Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Spolubydlící - „Muž a žena sdílejí postel - přitom se nikdy nepotkali“

Spolubydlící - „Muž a žena sdílejí postel - přitom se nikdy nepotkali“

0043996229 spolubydlici a10150f16537 v
0043996229 spolubydlici a10150f16537 v

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Spolubydlící, jejíž autor­kou je Beth O´ Leary. Je to její prvo­ti­na a mys­lím si, že se oprav­du poved­la. Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na nové byd­le­ní Tiffy. 

Tiffy se po roz­cho­du se svým pří­te­lem Justinem sna­ží najít lev­né byd­le­ní, Podaří se jí to, ale není to tak úpl­ně běž­né. Leon pra­cu­je jako noč­ní ošet­řo­va­tel v jed­nom domo­vě seni­o­rů a přes den spí. Tiffy pra­cu­je jako redak­tor­ka v jed­né redak­ci a přes den pra­cu­je a při­chá­zí až večer. Leon je tedy v bytě přes den a noc trá­ví v domo­vě. Tiffy je večer a přes noc v bytě. Společně se nezna­jí, nikdy se nepo­t­ka­jí až jed­nou. Dávají si růz­né vzka­zy na růz­ných mís­tech po celém bytě. Jakým způ­so­bem zasáh­ne do sou­čas­né situ­a­ce Justin, býva­lý pří­tel Tiffy? Jak dopad­ne spo­leč­né setká­ní Leona s jeho spo­lubyd­lí­cí? To už nech­te pře­kva­pit a začtě­te se do novin­ky vyda­va­tel­ství Motto s názvem Spolubydlící.

Romantický pří­běh o lás­ce, přá­te­lích. Jelikož lás­ku může­te potkat tam, kde bys­te jí mož­ná ani neo­če­ká­va­li. Příběh pou­ka­zu­je na důle­ži­tost, jak je nebez­peč­né pro­ží­vat psy­chic­ký teror od svých neliž­ších a doká­zat se z něj vyma­nit.

Román se četl oprav­du dob­ře. Neměl zby­teč­ně dlou­hé a nud­né pasá­že. Od prv­ní strán­ky mě bavil a vůbec jsem se nenu­di­la. Pro recen­zi jsem si tuto kni­hu nevy­bra­la náho­dou, ale cíle­ně. Námět spo­leč­né­ho byd­le­ní, i když se dva lidé nepo­tká­va­jí mě více zají­mal, jak se to vlast­ně bude vyví­jet dál. Zda to vlast­ně vůbec může fun­go­vat. Zpočátku jed­no­du­chá záplet­ka se roz­vi­nu­la do veli­ce zají­ma­vé­ho děje. Pojďte se o tom pře­svěd­čit, a věř­te, že nebu­de­te lito­vat. Román kaž­do­pád­ně sto­jí za pře­čte­ní.

Ukázka z kni­hy:

„Víš, že má eklek­tic­ký život­ní styl!“ pro­tes­tu­ju a narov­ná­vám rozkoš­ný bati­ko­va­ný pře­hoz na postel, kte­rý jsme kou­pi­la minu­lé léto na trhu v Brixtonu. Usilovně se sna­žím zacho­vat pozi­tiv­ní pří­stup. Zabalit si a ode­jít z Justinova bytu bylo hroz­né a ces­ta sem trva­la čty­ři­krát déle, než mi Google tvr­dil, a vyta­hat všech­no po scho­dech naho­ru bylo úmor­né. Pak jsem muse­la dlou­ze roz­prá­vět s Kay, když mi pře­dá­va­la klí­če, při­tom jsem se jen chtě­la někam posa­dit a jem­ně si osu­šo­vat čelo, dokud nepo­pad­nu dech. Neměla jsem zábav­ný den. “

Beth O´ Leary - stu­do­va­la ang­lic­ký jazyk a lite­ra­tu­ru na uni­ver­zi­tě v Oxfordu, poté pra­co­va­la v nakla­da­tel­ství lite­ra­tu­ry pro děti. V sou­čas­nos­ti se živí psa­ním. Žije tak blíz­ko pří­ro­dě, jak jen může, aby byla stá­le v dosa­hu Londýna. Svůj prv­ní román Spolubydlící napsa­la ve vla­ku ces­tou do prá­ce a z prá­ce. Obvykle ji najde­te zabra­nou do čte­ní, s šál­kem čaje a zaha­le­nou do něko­li­ka sve­t­rů bez ohle­du na poča­sí.

Autor: Beth O´ Leary

Žánr: román, svě­to­vá belet­rie

Vydáno: 2019, Nakladatelství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 414

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-267-1568-9

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88117 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55582 KB. | 18.05.2022 - 11:50:03