Kritiky.cz > Filmové premiéry > Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44

Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44

DSCN0893

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá před­chá­ze­la před­pre­mi­é­ro­vé pro­jek­ci fil­mu Dítě 44 v nedě­li 24.5.2015 v Městské knihov­ně v Praze, odpo­ví­dal spi­so­va­tel na otáz­ky zvě­da­vých divá­ků. Kniha Dítě čís­lo 44 vyšla v roce 2008 jako Smithova prvo­ti­na, zís­ka­la 17 nomi­na­cí na mezi­ná­rod­ní kniž­ní oce­ně­ní, z nichž sedm zís­ka­la. U nás vyšla v roce 2009. Kniha se sta­la prv­ní čás­tí tri­lo­gie zamě­ře­né na posta­vu hlav­ní­ho hrdi­ny Lva Děmidova a dosta­la se také do hle­dáč­ku Hollywoodu.„Bylo to tro­chu jako ve snu,“ vzpo­mí­ná Tom Rob Smith. „Původně jsem ani nevě­řil, že můj román někdo vydá.“ Na fil­mo­vém scé­ná­ři se spi­so­va­tel nepo­dí­lel, ale kon­zul­to­val jej a měl mož­nost zúčast­nit se natá­če­ní v Praze v roce 2013. Překvapilo ho, jak se poda­ři­lo nalézt loka­ce pro natá­če­ní někte­rých scén. Další pří­jem­nou zku­še­nos­tí byla pro­fe­si­o­na­li­ta čes­ké­ho štá­bu a také kom­parz byl zajiš­těn z tuzem­ských zdro­jů. Po tis­ko­vé kon­fe­ren­ci násle­do­va­la pro­jek­ce fil­mu. Do širo­ké dis­tri­buce vstou­pí film 28. květ­na 2015.

Příběh se ode­hrá­vá v roku 1953 ve sta­li­nis­tic­kém Rusku. Hlavní hrdi­na je hrdý občan Sovětského sva­zu: Leo Demidov (Tom Hardy) postu­po­val po kari­ér­ních stup­ních bez­peč­nost­ní služ­by MGB a stal se hvězd­ným vyšet­řo­va­te­lem zamě­ře­ným na pod­vrat­nou pro­tistát­ní čin­nost. Věří svým nad­ří­ze­ným až do chví­le, kdy se dozví o vraž­dě dítě­te své­ho kole­gy a začí­ná pochy­bo­vat a způ­so­bu vyšet­řo­vá­ní celé udá­los­ti. Jakákoliv pochyb­nost se tres­tá a Leo i jeho žena musí bojo­vat o vlast­ní život.

Režisér Daniel Espinoza nato­čil drs­ný pří­běh s tem­nou atmo­sfé­rou a kva­lit­ním obsa­ze­ním hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Manželku Raisu hra­je Noomi Rapace, sadis­tic­ké­ho Vasila  Joel Kinnaman a šéfa míst­ní poli­cie gene­rá­la Nesterova ztvár­nil Gary Oldman. Spisovatel Tom Rob Smith do výbě­ru herec­ké­ho obsa­ze­ní neza­sa­ho­val a kon­sta­to­val, že se her­cům poda­ři­lo vystih­nout pova­ho­vé cha­rak­te­ris­ti­ky hlav­ních hrdi­nů,  že to odpo­ví­dá jeho před­sta­vám.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na 10Mpix.cz.

  • Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup22. září 2018 Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup Lidé musí dělat to, co se od nich vyžaduje a musí říkat a myslet jen to, co je dovoleno a schváleno. V takové společnosti jsou jakékoliv pochybnosti a odlišnosti chování podezřelé a musí […]
  • Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného12. května 2020 Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného Filmfanatic sliboval, že se k výtečnému seriálu Černobyl vrátí až opadne největší vlna hypu, a svůj slib právě plní. A moc rád přiznává, že pětidílné minisérii HBO se musí absolutorium […]
  • Podívejte se na ukázku nového českého filmu17. prosince 2019 Podívejte se na ukázku nového českého filmu Nový český film Můj příběh vstoupí do kin 9. ledna příštího roku. Zpracovává divácky oblíbené téma lásky a životní výzvy. Ve filmu o tom, jak je důležité najít vnitřní vůli a změnit […]
  • Černobyl - The Happiness of All Mankind (Štěstí celého lidstva) (E04)28. května 2019 Černobyl - The Happiness of All Mankind (Štěstí celého lidstva) (E04) Když se dívám na dva hlavní tvůrce, scénaristu a režiséra, hodně se divím, jak dokázali vytvořit seriál, který patří mezi ty nejlepší za posledních x desítek let. Vzali si opravdovou […]
  • Underworld: Krvavé války - O tvůrcích9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - O tvůrcích             KATE BECKINSALE (Selene) je výjimečně nadaná britská herečka, která prokázala, že je jednou z nejvšestrannějších a nejcharismatičtějších hereček současnosti.             […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Dítě číslo 44

  • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com