Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Spot s bezpečnostní tématikou získal ocenění na festivalu v Casablance

Spot s bezpečnostní tématikou získal ocenění na festivalu v Casablance

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká repub­li­ka má díky orga­ni­za­ci BESIP fil­mo­vé­ho Oscara. I tak by se dal s nad­sáz­kou pre­zen­to­vat úspěch čes­ké­ho dopravně-preventivního kli­pu „Blázinec“, kte­rý v sou­tě­ži 80 tele­viz­ních spo­tů zís­kal jed­nu z cen na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu bez­peč­nos­ti sil­nič­ní­ho pro­vo­zu v Maroku.

V polo­vi­ně úno­ra letoš­ní­ho roku pro­bí­hal v maroc­ké Casablance fil­mo­vý fes­ti­val zamě­ře­ný na bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu. Ministerstvo dopra­vy se fes­ti­va­lu zúčast­ni­lo s úspěš­ným spo­tem z kam­pa­ně Nemyslíš – Zaplatíš nazva­ným Blázinec. Video je zamě­ře­no na nut­nost pou­ží­vá­ní dět­ských auto­se­da­ček a je zpra­co­vá­no vel­mi emo­tiv­ním způ­so­bem. Po odvy­sí­lá­ní sní­mek vyvo­lal ohlas nejen ze stra­ny sou­těž­ní poro­ty, ale také ze stra­ny divá­ků.

Hlavní cenu fes­ti­va­lu si odne­sl maroc­ký sní­mek, kte­rý sil­ným způ­so­bem bez kap­ky krve vykres­lil doprav­ní neho­dy a jejich tra­gic­ké násled­ky, při­čemž doká­zal postih­nout sil­ný emo­ci­o­nál­ní roz­měr těch­to udá­los­tí.

Odkaz na úspěš­ný spot Blázinec: https://www.youtube.com/watch?v=Nkfuee08_E0

Zdroj: MV CR

a IZDoprava.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,22750 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58073 KB. | 11.08.2022 - 13:57:53