Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Spencer

Spencer

Spencer 1
Spencer 1

Manželství prin­cez­ny Diany (Kristen Stewart) a prin­ce Charlese (Jack Farthing) už dáv­no vychladlo. Ačkoli se mno­ží zvěs­ti o zále­tech a roz­vo­du, na vánoč­ní osla­vy na krá­lov­ni­ně pan­ství Sandringham je naří­zen klid. Jí se a popí­jí, stří­lí se a loví. Diana se ve svě­tě vyš­ší spo­leč­nos­ti vyzná. Ale ten­to­krát bude všech­no úpl­ně jinak....

Roberta Pattinsona i Kristen Stewart bez­po­chy­by nej­ví­ce pro­sla­vi­la série Twilight sága. Oba se násled­ně po kon­ci série vyda­li smě­rem, kdy ztvár­ňu­jí váž­něj­ší a nároč­něj­ší role, aby doká­za­li, že nejsou jen ty hez­ké tvá­řič­ky z Twilightu a sku­teč­ně jsou schop­ný­mi her­ci. Robert Pattinson se tak obje­vil v men­ších fil­mech jako Dobrý časy, High Life či Maják a též se z něj stal nový Batman. Ani Stewart nezů­stá­vá herec­ky poza­du, což doka­zu­je i fakt, že se zhos­ti­la hlav­ní role prin­cez­ny Diany v dra­ma­tu Spencer a aktu­ál­ně je jed­nou z před­ních kan­di­dá­tek na nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon roku. Stojí ovšem Spencer vůbec za pozor­nost?

Režie se ujal chil­ský fil­mař Pablo Larraín, tvůr­ce napří­klad dra­ma­tu Jackie, kde Natalie Portman ztvár­ni­la Jackie Kennedy v krát­kém obdo­bí po smr­ti její­ho man­že­la Johna Kennedyho. Drama, kte­ré postrá­da­lo, nedo­šlo v něm k žád­né­mu vyvr­cho­le­ní, spous­ty momen­tů ve finá­le nemě­lo žád­nou poin­tu a celé to pros­tě půso­bi­lo jako zále­ži­tost, kte­rá se chtě­la pro­dat jen skr­ze smut­né téma a ale­spoň vyda­ře­ný výkon Natalie Portman. Stejně jako Jackie poté Spencer není kla­sic­ká bio­gra­fie. Spíše má dle zahra­nič­ních věhla­sů sku­teč­ně blíž k klaus­tro­fo­bic­ké­mu horo­ru, kte­rý strá­ve­né Vánoce v kru­hu krá­lov­ské rodi­ny pre­zen­tu­je jako nepří­jem­né peklo. A ale­spoň netra­dič­ní poje­tí tako­vé­to lát­ky tro­chu exis­ten­ci Spencer ospra­vedl­ňu­je.

kristen stewart in spencer 750x422
Photo © STX International

Jisté pro­blémy, kte­ré měla už Jackie pře­vlá­da­jí i zde. Celé to vlast­ně hez­ky vypa­dá, kos­týmy, výpra­va a mas­ky půso­bí dob­ře. Opět to celé táh­ne naho­ru hlav­ní žen­ský herec­ký výkon, kdy je pře­mě­na Stewart do role prin­cez­ny Diany v jis­tém ohle­du půso­bi­vá a i přes ame­ric­ký původ půso­bí Stewart jako brit­ská prin­cez­na věro­hod­ně. Jako u Jackie se v prů­bě­hu pro­je­ví jis­tá chlad­nost, na roz­díl od Jackie zde ovšem ta chlad­nost není tolik patr­ná a ozna­če­ní za klaus­tro­fo­bic­ký horor dává v prů­bě­hu vět­ší a vět­ší smy­sl.

Na roz­díl od Jackie je ale­spoň u Spencer sku­teč­ně cítit něja­ká oso­bi­tost. Smutný pří­běh Diany Spencer je zde vyprá­věn ve zce­la novém svět­le, krá­lov­ská rodi­na v prů­bě­hu půso­bí úpl­ně stej­ně jako z vyprá­vě­ní prin­ce Harryho a Megan Markle u Oprah Winfrey. V prů­bě­hu se bohu­žel uká­že, že to celé jako v Jackie půso­bí umě­le, při­tom tahle lát­ka si pří­mo říká o to, aby v ní byl sku­teč­ně cítit kus citu a film se mohl divá­ko­vi dostat pod kůži. Spencer ovšem ale­spoň v jis­tých momen­tech sku­teč­ně doká­že něco vzbu­dit, na roz­díl od Jackie půso­bí jako film, kde se něco načne a pak to má celé má něja­kou dohru a smy­sl. Je tam ale­spoň něja­ká gra­da­ce a vývoj z bodu A do bodu B.

spencer
Photo © STX International

V prů­bě­hu se jen mož­ná uká­že, že obdo­bí, kte­ré film zpra­co­vá­vá mož­ná není úpl­ně nej­nos­něj­ší. Film, kte­rý by vyprá­věl pří­běh Diany Spencer od její­ho zasnou­be­ní s prin­cem Charlesem až po defi­ni­tiv­ní roz­vod by byl ve finá­le roz­hod­ně nos­něj­ší i přes­to, že pří­běh nešťast­né­ho man­žel­ské­ho svaz­ku je vět­ši­ně lidí zná­mý. Steven Knight se ve svém scé­ná­ři tak ale­spoň Vánoce Diany v roce 1991 oko­ře­nil o růz­né halu­ci­na­ce. Především se navíc film sna­ží Dianu Spencer vykres­lit jako cit­li­vou oso­bu, kte­rá nikdy nechtě­la být stře­dem pozor­nos­ti.

Stejně jako Diana z roku 2013 od Olivera Hirschbiegela s Naomi Watts je Spencer fil­mem, kte­rý by se Diane Spencer líbil, pro­to­že jí ztě­les­ňu­je přes­ně tako­vou, jak sama sebe nej­spíš chtě­la za kaž­dou cenu vní­mat. Přitom prá­vě pří­pad­ný film, kte­rý by Dianu pro­dal jako oso­bu, kte­rá i přes popí­rá­ní pře­ci jen o pozor­nost tou­ži­la a byla pořád v kon­tak­tu s médii, vzni­kl by z toho zají­ma­vý film o kom­plex­ní posta­vě. K té má Diana Kristen Stewart pořád pře­ci jen dale­ko a vět­ši­nu času je to pořád pře­de­vším nevin­ná oběť, kte­rá musí trá­vit Vánoce se zka­že­nou krá­lov­skou rodi­nou. Celý to v souč­tu půso­bí nesku­teč­ně čer­no­bí­lé, což je pros­tě ško­da.

spencerfilm112 v contentxl
Photo © STX International

Nejhorším fak­tem je to, že i když Diana Spencer hlav­ní hrdin­kou, její osob­nost film pros­tě dosta­teč­ně nepro­zkou­má a nevy­kres­lí. Stewart mož­ná hra­je sku­teč­ně dob­ře, její Diana se ovšem dá v rám­ci Spencera sku­teč­ně popsat v jed­né větě, což o sku­teč­né prin­cezně nešlo. Larraín mož­ná býva­lé ženě prin­ce Charlese ve finá­le dělá vět­ší poctu než pár let nazpá­tek prá­vě Jackie Kennedy, pořád to ovšem půso­bí dojmem, že rea­li­zo­val film bez sku­teč­né­ho pro­cí­tě­ní. Spencer je v mno­ha ohle­dech sice vyda­ře­něj­ší než Jackie, vět­ši­na pro­blé­mů, kte­ré měla už prá­vě Jackie ovšem zůstá­va­jí i u Spencer.

Kristen Stewart se bez osca­ro­vé nomi­na­ce nej­spíš neo­be­jde a to netra­dič­ní poje­tí, kte­ré sku­teč­ně může vyvo­lat poci­ty nepří­jem­né­ho klaus­tro­fo­bic­ké­ho horo­ru je ale­spoň tro­chu neo­kou­ka­né a oso­bi­té. Pořád je to čer­no­bí­lé, roz­hod­nu­tí zamě­řit se prá­vě pou­ze na Vánoce 1991 je ve finá­le tro­chu zvlášt­ní, pro­to­že toto obdo­bí sku­teč­ně dva­krát nos­né není (i když na jeho kon­ci dojde k zásad­ní­mu bodu v živo­tě Diany Spencer) a celé to vlast­ně ničím dva­krát nestrh­ne. Řemeslně ovšem roz­hod­ně solid­ní prá­ce a na roz­díl od Jackie Spencer ale­spoň půso­bí jako umě­lec­ký film a ne jako něco, co si na umě­ní pou­ze hra­je. Za rok si na Spencer ovšem nikdo nevzpo­me­ne....

Verdikt: 60 %


Photo © STX International


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Série Mission: Impossible nebude pokračovat seriálem29. března 2022 Série Mission: Impossible nebude pokračovat seriálem Je známo, že filmová série Mission: Impossible vznikla dle seriálu, který běžel v letech 1966-1973. Nyní bylo odhaleno, že studio Paramount chtělo realizovat nový seriál ze světa Mission: […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jumper27. března 2022 Jumper Pro ty, co neslyšeli o tomto titulu, musím podotknout, že se nejedná, jak by se podle názvu mohlo zdát, o sportovní film, pojednávající o skupině odvážlivců, jenž se chtějí dostat na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem2. března 2022 Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na bondovku, kde anglický gentleman v obleku zachraňuje svět. Víte, které jsou nejlepší kasino scény s […] Posted in Zajímavosti
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Equilibrium7. ledna 2022 Equilibrium Představte si, že se nemůžete radovat, nemáte se proč smát, nemáte co závidět, nemůžete milovat, nemůžete nenávidět. Život bez sporů a válek, život bez svobody. Je to ještě vůbec život? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Prometheus - První prequel Vetřelců18. listopadu 2021 Prometheus - První prequel Vetřelců Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Casino Royale30. září 2021 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba3. dubna 2021 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Mohu Vám říci jedno, pokud jste viděli první (respektive poslední) tři díly, budete nadšeni. Skrytá hrozba nejen, že prokazuje stejné kvality jako její starší „sourozenci“, ale v určitých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal.30. března 2021 Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal. Do jisté míry se stal synonymem pro horor, aby pak přesedlal na další žánry. "Muž ve stínu" je především politickým thrillerem, napětí zde nechybí. Roman Polanski už většinou nenatáčí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Casino Royale - První Bond nové generace.11. března 2021 Casino Royale - První Bond nové generace. V rámci své první mise se má James Bond dostat na kobylku Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), který se stal bankéřem světového terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozložit tak teroristickou […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93891 s | počet dotazů: 230 | paměť: 56002 KB. | 22.05.2022 - 09:19:04