Kritiky.cz > Recenze > Speed Racer -

Speed Racer -

Speed Racer - Recenze
9.5.2008

premiera-tydne

Přečteno: 401 krát

Žánr: Akční
Režie: Larry Wachowski, Andy Wachowski
Premiéra v kinech: 15.05.2008

Speed Racer je zaru­če­ně jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ší a nejdis­ku­to­va­něj­ších sním­ků toho­to roku, a to zce­la po prá­vu. Svojí pro­pa­ga­cí porá­ží ostat­ní, v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu. Už jsem pěk­ně dlou­ho nevi­děl tako­vé množ­ství trai­le­rů, kte­ré, ač už se to zdá nemož­né, vždy pře­ko­na­jí své­ho doko­na­le vyhlí­že­jí­cí­ho před­chůd­ce. Titul jsem shlé­dl, a jaké že jsou mé dojmy?

Když jsem jed­no­ho krás­né­ho dne viděl prv­ní obráz­ky z nové­ho fil­mo­vé­ho pro­jek­tu reži­sér­ské dvo­ji­ce Larry a Andy Wachowskych, upřím­ně, byl jsem doce­la zasko­čen a v šoku. Taková šká­la pes­t­rých barev, a pře­de­vším nej­vět­ší oba­vy u mne vyvo­la­lo žánro­vé ozna­če­ní, kde jsem se dozvě­děl, že se jed­ná o rodin­ný film. Od kul­tov­ní­ho Matrixu to byl vel­ký skok, kte­ré­mu se dalo jen těž­ko uvě­řit, a mno­ho lidí při­šlo s tím názo­rem, že ten­to­krát se to Wachowským zkrát­ka nemů­že povést.

Za něja­kou dobu byla vypuš­tě­na prv­ní upou­táv­ka, kte­rá jas­ně uká­za­la, že reži­sér­ské duo se ani tro­chu nezbláz­ni­lo, jak mno­zí tvr­di­li. Bylo tomu přes­ně nao­pak. V trai­le­ru na prv­ní pohled bylo jas­né, že oni přes­ně vědí, co děla­jí, a hlav­ně, čeho chtě­jí dosáh­nout.
První „ochut­náv­ka“ divo­kých a hlav­ně pekel­ně zko­rum­po­va­ných závo­dů (jas­ná naráž­ka na sou­čas­ný svět a korup­ci) byla úchvat­nou pas­tvou pro oči, a zda­le­ka ne jen pro ně. Po něja­ké době při­šly dal­ší ukáz­ky, kte­ré opět vyrá­že­li dech svo­jí pre­ciz­ní doko­na­los­tí. A po tako­vé to doko­na­lé kam­pa­ni, kte­rá zakrou­ti­la čelis­tí mno­ha lidem, si zkrát­ka nelze odpus­tit otáz­ku „Bude výsled­ný film taky takhle doko­na­lá podí­va­ná?“

Potají jsem dou­fal, že samot­ný film bude ale­spoň z polo­vi­ny tak skvě­lý, jak vypuš­tě­né trai­le­ry. Udělal bych téměř coko­li, abych se mohl dvě hodi­ny čis­té­ho času takhle skvě­le bavit. Díky bohu se to poved­lo, a mé tuž­by byly vysly­še­ny! A ne jen z polo­vi­ny, ale pěk­ně kom­plet, se vším všu­dy…

Bratři Wachowští nám při­ná­še­jí do našich kin něco, co tu roz­hod­ně ješ­tě neby­lo. Já bych se vůbec nebál toho, říci, že Speed Racer je v mno­ha smě­rech revo­luč­ní. A to zda­le­ka nepla­tí jen po tech­nic­ké strán­ce, kte­rá je dech berou­cí. Nebudete věřit tomu, co vidí­te. Všechny ty pod­le­ty a nadle­ty kame­ry, špič­ko­vé efek­ty a cel­ko­vě vza­to, celá sty­li­za­ce, kte­rá je pro Speed Racer tolik typic­ká. Určitá sku­pi­na lidí tvr­di­la, že je až pří­liš bar­vi­tá a komi­xo­vě ladě­ná. Samozřejmě, pře­de­vším zále­ží na vku­su dané­ho jedin­ce. Já ale musím zdů­raz­nit, že v pohy­bu to půso­bi­lo napros­to úžas­ně. Takovouhle vizu­ál­ní show jin­de urči­tě neu­vi­dí­te.

Jenže tady až zas tak nejde o vizu­ál­ní strán­ku, i když je důle­ži­tým cel­kem v této sklá­dač­ce. Leč to bude znít para­dox­ně, hlav­ní síla toho­to sním­ku spo­čí­vá v jeho duši. Vy nebu­de­te pou­ze sle­do­vat film. Vy bude­te žít pří­běh jed­né pozo­ru­hod­né rodin­ky, kte­rá má svo­je rados­ti i stras­ti, chvil­ky plné smí­chu i smut­ku.
Budete ze všech sil fan­dit hlav­ním posta­vám, kaž­dou zatáč­ku bude­te pro­ží­vat s nimi. A k tomu vám dopo­mů­že i hlav­ní herec­ká dvo­ji­ce Emile Hirsch a Christina Ricci, kte­rá je výbor­ná a nemám k ní žád­né výtky. Když tak pře­mýš­lí, nemám k niko­mu žád­né při­po­mín­ky, vše kla­pe jak má. Pomyslnou třeš­nič­kou na dor­tu je herec­ká účast Matthewo Foxe, ze Ztracených, kte­rý tak­též hra­je výbor­ně.

Nemám moc rád, když se reži­sé­ři do rodin­ných fil­mů sna­ží vtěs­nat něja­kou tu dojem­nou scé­nu. Jenže tady to na roz­díl od ostat­ních fak­tic­ky fun­gu­je. Musím se při­znat, že doje­tí z něja­ké urči­té scé­ny se mi zatím vyhý­ba­lo. Tedy až dodnes. V závě­ru, kdy Speed dojíž­dí závod jsem byl oprav­do­vě a hlav­ně, upřím­ně dojat. I když se pří­bě­ho­vá linie ode­hrá­vá v dale­ké budouc­nos­ti, o to víc je lid­štěj­ší a oprav­do­věj­ší. Dokazuje nám, že s vyni­ka­jí­cí rodi­nou doká­že­me zdán­li­vě nemož­né věci.

Celkový děj, a jeho vyprá­vě­ní, vás dosta­ne jed­no­du­še do kolen. Příběh je nato­lik pou­ta­vý, že vás bez pro­blé­mů zaujme na celé ty dvě hodi­ny. Navíc se dočká­me i pár zvra­tů, což jen při­spě­je k doko­na­lé atmo­sfé­ře auto­mo­bi­lo­vých závo­dů, kte­rá je cítit na kaž­dič­kém rohu. Vrnění moto­rů bude­te sly­šet ješ­tě hod­ně dlou­ho po skon­če­ní pro­jek­ce, a obli­gát­ní „Zpomal Speede!“ se zajis­té zařa­dí mezi ty nej­zná­měj­ší fil­mo­vé hláš­ky.

Ať chce­te nebo ne, sou­ro­zen­ci Wachowští opět nato­či­li hit a úchvat­nou podí­va­nou na kte­rou se neza­po­me­ne. Bývalí truh­lá­ři nám uká­za­li, že jsou jed­ni z nejtalentova­nějších fil­mo­vých mágů vůbec. Po Matrixu při­chá­zí jejich dal­ší vizi­o­nář­ská vize svě­ta, kte­rá ten­to­krát pojed­ná­vá o dal­ší otáz­ce lid­ství – rodi­na, odhod­lá­ní, čest. Zábavnou for­mou se dostá­vá­me k odpo­vě­dím, čím se liší člo­věk od zví­řat. A vůbec se nemá cenu obá­vat ozna­če­ní tzn. Rodinná podí­va­ná. Tentokrát vás nebu­de bolet hla­va, bude­te se bavit, a to všich­ni. Napříč věko­vým spek­trem.
Verdikt: Wachowští opět při­šli s něčím, co tu ješ­tě neby­lo a nemá to obdo­by. Strhující podí­va­ná, kte­rá v sou­čas­né době nemá důstoj­nou kon­ku­ren­ci. Závodní film úpl­ně jinak, přes­to však mno­hem lépe. Ponoříte se do svě­ta, kte­rý vás zce­la pohl­tí, až do úpl­né­ho kon­ce… Stojí to váž­ně za to!
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.0 z 5 (hod­no­ce­no 8x)

Slávek Anlauf

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Speed Racer - Reportáž z LondýnaSpeed Racer - Hudební klipSpeed Racer - F5 CZ. Dub. TrailerSpeed Racer - Čtyřminutový TrailerSpeed Racer - 5. TrailerSpeed Racer - 4. TrailerSpeed Racer - Dva úchvat­né trailery!Speed Racer - CZ. TrailerSpeed Racer - Trailer

Komentáře

Jan Slezáček

9.5.2008 10:52

Redaktor

1

Já si nemůžu pomoct ale při­jde mi to oprav­du jako infan­til­ní a hod­ně pokles­lá zábava:-(Rozhodně krok ved­le od Wachovských…A pro mne film kte­rý se řadí kva­li­tou po bok Spy Kids….

Slávek Anlauf

9.5.2008 12:15

2

Věř mi, tohle se nedá se Spy Kids vůbec srov­ná­vat. Nejdřív se na to kouk­ni, váž­ně to sto­jí za to, a pak hod­noť. 🙂

Jan Slezáček

9.5.2008 17:01

Redaktor

3

Já ti chci věřit a taky se na to podívám,ale oprav­du si mys­lím že postoj bude stejný…Obzvlášť pokud říkáš že trai­le­ryx se ti zdá­li vyni­ka­jí­cí a pro mne to byla zrůdnost…Asi nejsem na tako­vý pře­plá­ca­ný styl..Ale chá­pu že si to najde mno­ho pří­z­niv­ců stej­ně jako odpůr­ců…

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 4,06039 s | počet dotazů: 225 | paměť: 57603 KB. | 21.06.2021 - 21:47:07