Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Spolčení ničemů

Spolčení ničemů

nicema
nicema

Celý pří­běh začí­ná odstar­to­vá­ním sérií bru­tál­ních vražd mla­dých dívek, jež mají jed­no spo­leč­né, a to stej­nou znač­ku v podo­bě *e. Znamení, kte­ré se  obje­vu­je na obě­tech nási­lí nebo v jejich bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti a nikdo netu­ší, co to zna­me­ná. Vše nasvěd­ču­je tomu, že se jed­ná o séri­o­vé­ho vra­ha, kte­rý sadis­tic­ky zná­sil­ňu­je a usmr­cu­je kor­pu­lent­ní dív­ky. 

Tedy aspoň do doby, než se podob­né vraž­dy nezač­nou obje­vo­vat sou­čas­ně i na něko­li­ka mís­tech Evropy. To je pak zřej­mé, že pacha­te­lů musí být hned něko­lik, ne jenom jeden, a navíc se i pro­dle­vy mezi jed­not­li­vý­mi zlo­či­ny stá­le více zmen­šu­jí.

Pro fran­couz­skou poli­cii začí­ná doslo­va sou­boj s časem, pro­to­že kro­mě bes­ti­ál­ně zavraž­dě­ných dívek dochá­zí i k jiným krva­vým zlo­či­nům jako je vyvraž­dě­ní celé rodi­ny nebo str­če­ní náhod­ných ces­tu­jí­cích pod roz­je­tý vlak. Vlna nási­lí se nekon­t­ro­lo­va­tel­ně šíří napříč nejen Francií, ale i do jiných čás­tí Evropy.

Případů se ují­má par­ta šikov­ných lidí v čele s Alexisem Timéém a jeho zapá­le­né kole­gy­ně Ludivine Vancekrové. Oba spo­leč­ně sle­du­jí sto­py zlo­čin­ců a sna­ží se zís­ka­né indi­cie slo­žit dohro­ma­dy.

Při vyšet­řo­vá­ní se však vel­mi záhy dostá­va­jí do sle­pé ulič­ky. Možná i pro­to se Alexis obra­cí na nej­lep­ší­ho kri­mi­no­lo­ga v důcho­du - Richarda Mikelise, aby jim pomohl pří­pad vyře­šit, zasta­vit šíří­cí se vlnu nási­lí a dopad­nout všech­ny vra­hy.

Alexis dou­fá, že od staré­ho a zku­še­né­ho mazá­ka zís­ká nejen „nestran­ný“ pohled na epi­de­mii šíří­cí­ho se nási­lí, ale i radu, jak se ve vyšet­řo­vá­ní posu­nout dál. Podaří se ho pře­svěd­čit, aby jim pomohl?

Richard Mikelis byl napros­to mimo­řád­ný. Svými zna­lost­mi, zau­je­tím, schop­nost­mi a úspě­chy byl spíš lite­rár­ní hrdi­na než odbor­ník. Mikelis však ode­šel do důcho­du, pro­to­že tahle prá­ce člo­vě­ka žere zevnitř. Aby člo­věk poro­zu­měl nási­lí, musí ho nasát do sebe a ono se v něm poma­lu roz­lé­zá, naka­zí mu celý sys­tém myš­le­ní, zabar­ví jeho poci­ty, ovliv­ní jeho před­sta­vy, je to zkrát­ka straš­ný svin­stvo. A Mikelis nechtěl vycho­vá­vat svo­je děti s tako­vý­mi myš­len­ka­mi v hla­vě, a pro­to ode­šel do důcho­du.

Zkušený kri­mi­no­log Richard Mikelis moc dob­ře ví, že zlo a nási­lí je jako dro­ga, a varu­je vyšet­řo­va­te­le, že ten­to­krát může jít o spik­nu­tí devi­an­tů, pedo­fi­lů, psy­cho­pa­tů a všech vyvrhe­lů spo­leč­nos­ti, kte­ré v jejich jed­ná­ní neo­sla­bu­je jejich empa­tie a lid­ské cítě­ní.

Podaří se jim odha­lit, kdo tahá za pomy­sl­né nit­ky „Spolčení niče­mů“? Co všech­no budou muset dát v sáz­ku, aby odstra­ni­li všech­ny vra­hy a zame­zi­li zlu šířit vlnu nási­lí dále ve spo­leč­nos­ti?

Proto měj­te vždy na pamě­tí!
„Nepodceňujte moc, kte­rou vlád­ne nási­lí. Občas člo­vě­ka dože­ne k nero­zum­ným činům. Řídí se hlu­bo­ce zako­ře­ně­ný­mi záko­ni­tost­mi, kte­ré odpo­ru­jí logi­ce a zdra­vé­mu rozu­mu.“
Kniha Spolčení niče­mů, ostat­ně jako všech­ny kni­hy geni­ál­ní­ho auto­ra Maximea Chattama, jsou sto­pro­cent­ní záru­kou kva­lit­ní­ho čte­ní. Celý pří­běh je vel­mi čti­vý a plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů, dopl­ně­ný o vel­mi detail­ní popis jed­not­li­vých bru­tál­ních vražd. 
Na můj vkus mož­ná až moc detail­ní, plné sadis­mu a nechut­ných zvrá­ce­nos­tí. Popravně někte­ré čás­ti mi nedě­la­ly moc dob­ře na žalu­dek a nej­ra­dě­ji bych je při čte­ní úpl­ně pře­sko­či­la a vypus­ti­la, ale to bych se prav­dě­po­dob­ně ochu­di­la o samot­ný záži­tek ze čte­ní a mož­ná i násled­né­ho rozuz­le­ní děje samot­né­ho pří­bě­hu.
Děj kni­hy je nato­lik bra­vur­ně pro­pra­co­va­ný, že do posled­ní chví­le netu­ší­te, jaké vyvr­cho­le­ní  děje na vás v závě­ru kni­hy čeká. Když už si mys­lí­te, že je po všem, autor vás oka­mži­tě vyve­de z omy­lu....
Máte-li tedy chuť si pře­číst kni­hu, kte­rá vás doslo­va čap­ne a nepus­tí, je „Spolčení niče­mů“ ta správ­ná vol­ba.
Název: Spolčení niče­mů
Autor: Maxime Chattam
Překladatel: Tomáš Havel
Vydala GRADA Publishing, a.s.
První vydá­ní, Praha 2021
Počet stran: 446
ISBN: 978-80-7625-141-0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Přísně tajná24. června 2022 Přísně tajná Pevně věřím, že všichni milovníci detektivních příběhů si rádi přečtou oddychovku s názvem Přísně tajná od Janet Evanovich, kterou vydalo nakladatelství DOBROVSKÝ s.r.o., protože si u ní, […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82689 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56865 KB. | 06.07.2022 - 23:37:25