Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Speed Racer

Speed Racer

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures

Speed Racer je spor­tov­ní akč­ní kome­die z roku 2008, kte­rou napsa­li a reží­ro­va­li sest­ry Wachowští. Film je zalo­žen na stej­no­jmen­né man­ga a ani­me sérii z 60. let 20. sto­le­tí. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Emile Hirsch, Christina Ricci, John Goodman, Susan Sarandon, Matthew Fox, Roger Allam, Benno Fürmann, Hiroyuki Sanada, Rain a Richard Roundtree a děj se točí kolem Speed Racera, osm­nác­ti­le­té­ho auto­mo­bi­lo­vé­ho závod­ní­ka, kte­rý násle­du­je kari­é­ru své­ho zřej­mě zesnu­lé­ho bra­t­ra a roz­ho­dl se zůstat věr­ný své rodi­ně a jejich spo­leč­nos­ti Racer Motors, což mu způ­so­bí potí­že poté, co odmít­ne zakáz­ku, kte­rou mu E.P. Arnold Royalton, maji­tel spo­leč­nos­ti Royalton Industries, mu nabíd­ne.

Hraný film Speed Racer se při­pra­vo­val pekel­ně dlou­ho od roku 1992, měnil her­ce i tvůr­ce, až v roce 2006 pro­du­cent Joel Silver a Wachowští ve spo­lu­prá­ci zahá­ji­li pro­duk­ci Speed Racera jako rodin­né­ho fil­mu. Speed Racer se natá­čel od červ­na do srp­na 2007 v Postupimi a Berlíně a jejich oko­lí. Hudbu k fil­mu slo­žil Michael Giacchino.

Premiéra fil­mu Speed Racer se usku­teč­ni­la 26. dub­na 2008 v Nokia Theater a násled­ně 9. květ­na 2008 jej spo­leč­nost Warner Bros. Pictures uved­la do běž­né dis­tri­buce. Film vydě­lal celo­svě­to­vě 93 mili­o­nů dola­rů při roz­počtu 120 mili­o­nů dola­rů, což z něj činí komerč­ní neú­spěch. Následně byl nomi­no­ván v něko­li­ka kate­go­ri­ích na Teen Choice Awards a také na Zlatou mali­nu. Po prv­ním uve­de­ní do kin se film dočkal pře­váž­ně nega­tiv­ních recen­zí. Ačkoli film skli­dil pochva­lu za akč­ní sek­ven­ce, hudeb­ní dopro­vod Michaela Giacchina, kame­ru a herec­ké výko­ny, kri­ti­ci se roz­chá­ze­li v názo­ru na pří­liš­né vyu­ži­tí počí­ta­čem gene­ro­va­ných obra­zů a kri­ti­zo­va­li scé­nář a dél­ku sto­pá­že. V násle­du­jí­cích letech si Speed Racer zís­kal sil­nou kul­tov­ní obli­bu a někte­ří komen­tá­to­ři jej ozna­ču­jí za „nedo­ce­ně­ný“ a „nepo­cho­pe­ný“ film.

Děj

Speed Racer je osm­nác­ti­le­tý mla­dík, jehož živo­tem a lás­kou byly vždy auto­mo­bi­lo­vé závo­dy. Jeho rodi­če Pops a Mom pro­vo­zu­jí nezá­vis­lou fir­mu Racer Motors, v níž se anga­žu­je i jeho bra­tr Spritle a jeho domá­cí šim­panz Chim Chim, mecha­nik Sparky a jeho pří­tel­ky­ně Trixie. V dět­ství Speed zbož­ňo­val své­ho star­ší­ho bra­t­ra Rexe Racera, rekord­ma­na, kte­rý zřej­mě zahy­nul při závo­dě Casa Cristo 5000 (ali­as The Crucible), smr­tel­ně nebez­peč­ném závo­dě napříč zemí. Nyní se Speed vydá­vá na vlast­ní dráhu a díky svým schop­nos­tem za volan­tem bra­t­ro­va vozu Mach 5 a vlast­ní­ho vozu T-180 Mach 6 rych­le zame­tá se závod­ním svě­tem, ačko­li ho zají­má pře­de­vším umě­ní závo­dit a bla­hobyt jeho rodi­ny.

E. P. Arnold Royalton, maji­tel kon­glo­me­rá­tu Royalton Industries, nabí­zí Speedovi ohro­mu­jí­cí luxus­ní život­ní styl výmě­nou za to, že pode­pí­še, že s ním bude závo­dit. Ačkoli ho to láká, Speed odmí­tá, pro­to­že jeho otec nedů­vě­řu­je kor­po­ra­cím tou­ží­cím po moci. Rozzlobený Royalton odha­lí, že klí­čo­vé závo­dy byly po mno­ho let zma­ni­pu­lo­vá­ny zájmy kor­po­ra­cí, včet­ně jeho samot­né­ho, za úče­lem zís­ká­ní zis­ku. Royalton si na Speedovi vybi­je zlost tím, že nechá své jezd­ce donu­tit Speeda k havá­rii, kte­rá zni­čí Mach 6, a zaža­lu­je Racer Motors za poru­še­ní dušev­ní­ho vlast­nic­tví. Speed dosta­ne pří­le­ži­tost pomstít se pro­střed­nic­tvím inspek­to­ra Detektora, šéfa oddě­le­ní kor­po­rát­ních zlo­či­nů zpra­vo­daj­ské agen­tu­ry. Racer Taejo Togokahn má údaj­ně důka­zy, kte­ré by moh­ly Royalton obvi­nit, ale nabíd­ne je pou­ze v pří­pa­dě, že Speed a tajem­ný mas­ko­va­ný Racer X budou sou­hla­sit, že budou závo­dit v jeho týmu v závo­dě Casa Cristo 5000, což by také moh­lo pod­stat­ně zvý­šit cenu akcií jeho rodin­né­ho závod­ní­ho pod­ni­ku a zablo­ko­vat tak Royaltonem domlu­ve­ný odkup. Speed sou­hla­sí, ale své roz­hod­nu­tí před rodi­nou tají a tým Detektoru pro­ve­de něko­lik obran­ných úprav vozu Mach 5, aby Speedovi pomohl v rallye.

Poté, co spo­lu jedou a při­ro­ze­ně fun­gu­jí jako tým, začne Speed tušit, že Racer X je ve sku­teč­nos­ti jeho bra­tr Rex v přestro­je­ní. Jeho rodi­na zjis­tí, že se do závo­du při­hlá­sil, a sou­hla­sí, že ho pod­po­ří, i když se na něj táta zlo­bí, že ho o povo­le­ní závo­dit nepo­žá­dal dří­ve. S rodi­nou a Trixie, kte­rá mu pomá­há, Speed porá­ží mno­ho bru­tál­ních závod­ní­ků, kte­ré pod­pla­til fixá­tor Cruncher Block, aby ho zasta­vi­li, a pře­ko­ná­vá zdán­li­vě nepře­ko­na­tel­né pře­káž­ky, aby vyhrál závod, zatím­co tým Detectora zatý­ká Blocka. Ukáže se však, že Taejoova doho­da byla faleš­ná, pro­to­že měl zájem pou­ze zvý­šit hod­no­tu rodin­né fir­my, aby vydě­lal na odku­pu Royaltonu. Rozzuřený Speed vyra­zí na trať, kte­rou jez­dil se svým bra­t­rem, a kon­fron­tu­je Racera X se svým pode­zře­ním, že je to Rex. Racer X si sun­dá mas­ku, čímž odha­lí nezná­mou tvář, a řek­ne Speedovi, že Rex je sku­teč­ně mrt­vý, ale pora­dí Speedovi, aby nene­chal závo­dě­ní změ­nit jeho pova­hu a při­šel na to, jak jez­dí on sám. Speed se vra­cí domů a plá­nu­je odjet, ale Pops mu vyjá­d­ří svou hrdost na Speedovo jed­ná­ní a že udě­lal chy­bu, když nene­chal Speeda nastou­pit do závo­du, pro­to­že jeho vlast­ní tvr­do­hla­vost Rexe ode­hna­la, než se dozvě­děl o spik­nu­tí, kte­ré ovliv­ňu­je prů­běh závo­du. Nečekaně při­jíž­dí Taejoova sest­ra Horuko a pře­dá­vá mu Taejoovu odmít­nu­tou auto­ma­tic­kou pozván­ku na Velkou cenu. Rodina Racerů se spo­jí a za 32 hodin posta­ví nový Mach 6.

Speed se do Velké ceny při­hlá­sí (s pomo­cí inspek­to­ra Detektora) pro­ti vel­ké pře­si­le; Royalton na jeho hla­vu vypsal odmě­nu 1 000 000 dola­rů, kte­rou ostat­ní jezd­ci tou­ží zís­kat, a on se posta­ví pro­ti budou­cí­mu jezd­ci Síně slá­vy Jacku „Cannonballovi“ Taylorovi. Speed pře­ko­ná poma­lý start a dože­ne Taylora, kte­rý pomo­cí pod­vod­né­ho zaří­ze­ní zva­né­ho spear­ho­ok při­chy­tí Mach 6 ke své­mu vozu. Speed pou­ži­je své sko­ky, aby zaří­ze­ní odha­lil video­ka­me­rám, a způ­so­bí Taylorovu havá­rii. Speed závod vyhrá­vá, pro­to­že se mu poda­ři­lo odha­lit Royaltonovy zlo­či­ny. Zatímco Racer X při­hlí­ží, retrospek­tiv­ní mon­táž odha­lí, že je ve sku­teč­nos­ti Rex, kte­rý před­stí­ral svou smrt a pod­stou­pil plas­tic­kou ope­ra­ci, aby změ­nil svůj vzhled jako sou­část své­ho plá­nu na ochra­nu Speeda a závod­ní­ho spor­tu. Rozhodne se nepro­zra­dit svou identi­tu rodi­ně a pro­hlá­sí, že se svým roz­hod­nu­tím musí žít. Rodina Racerů osla­vu­je Speedovo vítěz­ství, Speed a Trixie se polí­bí, Taejo svěd­čí pro­ti Royaltonovi a Blockovi a Royalton je poslán do věze­ní.

V původ­ním ang­lic­kém dabin­gu seri­á­lu vystu­pu­jí Peter Fernandez a Corinne Orr jako hla­sa­te­lé závo­dů. Andres Cantor se také obje­ví v epi­zod­ní roli špa­něl­sky mlu­ví­cí­ho hla­sa­te­le závo­du. V epi­zod­ní roli se obje­ví také vene­zu­el­ská pro­fe­si­o­nál­ní závod­ni­ce Milka Duno jako Kellie „Gearbox“ Kalinkovová, závod­ni­ce Grand Prix, kte­rá má za úkol zlik­vi­do­vat Speeda výmě­nou za inka­so­vá­ní odmě­ny mili­on dola­rů od Royaltonu.

Produkce

Vývoj

V září 1992 Joe Pytka ozná­mil, že spo­leč­nost Warner Bros. drží opci na vytvo­ře­ní hra­né fil­mo­vé adap­ta­ce japon­ské ani­me a man­ga série Speed Racer z 60. let, kte­rá je ve vývo­ji ve spo­leč­nos­ti Silver Pictures. V říj­nu 1994 byla zpě­vá­ko­vi Henrymu Rollinsovi nabíd­nu­ta role Racera X. V červ­nu 1995 byl do hlav­ní role Speed Racera obsa­zen Johnny Depp, pro­duk­ce měla začít v říj­nu nad­chá­ze­jí­cí­ho roku a natá­če­ní mělo pro­bí­hat v Kalifornii a Arizoně. V srpnu násle­du­jí­cí­ho roku požá­dal Depp stu­dio o vol­no kvů­li osob­ním zále­ži­tos­tem, čímž se pro­duk­ce zpoz­di­la. Kvůli pří­liš vyso­ké­mu roz­počtu však v srpnu téhož roku pro­jekt opus­til reži­sér Julien Temple. Depp bez reži­sé­ra od pro­jek­tu také ode­šel. Studio zva­žo­va­lo jako náhra­du za Templea reži­sé­ra Guse Van Santa, ačko­li mu nechtě­lo udě­lit sce­náris­tic­ká prá­va. V pro­sin­ci 1997 stu­dio krát­ce naja­lo Alfonsa Cuaróna jako reži­sé­ra. V růz­ných inkar­na­cích pro­jek­tu byli naja­ti scé­náris­té Marc Levin, Jennifer Flackettová, J. J. Abrams a Patrick Read Johnson, aby napsa­li scé­ná­ře.

V září 2000 naja­la spo­leč­nost Warner Bros. a pro­du­cent­ka Lauren Shuler Donnerová reži­sé­ra video­kli­pů Hype Williamse, aby se ujal vede­ní pro­jek­tu. V říj­nu 2001 stu­dio naja­lo sce­náris­ty Christiana Gudegasta a Paula Scheuringa, aby za 1,2 mili­o­nu dola­rů, kte­ré si mezi sebou roz­dě­li­li, napsa­li scé­nář k fil­mu. Nakonec, aniž by se pro­duk­ce roz­běh­la, reži­sér a sce­náris­té pro­jekt opus­ti­li. V červ­nu 2004 se Vince Vaughn posta­vil do čela oži­ve­ní pro­jek­tu a před­sta­vil svůj návrh, kte­rý by více roz­vi­nul cha­rak­te­ry postav. Vaughn byl obsa­zen do role Racera X a k pro­jek­tu byl také při­po­jen jako výkon­ný pro­du­cent. Vzhledem k tomu, že se pro­duk­ce nikdy neroz­běh­la, byl Vaughn nako­nec od pro­jek­tu osta­ven.

Předprodukce

Mach Five (vysta­ve­ný na Comic-Con International 2007), ačko­li se jed­ná o plně funkč­ní auto­mo­bil, byl pro fil­mo­vé sek­ven­ce zavě­šen na jeřá­bu a jeho moto­ric­ké efek­ty byly vytvo­ře­ny počí­ta­čem.

V říj­nu 2006 stu­dio při­zva­lo The Wachowskis, aby se uja­li scé­ná­ře a režie fil­mu. Producent Joel Silver, kte­rý s Wachowskými spo­lu­pra­co­val už na fil­mech V jako Vendeta a tri­lo­gii Matrix, vysvět­lil, že dou­fa­jí, že se jim poda­ří oslo­vit šir­ší pub­li­kum fil­mem, kte­rý nebu­de mít rating R od Americké fil­mo­vé aso­ci­a­ce. Výtvarník vizu­ál­ních efek­tů John Gaeta, kte­rý zís­kal Oscara za nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty za Matrix Wachowských, byl při­zván, aby pomohl vytvo­řit z fil­mu Speed Racer hra­nou adap­ta­ci. Produkce měla začít v létě 2007 v evrop­ských loka­cích a pre­mi­é­ra měla být v létě 2008. V lis­to­pa­du 2006 bylo datum pre­mi­é­ry sta­no­ve­no na 23. květ­na 2008. Producent Joel Silver popsal Speed Racera jako rodin­ný film v sou­la­du s cílem Wachowských oslo­vit šir­ší pub­li­kum.

Osazení

Původně se uva­žo­va­lo o Josephu Gordon-Levittovi, Shia LaBeoufovi a Zacu Efronovi, nako­nec však roli Speed Racera zís­kal Emile Hirsch. Než se Hirsch na roli při­pra­vil, zhlé­dl všech­ny díly Speed Racera a navští­vil Charlotte Motor Speedway (v té době zná­mou jako Lowe’s Motor Speedway), kde se setkal s jezd­cem Jimmiem Johnsonem. Do role Trixie byly původ­ně zva­žo­vá­ny Elisha Cuthbert, Kate Mara a Rose McGowan, roli nako­nec dosta­la Christina Ricci. Než byl do role Racera X obsa­zen Matthew Fox, byl původ­ně zva­žo­ván Henry Rollins. Role Racera X byla nabíd­nu­ta Keanu Reevesovi, ale ten ji odmí­tl.

Natáčení

V úno­ru 2007 si Wachowští pro natá­če­ní vybra­li Babelsberg Studios v němec­ké Postupimi. V břez­nu násle­du­jí­cí­ho roku spo­leč­nost Warner Bros. posu­nu­la datum pre­mi­é­ry o dva týd­ny dří­ve na 9. květ­na 2008. Studio zís­ka­lo na pro­duk­ci v regi­o­nu Berlín-Braniborsko grant ve výši 12,3 mili­o­nu dola­rů od nové­ho němec­ké­ho Spolkového fil­mo­vé­ho fon­du, dosud nej­vět­ší od této orga­ni­za­ce. Částka byla poz­dě­ji navý­še­na na 13 mili­o­nů dola­rů. Hlavní natá­če­ní bylo zahá­je­no 5. červ­na 2007 v Berlíně a trva­lo 60 dní a natá­če­lo se výhrad­ně na zele­ném plát­ně. Wachowští popr­vé natá­če­li ve vyso­kém roz­li­še­ní. S kame­rou Wachowští pou­ží­va­li meto­du vrstve­ní, při níž se zaost­řo­va­lo jak popře­dí, tak poza­dí, aby film půso­bil dojmem sku­teč­né­ho ani­me. Film má pod­le Silvera vzhled „retro budouc­nos­ti“. Natáčení skon­či­lo 25. srp­na 2007.

Hudba

V roce 2007 zakou­pi­li Wachowští prá­va na zvu­ko­vé efek­ty a zněl­ku tele­viz­ní­ho seri­á­lu pro pou­ži­tí ve fil­mu. Soundtrack k fil­mu slo­žil Michael Giacchino v podá­ní Hollywood Studio Symphony a vydal jej Varèse Sarabande. Byl pou­žit spo­lu s orchest­rál­ní hud­bou; spo­leč­nost Warner Bros. při­da­la aktu­a­li­zo­va­nou ver­zi ústřed­ní pís­ně „Go Speed Racer Go“, kte­rá hra­je během závě­reč­ných titul­ků a kte­rou pro­du­ko­va­li Ali Dee Theodore a Jason Gleed, a zahrá­li ji Ali Dee and the Deekompressors. Razor & Tie vyda­li tuto ver­zi jako pro­dlou­že­nou hru 1. led­na 2008 na pod­po­ru vydá­ní fil­mu a jako sin­gl vyda­ný spo­lu se soun­d­trac­kem k fil­mu 6. květ­na 2008.

Incident s týráním zvířat

Během natá­če­ní vznes­la sku­pi­na za prá­va zví­řat People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) pro­ti fil­mu obvi­ně­ní z týrá­ní zví­řat, když ozná­mi­la, že jeden ze dvou šim­pan­zů pou­ži­tých při natá­če­ní byl údaj­ně zbit poté, co pokou­sal dět­ské­ho her­ce. Incident potvr­dil zástup­ce Americké humán­ní aso­ci­a­ce (AHA) pro bez­peč­nost zví­řat na pla­ce, kte­rý uve­dl, že náhrad­ník posta­vy Spritle, kte­rou ztvár­nil Litt, byl pokou­sán bez vypro­vo­ko­vá­ní. Zástupce AHA rov­něž uve­dl, že „ke kon­ci natá­če­ní, během tré­nin­ku v pří­tom­nos­ti zástup­ce American Humane, tre­nér v nekon­t­ro­lo­va­ném impul­su šim­pan­ze ude­řil“. Filmové oddě­le­ní AHA ozna­či­lo toto týrá­ní za „zce­la neo­mlu­vi­tel­né a nepři­ja­tel­né cho­vá­ní při vyu­ží­vá­ní jaké­ho­ko­li zví­ře­te“. AHA zařa­di­la Speed Racera na svůj seznam „nepři­ja­tel­ných“ hlav­ně kvů­li tomu­to inci­den­tu, při­čemž AHA pozna­me­na­la, že „výše zmí­ně­ný inci­dent s výcvi­kem pošpi­nil vyni­ka­jí­cí prá­ci zbyt­ku pro­duk­ce“ a že „nemá žád­nou meto­du, jak oddě­lit jed­ná­ní jed­no­ho zaměst­nan­ce pro­duk­ce od pro­duk­ce jako cel­ku.“

Vydání

Marketing

Los Angeles Times odha­du­jí, že téměř 5 000 pro­duk­tů spo­je­ných s fil­mem Speed Racer bylo licen­co­vá­no spo­leč­nos­tí Warner Bros. Film byl pod­po­řen mno­ha pro­pa­gač­ní­mi part­ne­ry s mar­ke­tingo­vou pod­po­rou přes 80 mili­o­nů dola­rů. Mezi part­ne­ry pat­ří spo­leč­nos­ti General Mills, McDonald’s, Target, Topps, Esurance, Mattel, Lego a Petrobras. Film pod­po­ři­ly i spo­leč­nos­ti mimo Ameriku ve sna­ze při­lá­kat mezi­ná­rod­ní pub­li­kum. Díky včas­né pod­po­ře před uve­de­ním fil­mu do kin poskyt­lo stu­dio spo­leč­nos­tem 3D počí­ta­čo­vé mode­ly vozi­dla Speed Racer Mach 5, aby moh­ly vozi­dlo přes­ně ztvár­nit ve svém zbo­ží.

Mattel vyrá­běl hrač­ky na moti­vy fil­mu pro­střed­nic­tvím něko­li­ka divi­zí. Společnost Hot Wheels vyrá­bě­la odlé­va­ná vozi­dla, závod­ní sady a sady tra­tí. Společnost Tyco vyrá­bě­la dál­ko­vě ovlá­da­ná vozi­dla Mach 5 a závod­ní sady. Společnost Radica Games vyrá­bě­la video­hry, v nichž hrá­či mohou pou­ží­vat volant auta, spo­lu s kří­žo­vou pro­pa­ga­cí s video­hrou U.B. Funkeys. Tyto výrob­ky byly k dis­po­zi­ci v břez­nu 2008. Také spo­leč­nost Lego Company vyro­bi­la čty­ři sta­veb­ni­ce Lego na moti­vy fil­mu. V rám­ci pro­pa­gač­ní­ho spo­je­ní s General Mills byl během závo­du Crown Royal Presents the Dan Lowry 400 v roce 2008, kte­rý byl sou­čás­tí sezó­ny 2008 NASCAR Sprint Cupu, slav­ný Dodge Charger č. 43 spo­leč­nos­ti Petty Enterprises pře­mě­něn na ver­zi Mach 5, kte­rou řídil Bobby Labonte v sérii NASCAR Sprint Cup.

Warner Bros. pro­střed­nic­tvím své divi­ze Interactive Entertainment sama vyda­la video­hru na moti­vy fil­mu s názvem Speed Racer: Videohra byla vydá­na 6. květ­na 2008 pro Nintendo DS a Nintendo Wii a 16. září 2008 pro PlayStation 2. Původní hud­bu pro video­hru Speed Racer napsa­la Winifred Phillips a pro­du­ko­va­la ji Winnie Waldron. Hra byla vydá­na na Nintendo DS a Wii v květ­nu spo­lu s uve­de­ním fil­mu do kin a na PS2 vyšla na pod­zim jako dopro­vod­ný titul k vydá­ní fil­mu na DVD a Blu-ray. Kvůli krát­ké­mu časo­vé­mu plá­nu vývo­je se stu­dio roz­hod­lo nevy­ví­jet hry pro PlayStation 3 a Xbox 360.

Domácí média

Warner Home Video vyda­lo Speed Racer na DVD a Blu-ray 16. září 2008. Třídisková sada obsa­hu­je hlav­ní film a doplň­ko­vé fil­my na prv­ním dis­ku, hru „Speed Racer Crucible Challenge“ na DVD na dru­hém dis­ku a digi­tál­ní kopii fil­mu na tře­tím dis­ku - posled­ní dva jsou exklu­ziv­ní pro vydá­ní Blu-ray. Prodej DVD v USA dosá­hl v prv­ním týd­nu 6 268 301 dola­rů a 390 191 kopií, do roku 2013 spo­tře­bi­te­lé utra­ti­li 14 277 546 dola­rů a pro­da­li 900 361 kopií a od roku 2018 bylo utr­že­no 23 mili­o­nů dola­rů. Verze Blu-ray byla zno­vu vydá­na 18. květ­na 2010.

Recepce

Box office

Premiéra fil­mu Speed Racer se kona­la 26. dub­na 2008 během akce v losan­ge­les­kém Nokia Theater, na kte­rou při­šlo 4 000 lidí a jejíž cena se odha­du­je na 500 000 dola­rů. Do běž­ných kin byl film uve­den 9. květ­na 2008 a během úvod­ní­ho víken­du vydě­lal 18 561 337 dola­rů z při­bliž­ně 6 700 pro­mí­ta­cích míst v 3 606 kinech ve Spojených stá­tech a Kanadě, čímž se v poklad­nách kin umís­til na tře­tím mís­tě za fil­my Iron Man a Co se děje ve Vegas. O dru­hém víken­du vydě­lal 8 117 459 dola­rů a umís­til se na čtvr­tém mís­tě v poklad­nách kin. Film ukon­čil své vysí­lá­ní 1. srp­na 2008 s 43 945 766 dola­ry na domá­cím trhu a 93 945 766 dola­ry celo­svě­to­vě. Na zákla­dě cel­ko­vých tržeb byl pova­žo­ván za kasov­ní pro­pa­dák. Výsledky byly výraz­ně pod oče­ká­vá­ním stu­dia, vzhle­dem k tomu, že nákla­dy na výro­bu Speed Racera byly odha­do­vá­ny na více než 120 mili­o­nů dola­rů. Navzdory níz­kým kasov­ním čís­lům zůsta­la spo­leč­nost Warner Bros. opti­mis­tic­ká ohled­ně pro­de­je sou­vi­se­jí­cích pro­duk­tů, od hra­ček až po teni­so­vé boty. Brad Globe, pre­zi­dent spo­leč­nos­ti Warner Bros. Consumer Products, vyjá­d­řil nadě­ji, že „se Speed Racerem si stá­le pove­de­me vel­mi dob­ře“, a uznal, že „obří film by to celé ješ­tě více roz­ší­řil“.

Kritické ohlasy

Na agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes si film drží 41 %. ppří­z­ni­vé hod­no­ce­ní na zákla­dě 217 recen­zí s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 5,2/10. Shoda kri­ti­ků na tom­to webu říká: „Speed Racer je pře­tí­že­ný spe­ci­ál­ní­mi efek­ty, z nichž bolí hla­va, a Wachowští se v něm sou­stře­dí na vizu­ál­ní vzru­še­ní na úkor soudrž­né­ho pří­bě­hu“. Metacritic, kte­rý pou­ží­vá váže­ný prů­měr, při­dě­lil fil­mu na zákla­dě 37 kri­ti­ků skó­re 37 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně nepří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „A-“ na stup­ni­ci od A do F.

Příspěvek pro The Hollywood Reporter, Kirk Honeycutt, ozna­čil vizu­ál­ní efek­ty Speed Racera za „hvězd­né“, ale pro­hlá­sil, že „hrdě odpí­rá vstup do své­ho ultra-jasného svě­ta všem kro­mě hrá­čů, fan­boyů a ani­me nad­šen­ců“. Kritizoval, že pří­běh a cha­rak­te­ry postav byly „odho­ze­ny stra­nou“ smě­rem k „uny­lým“ závo­dům. Todd McCarthy z Variety pozna­me­nal, že cílo­vé pub­li­kum by se mělo bavit, ale ostat­ním může film při­pa­dat jako „fil­mo­vá sláta­ni­na“, při­čemž jako důvod uve­dl jeho nevě­ro­hod­nost a nedo­sta­tek iden­ti­fi­ko­va­tel­né­ho nebez­pe­čí v jízd­ních sek­ven­cích. McCarthy sice pozna­me­nal, že divá­ci, kte­ří se zají­ma­jí o CGI, by to moh­li oce­nit, ale sní­mek pod­le něj občas při­po­mí­ná „koláž z výtvar­né výcho­vy mateř­ské ško­ly“. Pochvalně se vyjá­d­řil o kame­ře, hudeb­ním dopro­vo­du a herec­kém obsa­ze­ní. Zac Bertschy z Anime News Network také pochvá­lil herec­ké obsa­ze­ní a záro­veň řekl, že pří­běh je „tako­vý, jaký by kaž­dý oče­ká­val“, a dodal, že „všech­ny posta­vy jsou kar­to­no­vé arche­ty­py s dia­lo­gy ze sobot­ní­ho rána“. Speed Racer „si kla­de za cíl uctít a osvě­žit mla­dic­ké nad­še­ní z minu­los­ti a nako­nec zába­vu udu­sí v sebe­vě­do­mé vel­ko­le­posti“, pro­hlá­sil A. O. Scott z The New York Times.

Glenn Kenny z Premiere kri­ti­zo­val časo­vě posu­nu­té vyprá­vě­ní a něko­lik dějo­vých linií fil­mu a řekl, že „při­ná­ší dosud netu­še­né úrov­ně vypra­věč­ské nesoudrž­nos­ti“. Kenny pochvá­lil vzhled fil­mu a řekl, že „kýčo­vi­tost“, kte­rou ostat­ní kri­ti­zo­va­li, je „přes­ně to, oč tu běží“. Poznamenal, že film inspi­ru­je k ješ­tě vět­ší­mu zamyš­le­ní než Matrix, a to díky „zjev­ně anti­ka­pi­ta­lis­tic­ké­mu ději“. Podobně Anthony Lane z časo­pi­su The New Yorker uve­dl, že film by přes­to mohl skon­čit „odbar­ve­ný od zába­vy“ kvů­li téma­tu nasto­le­né­mu v Matrixu, že jsme všich­ni ovlá­dá­ni. Ve Speed Racerovi, tvr­dí Lane, to má podo­bu padou­cha Royaltona, kte­rý „pří­sa­há, že [Speeda] roz­dr­tí „nepře­ko­na­tel­nou mocí peněz“ “. Dospěl k závě­ru, že někte­ří lidé to mohou ozna­čit za zábav­né, ale on to „poci­ťo­val [jako] pop­fa­šis­mus“. Jim Emerson, redak­tor dení­ku Chicago Sun-Times, napsal, že Speed Racer „je vyro­be­ný widget, zaba­le­né zbo­ží, kte­ré těží z antro­po­mor­fi­zo­va­né kari­ka­tu­ry kapi­ta­lis­tic­ké­ho zla, aby pro­da­lo sebe a své doplň­ko­vé pro­duk­ty“. Philip French, kri­tik dení­ku The Guardian, jej v době uve­de­ní fil­mu ozna­čil za „nej­o­trav­něj­ší kus CGI (Computer Generated Idiocy [sic])“ „posled­ních něko­li­ka let“.

Todd Gilchrist z časopisuIGN jej ohod­no­til klad­ně, když uve­dl, že Speed Racer „není pou­ze nej­lep­ším fil­mem, jakým mohl být, je v pod­sta­tě přes­ně tím, čím by měl být: plný vzru­šu­jí­cích, skvě­le vymyš­le­ných závo­dů, prvo­plá­no­vých cha­rak­te­rů a neo­do­la­tel­né­ho smys­lu pro zába­vu“. Speed Racera ozna­čil za „mis­trov­ské dílo své­ho dru­hu“, pochvá­lil „extra­va­gan­ci spe­ci­ál­ních efek­tů“ a „oka­mžik, kdy se Wachowští z reži­sér­ských zázra­ků sta­li sku­teč­ný­mi auto­ry“. Michael Phillips z dení­ku Chicago Tribune ozna­čil Speed Racera za „sviž­nou popo­vou zába­vu a pozna­me­nal, že Wachowští respek­tu­jí „téma­ta cti, han­by, rodin­né věr­nos­ti a bar­bar­ství inspi­ro­va­né­ho Visigotem za volan­tem“ původ­ní­ho díla. Herecké obsa­ze­ní je chvá­le­no jako „váž­né“ a „jem­ně hra­vé“. Konstatoval však, že „ve své polo­vi­ně váz­ne“ zby­teč­ný­mi dia­lo­gy. Ačkoli jej Rebecca Murrayová z About.com ozna­či­la za jeden z nej­hor­ších fil­mů roku, zařa­di­la Speed Racera na svůj seznam „10 nej­lep­ších akč­ních fil­mů roku 2008“ s tím, že „akč­ní sek­ven­ce jsou roz­hod­ně pou­ta­vé“. Časopis Time zařa­dil Speed Racer na seznam „25 nej­lep­ších spor­tov­ních fil­mů všech dob“ a „10 nej­lep­ších fil­mů roku 2008“. Uvedl, že „ne kaž­dé avant­gard­ní mis­trov­ské dílo FX se dočká oka­mži­té­ho divác­ké­ho uzná­ní“, a film popsal jako „boha­tý, kres­le­ný sen: non­stop op art a tri­umf vir­tu­ál­ní vir­tu­o­zi­ty.“

Roger Allam ztvár­nil Arnolda Royaltona, kte­rý byl pochvá­len; Variety uve­dl, že vytvo­řil „lahod­né­ho padou­cha, kte­ré­ho milu­je­te a nená­vi­dí­te“. Kritik časo­pi­su Time Richard Corliss pro­hlá­sil, že Allam „ztě­les­nil brit­ské­ho mudr­ce Christophera Hitchense v jeho nej­pompéz­něj­ší podo­bě“; podob­ná při­rov­ná­ní uved­lo i něko­lik dal­ších recen­zen­tů.

O při­je­tí fil­mu Christina Ricciová řek­la: „Vím, že se mi líbil, ale nevím, jest­li je to prav­da: „Ne že bych to oče­ká­va­la, ale vědě­la jsem, že budou pro­blémy, pro­to­že jsem vědě­la, že lidé oče­ká­va­jí něco úpl­ně jiné­ho, než co se jim ve sku­teč­nos­ti dosta­ne.“

Film se pra­vi­del­ně obje­vu­je na sezna­mech nedo­ce­ně­ných fil­mů. N. P. Horton z časo­pi­su Den of Geek zvo­lil Speed Racera tře­tím nej­pod­ce­ňo­va­něj­ším fil­mem roku 2000 a ozna­čil ho za „film, kte­rý změ­nil pra­vi­dla hry a kte­rý rede­fi­no­val a rekon­cep­tu­a­li­zo­val fil­mo­vou for­mu, jak ji zná­me“. Nick Hyman, píší­cí pro Metacritic, zařa­dil film na svůj seznam „fil­mů, kte­ré kri­ti­ci špat­ně pocho­pi­li“ a ozna­čil ho za „kul­tov­ní kla­si­ku v pro­ce­su vzni­ku“. Alejandro Stepenberg z JoBlo.com jej ozna­čil za „téměř nepře­ko­na­ný [...], pokud jde o akční/dobrodružné/rodinné fil­my“, zatím­co Chris Wade ze ser­ve­ru Slate jej ozna­čil za „nedo­ce­ně­né mis­trov­ské dílo“ a uve­dl, že Wachowští „nato­či­li bri­lant­ní vizu­ál­ní komiks, kte­rý si trou­fá žádat, abys­te jej bra­li váž­ně“. Annalee Newitzová z io9 ana­ly­zo­va­la deset důvo­dů, proč je pod­le nich film „neo­pě­vo­va­ným mis­trov­ským dílem“, včet­ně jeho vizu­ál­ní strán­ky, humo­ru a poli­tic­kých témat. Dexter Palmer z Tor.com zva­žo­val mož­nost, že jde o „nepo­cho­pe­ný umě­lec­ký film“, a vyzdvi­hl jeho barev­nost, kte­rá je „potě­še­ním“, a sku­teč­nost, že se nesna­ží půso­bit reál­ně. Palmer jej pochvá­lil, pro­to­že si nemys­lí, že fil­my musí napo­do­bo­vat rea­li­tu, a nako­nec uve­dl, že je to „extrém­ní při­po­mín­ka toho, co fil­my, a zejmé­na fan­ta­sy a sci-fi fil­my, mohou umís­tit na plát­no“, a že je to „osvě­žu­jí­cí změ­na tem­pa“ ve fil­mo­vém prů­mys­lu. Kayti Burt z Collideru jej zařa­dil na 30. mís­to žeb­říč­ku nej­lep­ších holly­wo­od­ských bloc­kbus­te­rů 21. sto­le­tí, kde uve­dl: „Zatímco ostat­ní bloc­kbus­te­ry toho­to roku (a dese­ti­le­tí) se sna­ži­ly zakot­vit své fan­tas­tic­ké před­po­kla­dy v drs­ném, rea­lis­tic­kém pro­stře­dí, Speed Racer se tvr­dě při­klo­nil opač­ným smě­rem.“

 


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Miláček29. dubna 2022 Miláček Miláček je dramatický film z roku 2012, který režírovali Declan Donnellan a Nick Ormerod a ve kterém si zahráli Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci a Colm […] Posted in Speciály
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Equilibrium7. ledna 2022 Equilibrium Představte si, že se nemůžete radovat, nemáte se proč smát, nemáte co závidět, nemůžete milovat, nemůžete nenávidět. Život bez sporů a válek, život bez svobody. Je to ještě vůbec život? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 %23. prosince 2021 Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 % Původní Matrix z roku 1999 se stal jedním z nejvlivnějších filmů moderní kinematografie, přišel do kin v době největšího rozkvětu digitálních technologií a otevřel dveře 21. století, éře […] Posted in Filmové recenze
  • Gejša - Když se devítiletá Čijo dostane do jedné z Okeí do Hanamači, nestačí se divit.23. srpna 2021 Gejša - Když se devítiletá Čijo dostane do jedné z Okeí do Hanamači, nestačí se divit.  Svět, který doposud znala, se odehrával na pobřeží, kde se živili s její rodinou rybami a navíc, doma měla jako oporu svojí sestru. V okee je najednou sama a musí se spolehnout sama na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami12. července 2021 Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami Spojení zcela odlišných tvůrčích osobností jakými jsou Tom Tykwer a (dnes už) ségry Andy a Lana Wachowští je na první pohled celkem riskantní, zvlášť v případě, že mají na plátna převést […] Posted in Retro filmové recenze
  • Univerzita pro příšerky12. července 2021 Univerzita pro příšerky Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ospalá díra - Bezhlavý jezdec vs. Ichabod Crane!3. června 2021 Ospalá díra - Bezhlavý jezdec vs. Ichabod Crane! Legenda o Sleepy Hollow je krátký příběh Washingtona Irvinga vydaný poprvé v roce 1820. V něm jde o soupeření dvou mužů o jednu dívku. Důležitější je ale legenda o bezhlavém jezdci, která […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Poslední z Jediů30. května 2021 Star Wars: Poslední z Jediů V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už více než 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60665 s | počet dotazů: 225 | paměť: 56491 KB. | 29.05.2022 - 12:02:06