy se inten­ziv­ně věnu­je péči o své­ho nemoc­né­ho ježeč­ka, boju­je o její život. Má nemoc­nou mat­ku, kte­rá ho moc potře­bu­je a tro­chu mu vyčí­tá, že má v hla­vě jen jež­ky.

Massimo zachrá­ní i dal­ší ježeč­ky. Díky jež­kům se učí nesku­teč­né trpě­li­vos­ti, umět se vcí­tit do poci­tů dru­hých. Jelikož před­tím pra­co­val u dobyt­ka, učí se lás­ce k malým tvo­reč­kům i péči o ně.  Díky nemo­ci své mamin­ky k ní opět nachá­zí ces­tu.

Kniha uka­zu­je pod­sta­tu, jak ve své jed­no­du­chos­ti mají zví­řa­ta mno­hem bez­pro­střed­něj­ší a jas­něj­ší nahlí­že­ní svě­ta a mohou nám pomo­ci poznat pod­sta­tu živo­ta.

Knihu k recen­zi jsem si vybra­la na dopo­ru­če­ní vyda­va­tel­ství. Tímto moc děku­ji za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku paní Marii Palenčárové. Jsem moc ráda, že jsem se do čte­ní pus­ti­la. Jelikož mám moc ráda jež­ky, i můj mlad­ší syn, nevá­ha­la jsem a začet­la se do kni­hy. Příběh mě moc zau­jal a čet­la jsem ho jed­ním dechem. Krásný pří­běh o úžas­né lás­ce a vzta­hu ke jež­kům se mně moc líbil. Doporučím ji všem milov­ní­kům zví­řat, těm co mají rádi jež­ky i jiná zví­řát­ka a není jim lhos­tej­né, když tře­ba najdou něja­ké zra­ně­né zví­ře a pomo­hou mu. Kniha se mně čet­la dob­ře. Je psá­na sro­zu­mi­tel­ně, veli­ce pou­ta­vou for­mou. Prožívala jsem spo­leč­ně s Massimem jeho pří­běh. Líbilo se mně, jak vše pro­ží­val a detail­ně popi­so­val péči o zra­ně­né ježeč­ky. Je to jeho prá­ce, jeho vášeň, jeho lás­ka, kte­rou jim vše bez roz­dí­lu doká­že věno­vat. Opravdu to číší z jeho slov, až mně to vehna­lo slzy do očí.

Několik slov o auto­ro­vi:

Massimo Vacchetta žije v seve­ro­i­tal­ském měs­tě Novello, poblíž fran­couz­ských hra­nic. Jako vete­ri­nář se přes dva­cet let spe­ci­a­li­zo­val na doby­tek. V roce 2014 ote­vřel Záchrannou sta­ni­ci pro jež­ky s názvem „Ninna“ (Centro di Recupero Ricci „La Ninna“). Spolu s Antonellou Tomaselli napsal kni­hu 25 gra­mů štěs­tí, kte­rá se úspěš­ně pro­dá­vá v USA, Velké Británii, Francii, Německu, Japonsku a mno­ha dal­ších zemích.

Kniha má 221 stran, cel­kem 25 kapi­tol, zakon­če­né infor­ma­ce­mi a pra­vi­dly, jak při­spět k záchra­ně jež­ků. Na kon­ci kni­hy najde­te podě­ko­vá­ní auto­ra, těm, kte­ří pro něj hod­ně zna­me­na­jí.

Součástí kni­hy je i boha­tá foto­ga­le­rie jež­ků.

Pokračování kni­hy 25 g štěs­tí od stej­né­ho auto­ra.

Ukázka z kni­hy:

„Ani jsem se netrou­fal při­blí­žit se ke kra­bi­ci. Co kdy­by Lisa zemře­la? Sebral jsem odva­hu a poma­lu odkryl ruč­ník. Paráda: Žila a leže­la schou­le­ná v rohu. Naše pohle­dy se setka­ly. Tentokrát ke mně navíc poma­lu a tro­chu neob­rat­ně natáh­la tlap­ku. Bez dlou­hé­ho pře­mýš­le­ní jsem ji lehce vzal mezi tři prs­ty, načež nato­či­la hla­vu ješ­tě víc mým smě­rem a zača­la mě oči­chá­vat.

Autor: Massimo Vacchetta

Přeložila: Barbora Šupíková

Vydáno: 2020, Nakladatelství KAZDA, Brno

Počet stran: 221

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-88316-86-2

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.


Foto: Nakladatelství KAZDA, Brno

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,85747 s | počet dotazů: 208 | paměť: 46871 KB. | 04.03.2021 - 17:11:24