Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Spirála strachu: Saw pokračuje | Spiral: From the Book of Saw

Spirála strachu: Saw pokračuje | Spiral: From the Book of Saw

Spirala
Spirala

Značka SAW byla po něko­li­ka posled­ních dílech už znač­ně vyčpě­lá a tak ji tvůr­ci na něja­kou dobu ulo­ži­li k ledu. Před pár lety do kin při­šel pokus o svě­ží vítr v podo­bě horo­ru Jigsaw, to ovšem moc nedo­padlo. A tak tu máme sní­mek Spiral, kte­rý se k celé­mu vesmí­ru roz­ho­dl při­stou­pit tro­chu jiným sty­lem a titul­ní­ho séri­o­vé­ho vra­ha a jeho učen­ce vymě­nil za něko­ho úpl­ně jiné­ho a celý odkaz původ­ní série nechal tak pře­jít na dru­hou kolej. Byla to ces­ta k lep­ší­mu a správ­ný způ­sob jak oži­vit sko­mí­ra­jí­cí znač­ku? To zrov­na úpl­ně ne.

Photo © Mongrel Media
Photo © Mongrel Media

Detektiv Zeke Banks (Chris Rock) nemá zrov­na v pra­cov­ním živo­tě pří­liš poho­dy. Je sice synem býva­lé­ho kapi­tá­na, kte­rý si udě­lal jmé­no u poli­cej­ní­ho sbo­ru, nicmé­ně taky před pár lety odha­lil korup­ci uvnitř toho stej­né­ho sbo­ru, díky čemuž mno­ha svým kole­gům úpl­ně nese­dí a tak jed­ná vět­ši­nou na vlast­ní pěst. Když mu ovšem zabi­jí jeho nej­bliž­ší­ho kole­gu, roz­hod­ne se vra­ha vypá­t­rat. A i když k ruce dosta­ne nováč­ka z poli­cej­ní aka­de­mie, je už od začát­ku jas­né, že se ten­to pří­pad k Zekemu nedo­stal náho­dou...

Uznávám, že čekat od ve své pod­sta­tě devá­té­ho dílu série něja­kou inven­ci byla asi blá­ho­vá myš­len­ka. Ono totiž fakt, že se film jme­nu­je a pojed­ná­vá o něčem jiném nezna­me­ná, že se jed­ná o kdo­ví­jak jinou podí­va­nou od pře­de­šlých dílů této znač­ky. Ono totiž to sklouz­nu­tí do zaje­tých kole­jí je téměř oka­mži­té a not­ná „inspi­ra­ce“ pře­de­šlý­mi díly a sna­ha nasto­lit novou jed­nič­ku je více než oči­vid­ná. Ba co více, film v mno­hém nabí­zí malé odka­zy prá­vě na udá­los­ti jed­nič­ky a potaž­mo dvoj­ky téhle zby­teč­ně natáh­lé série. To jest­li je to dob­ře při­po­mí­nat díly, kte­ré byly výraz­ně ori­gi­nál­něj­ší, nápa­di­těj­ší a zají­ma­věj­ší oka­tý­mi způ­so­by je už věc dru­há.

Photo © Mongrel Media
Photo © Mongrel Media

 

Spirála stra­chu: Saw pokra­ču­je je totiž sna­hou na jed­né stra­ně být samo­stat­ným zví­ře­tem na poli horor­vých fil­mů, na stra­nu dru­hou ale čas­to odka­zu­je na pře­de­šlé díly znač­ky a záro­veň vyprá­ví svůj pří­běh téměř iden­tic­kým způ­so­bem - to včet­ně likvi­da­ce obě­tí. Ba co víc, díky tomu je vlast­ně doce­la pro­blém na fil­mu najít coko­liv, co by stá­lo za řeč nebo za vidě­ní. Všechno totiž, co na plát­ně / obra­zov­ce uvi­dí­te, bylo jin­de pro­ve­de­no dale­ko lépe a nápa­di­tě­ji, čas­to i v rám­ci pře­de­šlých dílů. A to co je zde při­dá­no navíc je pak trestu­hod­ně špat­né.

Celá záplet­ka fil­mu je totiž prů­hled­ná jak vyskle­né okno. Žádný ze zvra­tů, kte­ré na vás film chys­tá totiž nepře­kva­pí (i když se tvůr­ci oprav­du hod­ně sna­ží a hra­jí jako­by obje­vi­li Ameriku), závě­reč­né rozuz­le­ní je tak nějak pocho­pi­tel­né od prv­ních momen­tů fil­mu, kdy se sezná­mí­te s pro­ta­go­nis­tem fil­mu, a herec­ké výko­ny by závi­děl i diva­del­ní sou­bor Kačenka z Horních Počernic. Nic pro­ti Chrisu Rockovi, hrát umí, nicmé­ně tady ten výkon je teda nesku­teč­ná bída a tu polo­hu zahořk­lé­ho a huba­té­ho poli­cis­ty jsem mu ani na moment nevě­řil. Naneštěstí v tom není sám a i zby­tek osa­zen­stva má do uvě­ři­tel­nos­ti dale­ko.

Photo © Mongrel Media
Photo © Mongrel Media

 

Ostatně obdob­ný motiv tak nějak pro­vá­zí celý film, kte­rý je svým způ­so­bem doce­la ukáz­ko­vým způ­so­bem jak neto­čit horor. Mizerný scé­nář, mizer­ní her­ci, trestu­hod­ně špat­né tri­ky, prů­měr­ná kame­ra a výpra­va, kte­rá si vypůj­ču­je kde jde, ale to co k výsled­ku při­dá­vá své­ho a nové­ho, za moc nesto­jí. Výsledný koktejl je tak špat­ný horor, kte­rý nudí a nena­bí­zí zho­la nic, kvů­li čemu by stál za to věno­vat mu čas. A obá­vám se, že stej­ná situ­a­ce pla­tí i pro har­cov­ní­ky série, kte­ří ho budou chtít dohnat ale­spoň z povin­nos­ti.

Vykrádačka, kte­rá toho moc nena­bíd­ne a spí­še než zába­vu čekej­te otra­vu, jejíž zvra­ty a finál­ní odh­le­ní je vám jas­né hned od prv­ních minut. Herecky neza­jí­ma­vé a až ama­tér­ské, pří­bě­ho­vě tra­gic­ké a celá slav­ná Spirála postrá­dá coko­liv, co by dáva­lo argu­ment pro­to film vidět. Těžce pod­prů­měr­ný horor kte­rý bled­ne i ve srov­ná­ní s nej­hor­ším dílem série na kte­rou nava­zu­je. Tohle se pros­tě nepo­ved­lo ani tro­chu. 

Spirála stra­chu: Saw pokra­ču­je
(Spiral: From the Book of Saw, Špirála: Saw pokra­ču­je)

Horor / Krimi / Mysteriózní
USA, 2021, 93 min
Režie: Darren Lynn Bousman
Scénář: Pete Goldfinger, Josh Stolberg
Kamera: Jordan Oram
Hudba: Charlie Clouser
Hrají: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palmer, Dan Petronijevic, Nazneen Contractor, Morgan David Jones
Produkce: Mark Burg, Oren Koules
Scénografie: Anthony Cowley
Masky: Silvia Platsis, Suzanne Heibati, Patrick Baxter
Kostýmy: Laura Montgomery

 

Nepřístupné pro děti do 15 let
Česko V kinech od 01.07.2021 Vertical Ent.
USA V kinech od 14.05.2021 Lionsgate US


Foto: Photo © Mongrel Media


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Jumper27. března 2022 Jumper Pro ty, co neslyšeli o tomto titulu, musím podotknout, že se nejedná, jak by se podle názvu mohlo zdát, o sportovní film, pojednávající o skupině odvážlivců, jenž se chtějí dostat na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policajt v Beverly Hills II18. února 2022 Policajt v Beverly Hills II Polda z Beverly Hills II je americká akční buddy komedie z roku 1987, kterou režíroval Tony Scott, scénář napsali Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy. Jedná […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past 31. listopadu 2021 Smrtonosná past 3 Smrtonosná past 3 je americký akční film z roku 1995, který natočil John McTiernan (režisér prvního dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh podle Hensleighova scénáře Simon Says a […] Posted in Speciály
  • Nespoutaný Django - 165 filmových minut plných napětí, lásky...1. října 2021 Nespoutaný Django - 165 filmových minut plných napětí, lásky... Film Quentina Tarantina přibližuje svérázným způsobem život na jihu Spojených států před vypuknutím občanské války. Černoch Django (Jamie Foxx) se postupně mění z kurážného, ale nijak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Legenda o Tarzanovi6. června 2021 Legenda o Tarzanovi Zbrusu nový příběh o nejslavnějším opičím muži všech dob je rozhodně zajímavým zjevením současné kinematografie, ale v některých aspektech docela nezvládá konkurovat současné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti4. června 2021 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Především je to velký vypravěč, fantasta a filmový režisér, který pro uskutečnění svých filmových představ a nápadů hledá stále nové náměty a jedním z nich je i příběh dětí ze sirotčince, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zabiják & bodyguard14. května 2021 Zabiják & bodyguard O tom, jakou prací se živí zabiják a co dělá bodyguard, většina lidí ví. Úkolem zabijáka je najít a zlikvidovat určitou osobu, pokud možno co nejrychleji. Naopak bodyguard má na starosti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Neuvěřitelný Hulk11. května 2021 Neuvěřitelný Hulk První filmové zpracování dopadlo velmi rozpačitě. Mnoha lidem po shlédnutí původního filmu zůstala v ústech hořká pachuť, kterou nespláchla ani pořádná dávka MARTINI. A to se samozřejmě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57540 s | počet dotazů: 225 | paměť: 56042 KB. | 22.05.2022 - 09:46:37