Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Špión / Spy - 80%

Špión / Spy - 80%

Spion1

Název fil­mu zněl zpr­vu taju­pl­ně, ale už po zhléd­nu­tí fil­mo­vé upou­táv­ky jsme s hol­ka­mi na film pros­tě muse­ly jít. I když se film tvá­ří zdán­li­vě jako akč­ní bon­dov­ka, tohle od něj, ale neče­kej­te, ostat­ně tomu také v kině odpo­ví­da­lo pub­li­kum, z celé­ho sálu divá­ků byly pře­váž­ně ženy, pro­to dopo­ru­ču­ji svůj pro­těj­šek radě­ji nechat doma, tohle by se mu fakt nelí­bi­lo.

Ve fil­mu hra­je hlav­ní roli jak jinak, než Melissa McCarthy a po jejím boku sta­nu­la dal­ší sit­ko­mo­vá hvězda Miranda Hart, kte­rá je zná­má ze své­ho vlast­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu „Miranda“. V muž­ské roli se před­sta­vil Jude Law, Jason Statham a Peter Serafinowicz. Roli soky­ně si zahrá­li Rose Byrne a  Morena Baccarin. Šéfovskou roli si zahrá­la Allison Janney.

Spion1Melissa McCarthy jako Susan Cooper hrá­la zpr­vu roli tiché myš­ky v kan­ce­lá­ři, ze kte­ré se poslé­ze vyklu­ba­la super cvi­če­ná agent­ka mno­ha iden­tit, samo­zřej­mě v ome­ze­ném roz­sa­hu. Role jí svěd­či­la, konec­kon­ců vtip­né záplet­ky jí jdou nej­lé­pe. Se spo­le­čen­skou rolí už má pro­blém, tam už to tro­chu pokul­há­va­lo, ale je to pros­tě ome­ze­ná hereč­ka pro urči­tý druh fil­mu. Po boku jí jako kama­rád­ka sta­nu­la Miranda Hart, kte­rá nepo­da­la moc vel­ký herec­ký výkon, moc do fil­mu neza­pa­da­la, mož­ná tam ani nemu­se­la být, pro­to­že bez­tak všech­no ve vět­ší míře, ode­hrá­la Melissa McCarthy. Výstupy, kte­ré ode­hrá­la Miranda Hart, byly z polo­vi­ny trap­né a neda­lo se to pře­kouk­nout, to scé­náris­ti pod­ce­ni­li. V muž­ském podá­ní Jude Law před­ve­dl hez­ký herec­ký výkon sko­ro jako agent 007, kte­rý dodal fil­mu tako­vý akč­něj­ší nádech hlav­ně ze začát­ku, to mož­ná muž­ské divá­ky poplet­lo a hle­da­li ve fil­mu super akč­ní fil­mo­vý nádech. O troš­ku kome­di­ál­ních záple­tek se posta­ral Peter Serafinowicz, v pře­vle­ku jako ital­ský lamač srd­cí kaž­dé ženy s vtip­ným his­to­ric­kým autíč­kem se kte­rým jez­dil jako o závod. Vedle Melissy McCarthy se také obje­vil Jason Statham, kte­rý dělal tako­vé spíš odde­cho­vé poza­dí trvrďá­ka, kte­rý všech­no ví, a hlav­ně všech­no zná, ale pros­tě nic mu nevy­chá­zí a ako­rát se ztra­p­ňu­je.

Spion2Příběhově, film pře­chá­zel z akce do odde­cho­věj­ších chvi­lek plné­ho smí­chu, až se ke kon­ci vystup­ňo­val zase k akci. Záchvaty smí­chu Vás nene­cha­ly nadech­nout, a tak by to mělo být v kaž­dé kome­dii. Na dru­hou stra­nu někte­ré vtip­né scé­ny moc vtip­ně nevy­pa­da­ly, sko­ro před­sta­vo­va­ly horo­ro­vé scén­ky. Ozvučení bylo super, konec kon­ců zahléd­ne­me ve fil­mu i  Curtis „50 Cent“ Jackson, po kte­rém se začne vtí­ra­vě válet Miranda Hart. K zábě­rům tri­ků nelze nic vytknout, bylo všech­no moc hez­ky zpra­co­va­né, když jste se nesmá­li, měli jste pocit, že chví­le­mi kou­ká­te na akč­ní film plný agen­tů. Režisér Paul Feig si dal oprav­du zále­žet, a malé chy­by, kte­ré se vyskyt­ly, byly odpuš­tě­ny, pro­to­že film byl fakt zábav­ný. Příběh se ode­hrá­vá na něko­li­ka mís­tech, nej­hez­čí zábě­ry byly z Paříže, ale tako­vá Itálie taky není k zaho­ze­ní.

Příběh akč­ní kome­die ze svě­ta CIA, kde si zahrá­la roli sko­ro bon­dov­ské agent­ky hereč­ka buj­ných tva­rů, měl hla­vu i patu, a ženám se tako­vý druh fil­mů plné­ho humo­ru líbí. Film roz­hod­ně opět není pro chla­py nebo fil­mo­vé kri­ti­ky, svět potře­bu­je i tako­vé méně slav­né pro­duk­ce s méně slav­ný­mi her­ci. Je to pros­tě super odde­chov­ka, kte­rou sto­jí za to vidět.

  • Špión15. listopadu 2015 Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Příběh akční komedie ze světa CIA, kde si zahrála roli skoro bondovské agentky herečka bujných tvarů, […] Posted in Filmové recenze
  • Špión (Spy) – Recenze – 50%26. května 2015 Špión (Spy) – Recenze – 50% Během špionážní akce, v níž má být zadržena dcera překupníka zbraní hromadného ničení, je zastřelen tajný agent CIA Bradley (Jude Law). Protože protivník zná totožnosti i všech ostatních […] Posted in Filmové recenze
  • Špión - O PRODUKCI25. května 2015 Špión - O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. […] Posted in Speciály
  • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) […] Posted in Speciály
  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu skvělý film!7. ledna 2022 Návrat do Cold Mountain - Opravdu skvělý film! Stručný nástin příběhu a první půlhodina filmu se přitom tváří stejně tuctově jako zmíněný reklamní plakát. Vracíme se na Západ do nelítostných dob, kdy zuří válka Severu proti Jihu, a po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Thunder Force - Pouze pro fanoušky Melissy McCarthy.14. dubna 2021 Thunder Force - Pouze pro fanoušky Melissy McCarthy. Když se po dlouhé době potkají dvě dámy v letech, co se znají už od školy, znamená to, že se z nich stanou ještě lepší kamarádky, co mají společná témata, nebo to druhé. V tomto filmu se […] Posted in Filmové recenze
  • Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger6. října 2019 Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger Krátce před tím, než vypukne válka Severu proti Jihu, se potkají a na první pohled do sebe zamilují půvabná Ada (Nicole Kidman) a fešák Inman (Jude Law). Po zbytek filmu pak divák sleduje, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […] Posted in Filmové recenze
  • Drsňačky - 95 %30. dubna 2015 Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze Drsňačky - 55 %25. července 2013 Recenze Drsňačky - 55 % V New Yorku probíhá policejní zátah a jako vždy při něm exceluje zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nejlepší policajtka. Je inteligentní, schopná a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,41000 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53758 KB. | 21.01.2022 - 08:39:06