Shingeki no Kyojin 2 -11. díl

vlcsnap 2018 01 11 14h21m28s869

Daň

Erwin zpo­zo­ru­je opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, jak se svý­mi pasa­žé­ry utí­ká pryč od lesa. Všem vojá­kům naká­že, aby ho násle­do­va­li a při­tom se necha­li pro­ná­sle­do­vat titá­ny. Jedním vojá­kem je nař­čen, že z nich chce udě­lat návna­du, Erwin to ale popře. Říká, že musí za kaž­dou cenu zasta­vit opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, kte­rý ute­kl i s Erenem.

Jean, Mikasa a Armin jsou opan­cé­řo­va­né­mu titá­no­vi v patách. Jean podo­tý­ká, že titán není dost rych­lý, aby jim ute­kl. Mikasa pří­sa­há, že ten­to­krát Reinera a Bortholda zabi­je a pokud to bude nut­né, tak i Ymir.

Ymir ve for­mě titá­na visí Reinerovi na zádech. Vytáhne si z úst Christu, nechá ruku titá­na, aby ji drže­la, a sama se oddě­lí z jeho šíje. Omlouvá se Historii, že ji sněd­la a vysvět­lu­je jí, že musí jít s ní, Bertholdem a Reinerem. Snaží se ji pře­svěd­čit, že život ven­ku za zdmi není tak hroz­ný, jak si lidé mys­lí. To ale Christě nedá­vá žád­ný smy­sl a domní­vá se, že Reiner a Berthold Ymir vyhro­žo­va­li. Slibuje jí, že když ji pus­tí, bude s ní bojo­vat pro­ti nim. Potom jí říká, že ať se sta­ne coko­li, navždy bude jejím spo­jen­cem. Ymir se spus­tí slzy.

Bethold upo­zor­ní Ymir, že je dohá­ně­jí prů­zkum­ní­ci. Říká, že kdy­by zača­li hned utí­kat, mož­ná by se jim poda­ři­lo unik­nout, ale jeli­kož se zdr­žo­va­li se zaje­tím Christy, teď je prů­zkum­ní­ci dože­nou. Obviní Ymir, že to udě­la­la schvál­ně a je po celou dobu na stra­ně prů­zkum­ní­ků. Christa zatím stá­le na Ymir nalé­há, aby ji pus­ti­la. Ymir jí ale odpo­ví, že nemů­že. Přizná se, že pra­vý důvod, proč Historii unes­la, je, aby zachrá­ni­la sebe. Vypráví, že před dáv­nou dobou ukradla jed­no­mu jejich kama­rá­do­vi sílu titá­na a oni ji dří­ve nebo poz­dě­ji zabi­jí, ale slí­bi­li jí, že když jim dá Historii a bude spo­lu­pra­co­vat, uvi­dí, co se bude dát dělat, aby byl její zlo­čin sma­zán. Potom říká, že Historia je důle­ži­tá pro cír­kev, pro­to­že zná tajem­ství zdí, a že si Ymir mys­le­la, že s ní bude mít jis­tou budouc­nost, až bude svět smě­řo­vat do pekel. Dál mlu­ví o tom, že při boji na hra­dě málem zemře­la a už to nechce nikdy zažít. Od té doby se bojí zemřít. Nakonec ješ­tě řek­ne, že si namlu­vi­la, že to dělá pro Historiino dob­ro, ale ve sku­teč­nos­ti to děla­la pro sebe. Zoufale pro­sí Historii, aby ji zachrá­ni­la. Christa zopa­ku­je, že bude navždy jejím spo­jen­cem.

Eren se pro­bou­zí z bez­vě­do­mí. To už je dohá­ní prů­zkum­ní­ci a léta­jí vzdu­chem kolem nich ve sna­ze je napad­nout. Ymir se vrá­ti­la do těla titá­na a teď chy­tá pro­lé­tá­va­jí­cí prů­zkum­ní­ky. Mikasa Ymir vypích­ne oko a blí­ží se k Bertholdovi a Erenovi. Berthold s Erenem na zádech sko­čí Reinerovi na hrud­ník a ten je zakry­je svý­ma opan­cé­řo­va­ný­ma ruka­ma. Potom si skrz Reinerovy prs­ty hle­dí s Mikasou do očí. Mikasa zamí­ří na Reinerova záda a chce zabít Ymir. Christa ji zasta­ví a obha­ju­je Ymir, že to děla­la pro­to, aby ji Reiner a Berthold neza­bi­li. To ale Mikasu neza­jí­má. Oznamuje Christě, že před šes­ti lety její nepřá­te­lé způ­so­bi­li to, že jí zále­ží na vel­mi málo živo­tech. Zabije kaž­dé­ho, kdo se jí posta­ví do ces­ty, klid­ně i Christu. Na sou­cit nemá čas ani pro­stor v srd­ci. Ymir chce na Mikasu zaú­to­čit, ale Christa ji zasta­ví. Mikasa se pře­mís­tí zpět na před­ní část opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, kde už jsou ostat­ní prů­zkum­ní­ci.

Eren se sna­ží pro­kop­nout Reinerovu ruku. Berthold se ho slov­ně sna­ží zasta­vit. Zvenku na Reinerových rukách sto­jí prů­zkum­ní­ci. Jean říká Bertholdovi, že není mož­né Erena uklid­nit a že ho nená­vi­dí stej­ně jako on, tak ho mohou zabít spo­leč­ně. Mikasa kři­čí na Bertholda, aby vrá­til Erena. Connie pro­sí Reinera a Bertholda, aby řek­li, že je to jen vtip. Jean pro­mlou­vá k Bertholdovi o tom, že byli celé tři roky kama­rá­di. Vzpomíná na Bertholdovy zvlášt­ní pozi­ce ve spán­ku, kte­ré všich­ni sle­do­va­li a dokon­ce se z nich sna­ži­li před­po­ví­dat poča­sí. Teď Jean nemů­že uvě­řit, že celou dobu spal vrah ved­le svých obě­tí. Connie Berholdovi při­po­mí­ná jejich roz­ho­vo­ry o tom, že jest­li oba zestár­nou, budou spo­lu cho­dit pít saké. Ptá se Bertholda, jest­li to byla lež. Mikasa říká Conniemu, že tyto řeči už nema­jí smy­sl, že jedi­né, co potře­bu­jí vědět, je, že tito dva jsou nepřá­te­lé lid­stva a že se jim musí zaříz­nout do šíje.

Bertholdovy ner­vy nevy­dr­ží. Rozkřikne se, že nikdo by pře­ce neza­bí­jel lidi z vlast­ní vůle a že nechtěl to všech­no udě­lat. Potom mlu­ví o tom, že je lidé nená­vi­dí a že udě­la­li hod­ně zlé­ho a zaslou­ží si smrt. Ale všech­no neby­la lež a jejich přá­tel­ství s ostat­ní­mi kade­ty bylo oprav­do­vé. Nikdo nere­a­gu­je. Až Mikasa řek­ne chlad­ně, ať Berthold vrá­tí Erena. Berthold ale odpo­ví, že nemů­že.

Pod Reinerem se obje­ví Hannes na koni a volá na kade­ty, aby zmi­ze­li. Z pro­tismě­ru se k nim blí­ží sku­pi­na titá­nů pro­ná­sle­du­jí­cí Erwina a jeho lidi. Erwin zave­lí se roz­ptý­lit a dostat se z dosa­hu titá­nů. Reiner se roze­běh­ne pro­ti hor­dě nor­mál­ních titá­nů a chce ji pro­ra­zit. Je jimi ale zasta­ven a obklo­pen. Průzkumníci sto­jí opo­dál a sle­du­jí jejich boj. Potom se kolem nich pro­že­ne Erwin a při­ka­zu­je zaú­to­čit. U toho říká, že se v tom­to oka­mži­ku roz­hod­ne o budouc­nos­ti lid­stva a že pro lid­stvo není budouc­nost, pokud s ním na tom­to úze­mí nebu­de žít Eren. Dál velí, že jakmi­le zís­ka­jí Erena, tak ustou­pí.

Reiner si uvě­do­mu­je, že se musí zba­vit titá­nů kolem sebe, jinak není ze situ­a­ce výcho­dis­ko. Proto odkry­je Bertholda s Erenem. Mikasa v tom ihned vidí šan­ci se Erena zmoc­nit, ale Jean ji brz­dí, pro­to­že je kolem nich stá­le mno­ho titá­nů. To už se ale blí­ží Erwin a volá, že musí pro­jít přes celou tu hor­du titá­nů. Následně je jed­ním obrem chy­cen mezi zuby, zra­něn a odvle­čen pryč. Stále ale drží svou čepel vzty­če­nou a volá: „Útok!“ Průzkumníci se vrha­jí mezi titá­ny. Jsou pojí­dá­ni a rozšla­pá­vá­ni. Mikasa sko­čí na Reniera, ale Berthold sesko­čí. Mikasa je ve vzdu­chu chy­ce­na do dla­ně titá­nem. Jean ho zra­ní a titán Mikasu pus­tí. Berthold se vra­cí na tělo opan­cé­řo­va­né­ho titá­na. Za nimi při­sta­ne Armin. Vybavuje si své vlast­ní myš­len­ky, že kdo se něče­ho nevzdá, nemů­že nic změ­nit. Přemýšlí, čeho by se měl vzdát. Pak si vyba­ví, jak se Berthold během výcvi­ku díval na Annie a roz­hod­ne se pro opač­nou stra­te­gii. Začne Bertholdovi vyprá­vět, že Annie je drže­na v pod­ze­mí a muče­na, aby se díky ní lid­stvo dozvě­dě­lo více o titá­nech. Že je vysta­vo­vá­na obrov­ské boles­ti. Ptá se Bertholda, zda se Annie vzdá, aby se vrá­til domů. Berthold se roz­či­lí a chce Armina napad­nout. Aby byl pohyb­li­věj­ší, odpou­tá od sebe Erena. Ten padá a je ve vzdu­chu chy­cen Mikasou. To je oka­mžik, kdy má voj­sko začít ustu­po­vat. Erwinovi se poda­ři­lo vypros­tit z titá­no­vých čelis­tí a teď opa­ku­je roz­kaz k ústu­pu. Ymir se dostá­vá na zem a je napa­de­na titá­nem. Nad nimi pro­lét­ne Christa a titá­na zabi­je, čímž zazna­me­ná své prv­ní zabi­tí. Během toho, co chce jít zkon­t­ro­lo­vat, zda je Ymir v pořád­ku, ji chyt­ne pro­jíž­dě­jí­cí Connie. Cválá po boku Sashy. Christa ho pře­mlou­vá, aby ji pus­til, a vysvět­lu­je mu, že musí jít s Ymir, Reinerem a Bertholdem. Connie se Sashou pro­kouk­nou, že to, co jí Ymir řek­la, je lež, a odmít­nou tu Christu nechat.

Jednotka spo­řá­da­ně ustu­pu­je, ale najed­nou nad nimi pro­le­tí tělo titá­na a při­sta­ne neda­le­ko před nimi. A není zda­le­ka jedi­né. Reiner ve sna­ze zasta­vit prů­zkum­ní­ky po nich hází men­ší titá­ny. Jednou svou ranou sejme Mikasu a Erena a ti zůstá­va­jí ležet na zemi. Mikasa je zra­ně­ná již ze své­ho nedáv­né­ho osob­ní­ho setká­ní s titá­nem. Oběma se poda­ří se posa­dit. Přichází k nim titán. Eren se zadí­vá do jeho obli­če­je a pozná v něm titá­na, kte­rý před pěti lety sežral jeho mat­ku.

Dosud zná­má fak­ta z 11. dílu

Připomíná se nám fakt, že kolosál­ní a opan­cé­řo­va­ný titán mají spe­ci­ál­ní, mezi titá­ny nezvyk­lé, schop­nos­ti. Kolosální titán může vypouš­tět hor­kou páru a opan­cé­řo­va­ný titán má tvr­dou kůži. Neví se, kde k těm­to schop­nos­tem při­šli.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Shingeki no Kyojin 11. díl18. července 2017 Shingeki no Kyojin 11. díl Vzor: Obrana Trostu (7. část) Eren, Armin a Mikasa mluví o veliteli Pixisovi. Armin jej považuje za šílence, že se chce pustit do takové mise. Shodnou se ale, že určitě ví, co dělá, a že […]
  • Shingeki no Kyojin 18. díl30. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 18. díl Les s obrovskými stromy: 57. expedice mimo zdi (2. část) Jean, Reiner a Armin jsou relativně v bezpečí. Reiner ošetřuje zraněného Armina a Jean se snaží pískáním přivolat svého koně. […]
  • Shingeki no Kyojin - 10. díl6. července 2017 Shingeki no Kyojin - 10. díl Odpověď: Obrana Trostu (6. část) Mezi přeživšími kadety 104. jednotky v Trostu upadá morálka a objevuje se strach. Jean chválí jejich rozhodnutí udržet příběh o Erenově přeměně v titána v […]
  • Shingeki no Kyojin - 6- díl28. června 2017 Shingeki no Kyojin - 6- díl Svět, který viděla: Obrana Trostu (2. část) Po Erenově smrti zůstává Armin sedět na střeše a podléhá úplnému psychickému zhroucení. Když ho najde Connie Springer, Armin ho ani nevnímá. S […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl22. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl Jsem doma Popis tohoto dílu pojmu netradičně. Nebudu vyprávět každou minutu od začátku do konce. Toto je totiž první díl, u něhož mám potřebu hovořit o něm jako o celku. Respektive si ho […]
  • Shingeki no Kyojin 24. díl11. září 2017 Shingeki no Kyojin 24. díl Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jedna retrospektivní část. Několik dní před průchodem průzkumné jednotky Stohessem čeká kapitán Levi a Eren na základně průzkumné jednotky […]
  • Shingeki no Kyojin - 8. díl30. června 2017 Shingeki no Kyojin - 8. díl Slyším tlouct něčí srdce: Obrana Trostu (4. část) Connie vezme Armina za ruku a všichni se rozebíhají k okraji střechy. Za nimi stále řádí ten zvláštní titán a Armin dostane nápad. […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […]
  • Shingeki no Kyojin 13,5. díl26. července 2017 Shingeki no Kyojin 13,5. díl Od toho dne Přijde mi celkem vtipný nápad vložit do příběhu díl obsahující v názvu desetinné číslo, který nám nepřinese nic nového. Tento díl se věnuje pouze vzpomínkám Erena Jaegera. […]