Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Špunti ve školce - celoroční aktivity pro děti od 2 let

Špunti ve školce - celoroční aktivity pro děti od 2 let

pictureprovider
pictureprovider

Jste uči­tel­ka ve škol­ce? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dvou­le­tý­mi dět­mi? Novinka Kateřiny Markalousové s názvem Špunti ve škol­ce bude pro vás to pra­vé. Pojďte se na to se mnou spo­leč­ně podí­vat. 

Co vlast­ně v této novin­ce najde­te? Autorka roz­čle­ni­la kni­hu do kapi­tol, kte­ré kore­spon­du­jí se škol­ním rokem. To, jak si kaž­dá uči­tel­ka při­pra­ví roč­ní plán je na zvyk­los­tech dané mateř­ské ško­ly i spo­lu­prá­ci jed­not­li­vých uči­te­lek. V kni­ze najde­te měsíč­ní téma­ta roz­dě­le­ny do týden­ních či čtr­nác­ti­den­ních blo­ků, dále popis den­ní­ho reži­mu, jaké akti­vi­ty a čin­nos­ti bude­te během dne stří­dat, také důle­ži­té ste­re­o­ty­py dne jako je uví­ta­cí pís­nič­ka, ply­šo­vý mas­kot v rám­ci ran­ní­ho kru­hu, kte­ré jsou u tak­to malých dětí nesmír­ně důle­ži­té.

Co daný tema­tic­ký celek obsa­hu­je? Hned na začát­ku najde­te cha­rak­te­ris­ti­ku měsí­ce, akti­vi­ty, námě­ty na čin­nos­ti, moti­va­ci k čin­nos­ti, vyrá­bě­ní. Autorka tema­tic­ké cel­ky roz­dě­li­la na měsí­ce a dny. Záleží na vás, jaké slo­že­ní dané sku­pi­ny máte, zda děti něco více zaujme, či nao­pak. Tato pří­ruč­ka by vám měla pomo­ci se v této pro­ble­ma­ti­ce lépe ori­en­to­vat. Není tře­ba dogma­tic­ky přes­ně dodr­žo­vat dny a naplá­no­va­né akti­vi­ty. Děti jsou jakou hou­by, nasá­va­jí vše, co se kolem nich šust­ne. Mnohdy ale nema­jí dobrou nála­du, něco tře­ba nedo­ře­ši­ly ráno s mamin­kou nebo se špat­ně vyspa­ly a už je dané čin­nos­ti nemu­sí bavit. Učitelka tedy musí pruž­ně rea­go­vat, někdy ubrat, někdy při­dat.

V živo­tě kaž­dé­ho dítě­te je mateř­ská ško­la vel­ký mez­ník. Musí se odpou­tat od rodi­čů, vydr­žet bez mamin­ky, učí se novým věcem, soci­ál­ním kon­tak­tům s ostat­ní­mi dět­mi, hygi­e­nic­kým návy­kům, respek­to­vat dospě­lou oso­bu v podo­bě paní uči­tel­ky. Vše je kolem nich nové. To jak si ve škol­ce zvyk­nou se nesou v pod­sta­tě po celý život. Úkolem uči­te­lek v mateř­ské ško­le je při­pra­vit dětem krás­né, pří­jem­né a pod­nět­né pro­stře­dí, aby měly na co celý život vzpo­mí­nat, samo­zřej­mě v dob­rém. Předškolní vzdě­lá­vá­ní tvo­ří základ celé­ho vzdě­lá­vá­ní až do dospě­los­ti.

V dneš­ních škol­kách se již běž­ně obje­vu­jí dvou­le­té děti a je tře­ba pro­gram při­způ­so­bit jejich potře­bám, aby se správ­ně roz­ví­je­ly ve všech oblas­tech, a aby nástup do škol­ky byl co nejmé­ně stre­su­jí­cí. Tato kni­ha by tedy měla být vel­kým pomoc­ní­kem uči­tel­kám běž­ných mateř­ských škol, spe­ci­ál­ních, ale i růz­ných dět­ských sku­pin, kte­rých je v sou­čas­né chví­li oprav­du hod­ně.

Co může­te s dět­mi pomo­cí této meto­dic­ké pří­ruč­ky roz­ví­jet? Především gra­fo­mo­to­ri­ku, jem­nou i hru­bou moto­ri­ku, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, předčte­nář­skou gra­mot­nost, slov­ní záso­bu a samo­stat­ný slov­ní pro­jev, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, fone­ma­tic­ký sluch, správ­né drže­ní tuž­ky či pas­tel­ky, poly­tech­nic­ké doved­nos­ti, hmat, logic­ké myš­le­ní, ale i prak­tic­ké doved­nos­ti, kte­ré budou v živo­tě potře­bo­vat. Pomocí výtvar­ných akti­vit si děti pro­cvi­čí správ­ný úchop štět­ce, pou­ží­vat růz­né bar­vy, pra­co­vat s roz­ma­ni­tý­mi mate­ri­á­ly, trpě­li­vos­ti, ale pře­de­vším este­tic­ké cítě­ní i smy­sl pro umě­ní. Proto je nesmír­ně důle­ži­té s těmi­to čin­nost­mi začít už oprav­du v raném věku, roz­ví­jet jejich talent pro výtvar­né akti­vi­ty. I když výko­ny nebu­dou hned od začát­ku jako od malí­ře, občas se něco roz­bi­je nebo se děti uma­žou nebo je to nebu­de dlou­ho bavit, věř­te, že se to bude postup­ně zlep­šo­vat a uvi­dí­te, že za něja­ký čas se v čin­nos­tech zlep­ší a bude jim to dělat radost.

Kniha se mně moc líbi­la a roz­hod­ně jí budu čas­to vyu­ží­vat při prá­ci s dět­mi v mateř­ské ško­le. Líbí se mně obsa­ho­vé zamě­ře­ní. Kniha je pře­hled­ná, chro­no­lo­gic­ky řaze­na, akti­vi­ty kore­spon­du­jí s roč­ní­mi obdo­bí­mi, ale i svát­ky jakou jsou Vánoce, Mikuláš, Velikonoce atd.

Kniha je urče­na pro uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré mají ve svých tří­dách děti dvou­le­té s odliš­ným soci­ál­ním či jazy­ko­vým pro­stře­dím, pro mateř­ské ško­ly spe­ci­ál­ní, kde dochá­zí děti s men­tál­ním han­di­ca­pem, děti s PAS, poru­chou pozor­nos­ti či hyperak­ti­vi­ty. Také pro rodi­če, kte­ří se chtě­jí hlou­bě­ji dozvě­dět o vzdě­lá­vá­ní dětí v mateř­ských ško­lách.

Několik slov o autor­ce:

Kateřina Markalousová je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka s mno­ha­le­tou pra­xí v běž­né i spe­ci­ál­ní mateř­ské ško­le.

 

Autor: Kateřina Markalousová

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2020, Portál, Praha

Počet stran: 141

Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1592-9


Foto: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61628 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55545 KB. | 16.05.2022 - 18:01:47