Kritiky.cz > Filmové recenze > Šrámy (Pregi 2004)

Šrámy (Pregi 2004)

Sramy

Když porov­ná­me vzá­jem­ný vztah pol­ské a naší kine­ma­to­gra­fie, tak brzy shle­dá­me pozo­ru­hod­ný nepo­měr. České sním­ky jsou v pol­ských kinech cel­kem běž­ně uvá­dě­ny a tako­vý Hřebejk pat­ří mezi solid­ní základ kaž­dé­ho pořád­né­ho „čecho­fi­la“ (a že jich je). U nás je to samo­zřej­mě jiné. Polský sní­mek se do sítě mul­ti­kin dosta­ne snad jen náho­dou. O tro­chu lep­ší situ­a­ce je v arto­vých kinech, ale cel­ko­vé pově­do­mí o pol­ské kine­ma­to­gra­fii se u nás ome­zu­je vět­ši­nou na Wajdu a Polanskiho (a ti už čis­tě „pol­ské fil­my“ točí jen zříd­ka).
Šrámy jsou dílem Magdaleny Piekorz, což je stá­le ješ­tě doce­la mla­dá pol­ská reži­sér­ka, kte­rá má na své fil­mo­vé paž­bě dosud jen 2 záře­zy. Šrámy jsou prv­ním z nich. Snímek vzni­kl pod dohle­dem Krzysztofa Zanussiho (film Solidarita, soli­da­ri­ta) a sou­stře­dí na posta­vu Vojtěcha, tato posta­va je inspi­ro­vá­na dílem spi­so­va­te­le Kuczoka (pol­ská jmé­na budu pro jed­no­du­chost pře­vá­dět do češ­ti­ny, Krzysztof mi dal dost zabrat...). Děj může­me roz­dě­lit na dvě čás­ti, v prv­ní je Vojtovi asi 10 a v dru­hé 30. V dět­ství žije sám se svým otcem, kte­rý má s jeho výcho­vou znač­né pro­blémy, ty pak řeší obvyk­lým způ­so­bem - bitím a nási­lím (a pouš­tě­ním kla­sic­ké hud­by), což ovšem v syno­vi způ­so­bu­je jen dal­ší zatvr­ze­ní. Modřiny čas­to nejsou vidět - a pokud ano, tak po čase zmi­zí - nicmé­ně šrá­my na duši (od toho logic­ky název fil­mu) zůstá­va­jí.
Spíše než něja­kým fil­mem s pře­kva­pi­vý­mi dějo­vý­mi zvra­ty jsou Šrámy komor­ním, arto­vým sním­kem, kte­rý se sou­stře­dí na psy­cho­lo­gii hlav­ní posta­vy, jež si tady stři­hl Sapkowského Zaklínač Michal Zebrowski (naroz­díl od Zaklínače, tady nemá blond vla­sy, ale jinak si svůj typic­ký kukuč ucho­val). Málokdy se na scé­ně obje­ví více než dva lidé. To dává reži­sé­r­ce pro­stor pro zají­ma­vé dia­lo­gy a odha­lo­vá­ní lid­ské­ho cha­rak­te­ru. Za mož­ná nej­po­zo­ru­hod­něj­ší scé­nu pova­žu­ji tu, kde mla­dý Vojtěch se svým otcem sta­ví větr­ník (dosta­li jej za domá­cí úkol ve ško­le), krás­ně spo­lu spo­lu­pra­cu­jí, sko­ro se dosta­ví atmo­sfé­ra rodin­né poho­dy, nicmé­ně ta je záhy naru­še­na otco­vým pro­slo­vem ve sty­lu, „podí­vej, tako­vé dob­ré­ho otce máš...a jsi na něj tak drzý.“ atd...
Velice zají­ma­vě a při­ro­ze­ně nato­če­ný film.

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Stále spolu (2014)1. června 2015 Stále spolu (2014) Rodina Mlčochova není rozhodně běžnou českou rodinkou. Stačí se jen podívat na počet jejích členů... Dokumentaristka Eva Tomanová se rozhodla natočit snímek o svérazné rodině, která […] Posted in Filmové recenze
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Revizoři2. února 2005 Revizoři Je ráno v budapešťském metru a party revizorů se rozjíždějí na stanoviště na všech trasách. Během dne se nejen setkají s cestujícími, ale možná taky svedou souboje mezi sebou. K ději […] Posted in Filmové recenze
  • Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 20119. února 2012 Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011 Nebezpečná metoda je filmem, o kterém se toho docela dost napsalo a mluvilo. Proč? Když je pod něčím podepsán geniální Cronenberg a herci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace1728. prosince 2006 SAW III - Recenze Jigsaw se opět vrací, a to v podobě už třetího pokračování. Zde rozehraje tutéž hru o život jako v minulých dvou částech. Bude to ale stále tak působivá podívaná jako v předchozích […] Posted in Filmové recenze
  • Cellular31. ledna 2005 Cellular Stále se přesvědčuji o tom, že čím méně vím o filmu, na který se koukám, tím lepší z toho mám zážitek. Potvrdil to i Celluar. Sice nechápu, proč český distributor nechal filmu původní […] Posted in Filmové recenze
  • Super náhradník - She's the Man19. února 2007 Super náhradník - She's the Man Už legendární komedie „Někdo to rád horké“ ukázala, že když vezmete kvalitní herce, pak je scénář může vsadit i do role opačného pohlaví a oni si s tím hravě poradí a ještě vykouzlí […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...