Kritiky.cz > Pro ženy > Spojené nádoby

Spojené nádoby

img a300553 w1731 t1510657784

Láskaje sama o sobě slo­ži­tou zále­ži­tos­tí. Nemůžeme bez ní žít a zvláš­tě pro ženy se čas­to stá­vá stře­dem jejich živo­ta. Trápí se kvů­li ní, ale záro­veň je povzná­ší a pro­bou­zí v nich ty nej­krás­něj­ší poci­ty a emo­ce. Jen málo­kte­rou uspo­ko­jí lás­ka pla­to­nic­ká, a tak zami­lo­vá­ní se a všech­ny dal­ší for­my lás­ky dopro­vá­zí a vše kom­pli­ku­je ješ­tě sex. Láska bez sexu­a­li­ty žád­né ženě nesta­čí, ač se stá­le před­po­klá­dá, že ten, kdo má pořád chuť, je muž. Je to však už dáv­no pře­ko­na­ná frá­ze. Žena svo­ji sexu­a­li­tu jen jinak pro­ží­vá a více ji má spo­je­nou s emo­ce­mi.
 silueta páru
OPRAVDOVÝ PARTNER A NEJLEPŠÍ MILENEC
Ze začát­ku zná­mos­ti si téměř kaž­dá mys­lí, že blíz­kost a poro­zu­mě­ní nemo­hou nikdy skon­čit. Jenže v kaž­dém vzta­hu se obdo­bí neu­tu­cha­jí­cí lás­ky stří­dá s obdo­bím stag­na­ce, oddá­le­ní a nepo­ro­zu­mě­ní. Je to zce­la při­ro­ze­né a vět­ši­nou se za tím skrý­vá jen špat­ná komu­ni­ka­ce. Muž vlast­ně nepře­stá­vá být nej­lep­ším milen­cem, pro­to­že chuť na sex má stá­le a chce se svo­jí part­ner­kou spát, jen­že už si nechce tolik večer poví­dat a vysta­čí si s počí­ta­čem, kte­rý zapne, sotva při­jde domů. Muž nechá­pe, co ženě schá­zí, když pra­vi­del­ný sex stá­le fun­gu­je, jen­že žena má pocit úpl­ně opač­ný: že sen o oprav­do­vém part­ne­ro­vi se jí hrou­tí.
 sousta otázek
NEJSILNĚJŠÍ AFRODIZIAKUM
Partnerův zájem, humor a ocho­ta si poví­dat je pro ženu jaká­si pře­de­hra, pro­jev náklon­nos­ti. Když má pocit, že muž její spo­leč­nost nepo­tře­bu­je, ocha­bu­je i její tou­ha a vášeň. Zatímco pro muže je to nej­dů­le­ži­těj­ší obdiv. Jakmile pozná, že žena v poste­li jen před­stí­rá, začne být smut­ný a nechá­pe, co dělá špat­ně. Když tohle žena pocho­pí a doká­že své­ho part­ne­ra odmě­ňo­vat i jen za malé chvil­ky jeho zájmu, může to mít skvě­lý úči­nek pro oba. Nejdůležitější totiž je zůstat si blíz­cí a pro sex se pros­tě roz­hod­nout. Jinak by se moh­lo stát, že na něj už vůbec nedo­jde a emoč­ní a cito­vá blíz­kost se bude jen pro­hlu­bo­vat.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […]
  • V čem spočívá přitažlivost ženy7. listopadu 2019 V čem spočívá přitažlivost ženy Krása a sexuální přitažlivost ženy je zcela určitě relativní pojem. Každému muži se zdá přitažlivá jiná žena, protože každý máme o kráse jinou představu, každému se líbí něco jiného. To […]
  • Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah24. prosince 2019 Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah Mnoho žen tvrdí, že sex k životu nepotřebují, že se bez něj obejdou, že na něj ani nemyslí. Je to ale opravdu tak? Nejsou to jen takové hrdinské řeči? Pravděpodobně to jsou pouze […]
  • Kdy mají ženy nejlepší sex?22. listopadu 2019 Kdy mají ženy nejlepší sex? Výzkumů v této oblasti už proběhlo nespočet. Většina se nejvíce přibližuje aktuálním výsledkům tvůrců aplikace Antikoncepce Natural Cycles. Jejich závěry ale poněkud naznačují, že […]
  • SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky13. ledna 2020 SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky Pryč s konvenčním sexem? Už vás to nebaví? Potřebujete se dostat skrze bolesti, smutky a tuhé slupky zklamání ze sebe, ze života, z partnera? Tak toto jsou asi dvě nejdůležitější […]
  • Proč se žena při nevěře většinou zamiluje5. prosince 2019 Proč se žena při nevěře většinou zamiluje V první řadě je jasné, že ženy mají rády sex téměř stejně jako muži, proč ale ženy bývají nevěrné, a většinou se při tom i zamilují? U mužů, když jsou nevěrní, jde o tzv. dobývání, nebo […]
  • Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže!30. července 2019 Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže! Zvířecí vzory jako takové se obecně těší velké popularitě, přesto bych v dnešním článku chtěla zmínit konkrétně jeden, který dokonale ovládne přechod mezi podzimem a zimou: krokodýlí kůže! […]
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • 8 nejčastějších chyb v oblékání mužů10. června 2019 8 nejčastějších chyb v oblékání mužů Stejně pochopitelné, jako že muži nejsou vášnivými fanoušky seriálu Sexu ve městě, je i skutečnost, že módu neberou tak vážně jako my ženy. Přesto v oblékání existují základní pravidla, […]