Spona do kravaty prostě patří!

23042

Spona ke kra­va­tě pros­tě neod­mys­li­tel­ně pat­ří, je to její šperk, ale má i svůj účel (zabra­ňu­je pohy­bu kra­va­ty) a i když byla jed­nu dobu out, nyní zaží­vá vel­ký come­back.

Kravata se sponou a manžetovými knoflíkyMůže za to návrat k tra­dič­ní­mu muž­ské­mu vzhle­du, kte­rý se zde obje­vil na pře­lo­mu minu­lé­ho sto­le­tí. Vůbec popr­vé se však ozdob­né kli­py do kra­vat obje­vi­ly až ve dva­cá­tých letech dva­cá­té­ho sto­le­tí, kdy se sta­ly ochrán­ci hed­váb­ných kra­vat, kte­ré teh­dy při­šly do módy. Z módy teh­dy vytěs­ni­ly dří­ve tolik mód­ní a oblí­be­né špend­lí­ky do kra­vat. Dnes se spo­ny nosí všu­de tam, kde muž pod sakem nemá ves­tu nebo sve­tr, kte­ré by kra­va­tu zafi­xo­va­ly. Díky dress codu se tedy dá říct, že se bez ní neo­be­jde žád­ný obchod­ník.

O sponě do kravaty

Spony do kra­va­ty repre­zen­tu­jí muže a ledasco o něm vypo­ví­da­jí, i pro­to by to neměl být laci­ný plí­šek, ne němž jeho cenu pozná­te již od pohle­du. Vážně není moc pěk­né dívat se na muže se zašlou spo­nou na kra­va­tě. Důležité také je, aby spo­na do kra­va­ty ladi­la s man­že­to­vý­mi knof­líč­ky, spo­nou na opasku a hodin­ka­mi. Spona může mít řadu podob a může být vyro­be­na i z růz­ných mate­ri­á­lů. Pravda, tra­dič­ní spo­ny jsou vyro­be­ny ze stří­b­ra a zla­ta, čímž se jejich cena pohy­bu­je v řádech tisí­ců, ale exis­tu­jí i spo­ny niž­ší úrov­ně, kte­ré  jsou vyro­be­ny z chi­rur­gic­ké oce­le nebo nerez oce­le, kdy se pak jejich cena pohy­bu­je oko­lo něko­li­ka sto korun (jež si může dovo­lit doo­prav­dy kaž­dý muž). 

Jak nosit sponu do kravaty

Až si spo­nu vybe­re­te roz­hod­ne­te si ji nasa­dit, pama­tuj­te si, že i to má své pra­vi­dla. Spona do kra­va­ty se zapí­ná ve výš­ce mezi tře­tím a čtvr­tým knof­lí­kem na koši­li, důle­ži­té při­tom je, aby byla zafi­xo­va­ná nejen na kra­va­tě, ale i koši­li a hlav­ně musí být rov­ně. Kravata se při­tom nesmí pohy­bo­vat, ale záro­veň nesmí být ani pří­liš napnu­tá. Důležité také je, aby spo­na do kra­va­ty saha­la asi do tří čtvr­tin kra­va­ty.

 


Foto: Pixabay

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,89475 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46857 KB. | 23.01.2021 - 18:07:33