Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Spejbl a Hurvínek se už těší na Vánoce a chystají vánoční dárky i pro vás Oslavte spolu s nimi příchod Mikuláše a přijměte pozvánku na Štědrý večer u Spejblů

Spejbl a Hurvínek se už těší na Vánoce a chystají vánoční dárky i pro vás Oslavte spolu s nimi příchod Mikuláše a přijměte pozvánku na Štědrý večer u Spejblů

D SH divadelni podcasty
D SH divadelni podcasty
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zapomeňte na před­vá­noč­ní shon a přijď­te se poba­vit a zasmát spo­lu se svý­mi dět­mi. Od 1. pro­sin­ce uve­de Divadlo Spejbla a Hurvínka své spe­ci­ál­ní miku­láš­ské před­sta­ve­ní Hurvínkův Mikuláš a od 10. pro­sin­ce navo­dí vánoč­ní atmo­sfé­ru hra Štědrý den u Spejblů. Bez těch­to před­sta­ve­ní si už řada fanouš­ků neu­mí obdo­bí blí­ží­cích se Vánoc ani před­sta­vit.

Nevíte, co nadě­lit svým blíz­kým pod vánoč­ní stro­me­ček? Potěšte je dár­ko­vý­mi vstu­pen­ka­mi do Divadla Spejbla a Hurvínka. Zakoupit je může­te buď osob­ně v poklad­ně diva­dla, ane­bo objed­nat tele­fo­nic­ky. Úsměv na tvá­ři obda­ro­va­né­ho je zaru­čen.

Dárek, kte­rý při­ne­se humor do vaše­ho domo­va po celý rok, to je nové 3CD „Spejbl a Hurvínek Miloše Kirschnera / To nej­lep­ší“, jehož kmo­tra­mi se sta­ly hereč­ky Michaela Kuklová, Martina Preissová a Zdenka Žádníková-Volencová spo­lu s teniskou Lucií Šafářovou.

A pokud se tou­ží­te ukrýt před vánoč­ním sho­nem do pří­ro­dy, vydej­te se se svý­mi dět­mi či vnou­ča­ty na nový spor­tov­ně zážit­ko­vý okruh Spejbla a Hurvínka po oko­lí Boleveckých ryb­ní­ků u Plzně. Ten pro veřej­nost slav­nost­ně ote­vře­li zástup­ci odbo­ru spor­tu Magistrátu měs­ta Plzně, Plzeňské tep­lá­ren­ské, a. s., a Divadla Spejbla a Hurvínka už 16. 11. t. r. a ujít si akci nene­cha­li ani pan Spejbl s Hurvínkem.

Dárky od Spejbla a Hurvínka udě­la­jí vašim blíz­kým pod stro­meč­kem nej­vět­ší radost

Lámete si hla­vu, čím letos potě­ší­te své blíz­ké? Připravte si pro ně ori­gi­nál­ní dárek v podo­bě dár­ko­vých vstu­pe­nek do Divadla Spejbla a Hurvínka. Tyto vstu­pen­ky si může­te osob­ně zakou­pit v poklad­ně diva­dla, nebo si je tele­fo­nic­ky objed­nat a obra­tem je dostat poš­tou. Cena jed­no­ho dár­ko­vé­ho pou­ka­zu je 250 Kč a může­te si jich objed­nat libo­vol­ný počet. Poukaz lze vymě­nit za vstu­pen­ku na rodin­né víken­do­vé před­sta­ve­ní nebo na před­sta­ve­ní pro dospě­lé. Obdarovaný si tak sám vybe­re titul i ter­mín, kte­rý mu bude nej­lé­pe vyho­vo­vat.

Pokud bys­te radě­ji atmo­sfé­ru her Divadla Spejbla a Hurvínka pře­nes­li až domů, potom daruj­te nové 3CD „Spejbl a Hurvínek Miloše Kirschnera / To nej­lep­ší“. Jedinečná kom­pi­la­ce na 3CD zahr­nu­je výběr těch nej­ob­lí­be­něj­ších dia­lo­gů, ale i lahů­dek z diva­del­ní­ho archí­vu a záro­veň ji dopl­ňu­je dva­ce­tistrán­ko­vý bio­gra­fic­ký boo­klet plný mnoh­dy nezná­mých foto­gra­fií i auten­tic­kých vzpo­mí­nek.

Předvánoční pro­gra­mo­vá nabíd­ka diva­dla Spejbla a Hurvínka

Spolu s blí­ží­cím se závě­rem roku se na pódi­um Divadla Spejbla a Hurvínka vra­ce­jí oblí­be­né vánoč­ní titu­ly.

„Naše vánoč­ní před­sta­ve­ní se pro řadu fanouš­ků sta­la oblí­be­nou před­vá­noč­ní tra­di­cí, kte­rou si kaž­do­roč­ně nene­cha­jí ujít. Věřím, že i v této kri­tic­ké době zahře­je jejich humor jak dět­ské, tak i dospě­lé divá­ky a zpří­jem­ní jim čeká­ní na pří­chod Ježíška,“ říká Denisa Kirschnerová, ředi­tel­ka Divadla Spejbla a Hurvínka.

Udělejte si čas na rodi­nu a přá­te­le a v rám­ci těše­ní se na nej­hez­čí svát­ky v roce se spo­leč­ně vydej­te na jeden z vánoč­ních spe­ci­á­lů Divadla Spejbla a Hurvínka. Pobavíte se a zapo­me­ne­te na všech­ny okol­ní sta­ros­ti i stres. Až bude­te po před­sta­ve­ní opouš­tět diva­dlo, vstou­pí­te do měs­ta plné­ho svě­tel, pro­jde­te se po vánoč­ním trhu, dáte si sva­ře­né víno – užij­te si tu poho­do­vou atmo­sfé­ru Vánoc!

Chcete se dozvě­dět, jak to dopad­ne, když roz­tr­ži­tý pan Spejbl zapo­me­ne na miku­láš­skou nadíl­ku pro Hurvínka? Pak si nenech­te ujít oblí­be­nou hru Hurvínkův Mikuláš, kte­rá vstu­pu­je do pro­gra­mu Divadla Spejbla a Hurvínka od stře­dy 1. pro­sin­ce. Od 10. pro­sin­ce si dospě­lí a děti od čtyř let mohou zpří­jem­nit čeká­ní na vánoč­ní nadíl­ku díky před­sta­ve­ní Štědrý den u Spejblů, kte­ré navo­dí tu pra­vou svá­teč­ní atmo­sfé­ru spo­je­nou s kouz­ly andě­lů a vůní vánoč­ky. A mezi vánoč­ní­mi svát­ky se děti od čtyř let mohou těšit na hudeb­ní hříč­ku Hurvínek a nezva­ný

host.

V obdo­bí mezi Vánocemi a Silvestrem se může­te vydat do diva­dla i s těmi nejmlad­ší­mi dět­mi, tedy ve věku od jed­no­ho do tří let. Speciálně pro ně je při­pra­ve­no před­sta­ve­ní nazva­né Žeryčku, Hop!

Kultura je bez­peč­ná

Divadlo Spejbla a Hurvínka se při­po­ji­lo k lis­to­pa­do­vé kam­pa­ni nazva­né KULTURA JE BEZPEČNÁ. Ta si kla­de za cíl upo­zor­nit veřej­nost, že všech­ny praž­ské kul­tur­ní orga­ni­za­ce, včet­ně Divadla Spejbla a Hurvínka, důsled­ně dodr­žu­jí plat­ná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní. Návštěva diva­dla je tudíž pro divá­ky bez­peč­ná.

Aktuální infor­ma­ce o pro­gra­mu a novin­kách najde­te na našich webo­vých strán­kách i na soci­ál­ních sítích. Ačkoliv je panu Spejblovi už 100 a Hurvínkovi 95 let, jdou s dobou a mají svou strán­ku na Instagramu i Facebooku. Nezapomeňte je sle­do­vat, ať vám žád­ná novin­ka neu­nik­ne.

Nahlédněte do záku­li­sí Divadla Spejbla a Hurvínka

Nejenom na pódiu, ale i v záku­li­sí oblí­be­né lout­ko­vé diva­del­ní scé­ny se děje řada zají­ma­vých věcí. A prá­vě o tom pra­vi­del­ně infor­mu­je Podcast na střed­ně dlou­hých bavl­nách mode­ro­va­ný pří­mo Spejblem a Hurvínkem. V rám­ci jed­not­li­vých dílů vám pro­střed­nic­tvím roz­ho­vo­rů postup­ně před­sta­ví ty, kte­ří jsou sice pro vás divá­ky nevi­di­tel­ní, ale bez nichž by diva­dlo neby­lo tím, čím je. Dozvíte se leda­cos, co jste o diva­dle mož­ná nevě­dě­li, sezná­mí­te se s řadou zají­ma­vos­tí, vese­lých his­to­rek i s tím, co pro vás sou­bor při­pra­vu­je a co plá­nu­je do budouc­na.

Na kole i pěš­ky oko­lím rodiš­tě Spejbla a Hurvínka

Spejbl a Hurvínek slav­nost­ně ote­vře­li nový spor­tov­ně zážit­ko­vý okruh

Hledáte tip na rodin­ný výlet do pří­ro­dy a ani zim­ní poča­sí vás neod­ra­dí? Nechte se inspi­ro­vat novin­kou Spejbla a Hurvínka a vydej­te se na jejich nový spor­tov­ně zážit­ko­vý okruh po oko­lí Boleveckých ryb­ní­ků u Plzně. Dne 16. lis­to­pa­du jej pro širo­kou veřej­nost slav­nost­ně ote­vře­li zástup­ci odbo­ru spor­tu Magistrátu měs­ta Plzně, Plzeňské tep­lá­ren­ské, a. s., a Divadla Spejbla a Hurvínka. Na ote­vře­ní nemoh­li nechy­bět ani hlav­ní inspi­rá­to­ři celé­ho pro­jek­tu – Spejbl s Hurvínkem. Ti při­je­li v dopro­vo­du Martina Kláska.

Zábava, vzdě­lá­vá­ní a pohyb na čer­stvém vzdu­chu – to jsou hlav­ní mota toho­to okru­hu zahr­nu­jí­cí­ho deset sta­no­višť dopl­ně­ných obří­mi dře­vě­ný­mi socha­mi ztě­les­ňu­jí­cí­mi obě lout­ky. Spejbl s Hurvínkem vás na kaž­dém zasta­ve­ní poba­ví krát­kým ver­šo­va­ným dia­lo­gem – napsal je Ondřej Lážnovský a namlu­vil Martin Klásek. Dialog si pus­tí­te pomo­cí QR kódu ve svém mobil­ním tele­fo­nu. Děti i dospě­lí tu pak mohou plnit růz­né spor­tov­ní úko­ly a dozvě­dí se mno­ho zají­ma­vos­tí, pří­rod­ních i his­to­ric­kých. Okruh začí­ná na hrá­zi Šídloveckého ryb­ní­ku a je celo­roč­ně vol­ně pří­stup­ný. Dá se pro­jít pěš­ky i s kočár­kem, ale také pro­jet na kole, odrá­žed­le či koloběž­ce. Je pro­to ide­ál­ním cílem pro rodin­ný výlet.

A jak slav­nost­ní ote­vře­ní nové stez­ky komen­to­va­li Spejbl a Hurvínek? „Opravdu roz­to­mi­lé sochy, kte­ré pod­le návrhů Jany Bačové Kroftové vytvo­ři­la Ice Factory, jsou z naší rod­né, mateř­ské lípy, ale i z dubu a jasa­nu. Pro rea­li­zá­to­ry bylo pře­kva­pi­vě nej­těž­ší sehnat tak vel­ké klá­dy. A my dodá­vá­me, že vel­cí her­ci potře­bu­jí vel­ké klá­dy!“ komen­to­va­ly lout­ky ote­vře­ní okru­hu ústy Martina Kláska. „Pan pro­fe­sor Skupa, kte­rý by příští rok osla­vil 130. naro­ze­ni­ny, má jis­tě radost! A my také! Chachááá!!!“ dopl­nil Hurvínek. Otevření okru­hu je prv­ní z plzeň­ských akcí chys­ta­ných k blí­ží­cím se 130. naro­ze­ni­nám zakla­da­te­le Divadla Spejbla a Hurvínka, prof. Josefa Skupy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,77115 s | počet dotazů: 248 | paměť: 59900 KB. | 18.08.2022 - 12:31:13