Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová

Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová

36853468

Spojovačky zva­né dot-to-dot již snad ani není tře­ba před­sta­vo­vat, na našem trhu se obje­vi­ly již před drahnou chví­lí a ihned si našli své milov­ní­ky. Spojovačky nabí­zí ze změ­ti na prv­ní pohled nesou­vi­se­jí­cích čísel jejich postup­ným spo­jo­vá­ním vytvo­ře­ní nové­ho obra­zu, kte­rý nebyl na prv­ní pohled vůbec vidět. Jako bonus si vznik­lý obraz lze vybar­vit.

Na trhu se obje­vi­ly spo­jo­vač­ky Prahy, zví­řat a dal­ších moti­vů v roz­lič­ných nakla­da­tel­stvích. Nyní vychá­zí dal­ší kníž­ka spo­jo­va­ček pro jejich milov­ní­ky, ten­to­krát čes­ká autor­ka vytvo­ři­la moti­vy čes­ké­ho lesa – jejich typic­ké zástup­ce. A tak se po spo­je­ní čísel na strán­kách kníž­ky setká­te s typic­ký­mi zástup­ci čes­ké­ho lesa, jako je srnec, straka­poud, tak i s těmi, kte­ré z něho sko­ro vymi­ze­li. Na posled­ní strán­ce najde­te drob­né zají­ma­vos­ti k jed­not­li­vým zástup­cům a to nejen v češ­ti­ně, ale i ang­lič­ti­ně a něm­či­ně, čímž si navíc může­te pro­cvi­čit cizí jazyk.

Nyní tedy již vez­mě­te tuž­ku do ruky (dob­ře oře­za­nou či ten­kou fixu) a vždy začně­te čís­lem jed­na a spo­juj­te čís­li­ce tak, jak jdou po sobě, nemě­li bys­te pře­ska­ko­vat ani se vra­cet. Tečky jsou barev­ně odli­še­ny, což slou­ží k lep­ší ori­en­ta­ci při prá­ci. Obraz nevy­tvo­ří­te za pár minut, tudíž si na něj vyhraď­te dosta­tek času a pak již jen nech­te pra­co­vat svou fan­ta­zii a hádej­te, co se vám rodí pod ruka­ma. Výsledný obraz si může­te někam vysta­vit. Jen pozor, jak už je u spo­jo­va­ček zvy­kem, čísíl­ka jsou vcel­ku malin­ká, tak­že si mož­ná bude­te muset vzít na pomoc i lupu.


Autor: Simona Burešová

Nakladatelství: Plus

Žánr: oma­lo­ván­ky, kre­a­ti­vi­ta

Počet stran: 32

Hodnocení: 80 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51360 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53281 KB. | 02.12.2021 - 23:53:32