Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha

Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha

35793932

Zeríf se zachy­til prs­ty v malé pukli­ně a pokou­šel se vylézt na úzkou skal­ní řím­su. Byl rád, že vyvá­zl vcel­ku se zdra­vou kůží. Byl na útě­ku celé dny. Jakmile se obje­vi­li Zelenopláštníci, tak se Zeríf hned sna­žil zmi­zet, pro­to­že po něm šli, což bylo logic­ké. Když skon­či­la vál­ka, tak shle­dal, že mu zůsta­lo vlast­ně jen mini­mum spo­jen­ců, což pro něj neby­lo vůbec dob­ré. Zeríf našel roz­klá­da­jí­cí mrši­nu a oka­mži­tě si pře­ho­dil přes rame­no. Napadlo ho totiž, že by její puch mohl zamas­ko­vat Zerífovu pacho­vou sto­pu. Následně si našel jes­ky­ni, ve kte­ré pře­čkal dva dny. Měl neu­stá­le pocit, že sly­ší svo­je nepřá­te­lé a tak se neod­vá­žil vylézt.

Najednou uvi­děl čer­va, jak leze smě­rem k jeho obli­če­ji. Červ se mu dostal do těla a Zeríf byl opět tím moc­ným. Mezitím seděl Takoda na bře­hu Sírového moře. Snažil se najíst záblesk Xanthé. Věřil, že je naži­vu a odmí­tal coko­liv jiné­ho při­pus­tit. O dal­ší kus dál sedě­la na plá­ži Mej-lin spo­lu s Connorem, kte­ří vydla­bá­va­li tykev. Nedělali to kvů­li jídlu - pokou­še­li se vyro­bit něja­ké pla­vi­dlo, kte­ré by je dosta­lo přes vodu. Mezitím při­šel za Takodou Kovo - jeho spi­ri­tu­ál­ní zví­ře - a done­sl mu plnou náruč skal­ních cha­luh. Bylo to v pod­sta­tě jedi­né, co se dalo na tom­to mís­tě sníst.

V jiné čás­ti země stá­la Abeke na palubě lodi jmé­nem Tellunova pýcha II. Upřeným zra­kem hle­dě­la na běžo­vé úte­sy, kte­ré se kle­nu­ly v dáli. Jednalo se o mís­to zva­né Niloj - její domov. Na palubě byl i Rolan a Taša, kte­rá však toho ješ­tě moc neu­mě­la, co se týká boje - aspoň jak si to Abeke a Rolan mys­le­li. Abeke měla na palubě i leo­par­di­ci Urazu - své spi­ri­tu­ál­ní zví­ře, kte­rá by však radě­ji byla v kli­du, než aby ji Abeke poplá­ca­va­la. Jeli do Kajlífu, kde se měli setkat s Dantem, což se jim i poda­ři­lo.

Procházeli zrov­na po tržiš­ti, kde byl čilý ruch. Potřebovali se dostat do obcho­du s hed­vá­bím, kte­rý vedl jeden z Faiselových lidí - Otto. Faisel byl zdej­ší panov­ník, kte­rý měl syna, jenž také zís­kal spi­ri­tu­ál­ní zví­ře - lva Cabara, ale neu­měl s ním vůbec pra­co­vat a Faisel to těž­ce nesl, že jeho syn je tako­vé nemeh­lo. Do toho­to obcho­du se vyda­li pro­to, aby je Otto dove­dl k Faiselovi, kte­rý však Zelenopláštníky nená­vi­děl, naroz­díl od svo­jí ženy. Bohužel to nedo­padlo dob­ře a došlo k boji. Abeke, Rolan, Taša i Dante muse­li zmi­zet. Podařilo se jim však dostat do palá­ce lstí.

Nechali se najmout jako slu­žeb­nic­tvo. Nutno podotknout, že Faisel se k slu­žeb­nic­tvu necho­val nej­lé­pe a mno­ho dětí, kte­ré u něj slou­ži­ly při­šly o prs­ty, a to ješ­tě v tom lep­ším pří­pa­dě. Nejvíc se mu zalí­bi­la Abeke, pro­to­že doká­za­la vcel­ku ovlá­dat Cabara. Faisel tak při­ká­zal, aby byla jako osob­ní slu­žeb­ná jeho syna s tím, že ho mož­ná nau­čí, jak zachá­zet se spi­ri­tu­ál­ním lvem. Abeke se sna­ži­la a poku­si­la se Kirata, syna Faisela dostat pryč z palá­ce, aby jim pomohl, avšak to skon­či­lo neslav­ně. Všichni Zelenopláštníci se dosta­li do věze­ní, avšak při­šla pomoc ze stra­ny Faiselovy ženy La Remaidžy, kte­rá byla sestrou Tárika - což byl bojov­ník, kte­rý vlast­ně svým způ­so­bem vycho­val Rolana.

Třetí díl z této série a opět vyni­ka­jí­cí. Jen těž­ko si doká­žu před­sta­vit, že by něja­ký díl z této série byl špat­ný. Rozhodně to dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní, váž­ně výbor­ně napsa­né, jako vždyc­ky. Má 183 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 249 Kč zde.

  • Autor: Varian Johnson
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 23. 01. 2018
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05115 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53319 KB. | 04.12.2021 - 09:11:00