Kritiky.cz > Recenze knih > Spider-Man - Čtení s maskou

Spider-Man - Čtení s maskou

Spiderman

Pavoučí muž se jako lite­rár­ní posta­va obje­vil popr­vé v komik­su v roce 1962. O rok poz­dě­ji už mu byl věno­ván vlast­ní komiks a jeho popu­la­ri­ta zača­la str­mě stou­pat. Spider-Man to dotá­hl z komik­sů na trič­ka, pol­štář­ky, hrač­ky, ale i dal­ší lite­rár­ní žán­ry. Fiktivní posta­va podiv­né­ho stře­do­ško­lá­ka Petera Parkera, kte­rý v dět­ství osi­řel, byl šika­no­ván a po kous­nu­tí pavou­kem se začal měnit za pavou­čí­ho muže, pro­nik­la i do dět­ské lite­ra­tu­ry.

Pro čte­ná­ře od pěti let je urče­ný sešit Spider-Man. Čtení s mas­kou. Sází na vel­ké, akč­ní barev­né obráz­ky, čle­ně­ný, poměr­ně krát­ký text a mas­ku Spider-Mana z pev­něj­ší­ho kar­to­nu, díky kte­ré může čte­nář po hla­vě sko­čit do Spider-Manova svě­ta!
Sympatické je mot­to pří­bě­hu: „S vel­kou mocí je spo­je­ná vel­ká zod­po­věd­nost.“ Na násle­du­jí­cích strán­kách je vyprá­věn nud­ný život Petera Perkera, kte­rý skon­čí kous­nu­tím radi­o­ak­tiv­ní­ho pavou­ka na škol­ním výle­tě do vědec­kých labo­ra­to­ří. Nově naby­té schop­nos­ti se Peter nau­čil ovlá­dat, aby si při­vy­dě­lal, stal se pro­fe­si­o­nál­ním zápas­ní­kem a vytrestal zlo­dě­je, kte­rý pře­pa­dl jeho pří­buz­né. Postupně začal Spider-Man likvi­do­vat zlo­čin­ce a jak se na sluš­né­ho hrdi­nu pat­ří – zůstá­val dál v uta­je­ní.
Na jed­no­du­chý pří­běh nava­zu­jí akti­vi­ty – čte­ná­ři mají Spider-Mana najít na závě­rech kamer, najít Spider-manovi správ­ný stín, pro­vést pavou­čí­ho muže blu­diš­těm, najít v tajem­ném poko­ji čty­ři pře­dem urče­né věci, spo­jit teč­ky a poznat toho, kdo čas­to šika­nu­je Petera Parkera, zjis­tit roz­dí­ly mezi dvě­ma obráz­ky, nakres­lit Spider-Manův oblek, vyzkou­šet si paměť a zjis­tit, kte­rý obrá­zek nepat­ří do pří­bě­hu. Na kon­ci seši­tu čeká strán­ka s řeše­ním úloh.
Sešit sezna­mu­je s pří­bě­hem Spider-Mana a jas­ně z něj vyzní­vá tou­ha pomá­hat slab­ším a trestat zlo. Úlohy v dru­hé čás­ti seši­tu jsou při­způ­so­be­né doved­nos­tem před­ško­lá­ků. Maska na gumič­ku je pří­jem­ným zpes­t­ře­ním čte­ní a hra­ní si na Spider-Mana.


  • Spider-Man. Čtení s mas­kou
  • Počet stran: 26
  • Rok vydá­ní: 2019
  • Nakladatel: Egmont
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
  • Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com