Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Spectre - Předposlední Bond Daniela Craiga

Spectre - Předposlední Bond Daniela Craiga

Spectre
Spectre
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Bond (Daniel Craig) se dosta­ne na sto­pu zná­mé zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce. Postupně roz­plé­tá slo­ži­tou pavu­či­nu lží, aby nako­nec odha­lil děsi­vou prav­du o SPECTRE......

Skyfall byl zásad­ní bon­dov­kou, kte­rá doká­za­la, že veš­ke­ré nad­chá­ze­jí­cí bon­dov­ky to budou mít jed­no­du­še těž­ké. Následující bon­dov­ky s názvem Spectre se nicmé­ně opět cho­pil reži­sér Sam Mendes. Očekávání tak byla v roce 2015 u 24. bon­dov­ky vyso­ká a divá­ci teh­dy dou­fa­li, že Mendes svou dru­hou bon­dov­kou navá­že na vyso­ké kva­li­ty té prv­ní. A Spectre se násled­ně dočka­lo roz­pol­ce­ných reak­cí, kte­ré vět­ši­nou ozna­čo­va­li Spectre i jako nej­hor­ší bon­dov­ku, kte­rá před­sta­vi­la Daniela Craiga v roli agen­ta 007. Našlo se i spous­tu lidí, kte­ří Spectre doká­za­li oce­nit.

Spectre podrá­ží nohy to, že nava­zu­je na Skyfall. Nicméně fun­gu­je jako zavr­še­ní čtve­ři­ce fil­mů, kdy do sebe mozai­ka Craigovy éry výteč­ně zapad­ne. Craigův Bond od své­ho star­tu v Casino Royale ušel dlou­hou ces­tu, kdy se to neo­be­šlo bez osu­do­vých lásek či zásad­ních ztrát. Po vzo­ru před­cho­zích 3 bon­do­vek se Spectre věnu­je duši Jamese Bonda a stej­ně jako Skyfall se zabý­vá rodin­ným záze­mím Jamese Bonda. Spectre zane­chá­vá pocit, že jde sku­teč­ně o bra­vur­ní teč­ku za před­cho­zí­mi fil­my s Craigem. A to z mno­ha důvo­dů.

Spectre je oči­vid­ně autor­ským fil­mem, kte­rý není nato­čen jako typic­ký holly­wo­od­ský bloc­kbus­ter. Je to sice plné akč­ních sek­ven­cí a stá­lo to straš­ně moc peněz, po vzo­ru Skyfallu ale Mendes drží náde­chu ´´rea­lis­tic­ké­ho´´ špi­o­náž­ní­ho fil­mu, kdy mu jde pře­de­vším o to pra­co­vat s hlav­ním hrdi­nou. Přitom všem se nedá říct, že by Spectre nespl­ňo­va­lo pod­mín­ky pro kla­sic­kou bon­dov­ku. Jen ten Mendesův pří­stup se ani podru­hé nezvlád­ne okou­kat a to jakým způ­so­bem pra­cu­je s touhle lát­kou je i podru­hé osvě­žu­jí­cí.

Díky tomu, že se pro­du­cen­tům vrá­ti­li prá­va na orga­ni­za­ci Spectre a pře­de­vším její­ho šéfa a bon­do­vu neme­sis Blofelda, původ­ní plá­ny, kte­ré by se toči­li pou­ze ohled­ně glo­bál­ní­ho špi­o­náž­ní­ho sys­té­mu a hlav­ním zápo­rá­kem by byl C v podá­ní Andrewa Scotta byli do fil­mu zapo­je­né i s pří­cho­dem Spectre. Zde se doka­zu­je, že jdou bon­dov­ky sku­teč­ně s dobou a prá­vě glo­bál­ní špi­o­náž je aktu­ál­ně vel­mi řeše­né a cit­li­vé téma, při­čemž se i ve fil­mu řeší otáz­ky ohled­ně morál­ky. Osobně mě vlast­ně mrzí, že se jed­na bon­dov­ka neto­či­la prá­vě oko­lo toho­hle téma­tu, i její čás­teč­né zapo­je­ní ale fun­gu­je a doka­zu­je, že se bon­dov­ky udr­že­li tak­to dlou­ho pře­de­vším i díky tomu, že se vždy doká­za­li při­způ­so­bit své době a dát k ní svůj komen­tář. Jen toho Andrewa Scotta je ve finá­le pří­liš málo.

Řemeslně je Spectre napros­to skvě­lá zále­ži­tost. Rogera Deakinse nahra­dil dal­ší kame­ra­man­ský talent jmé­nem Hoyte van Hoytema, při­čemž po prv­ních 5 minu­tách, kte­ré se ode­hrá­va­jí v jed­nom dlou­hém táh­lém zábě­ru (Sam Mendes to násled­ně dotá­hl o kus dál v 1917) je jas­né, že je to tam. Vizuálně vyšper­ko­va­ná, kame­ra­man­sky hra­vá a vylo­že­ně umě­lec­ká zále­ži­tost, kdy je autor­ský vklad Sama Mendese nesku­teč­ně znát.

Vynikající soun­d­track Thomase Newmana, pod­ce­ňo­va­ná píseň Sama Smitha ´´ Writings on the Wall´´ a pře­de­vším sku­teč­ně sil­ný scé­nář. Craigův Bond se vůbec popr­vé od Casino Royale sku­teč­ně zami­lu­je, divák opět roz­krý­vá kou­sek víc jeho duše a navíc se vůbec nedá tvr­dit, že je Daniel Craig v tom­to fil­mu v roli Jamese Bonda tak znudě­ný, jak tvr­di­lo spous­ty reak­cí. Samotný James Bond má být totiž ve fil­mu svou pra­cí agen­ta 007 una­ve­ný a Craigův nevy­lo­že­ný zápal doko­na­le sedí k ujmu­tí role Bonda v tom­to fil­mu. I přes­to, že závěr Skyfallu v pod­sta­tě nazna­čo­val, že by se Craigův Bond mohl defi­ni­tiv­ně stát tím sta­rým zná­mým bon­dem, Spectre doka­zu­je, že na to Craigův Bond nej­spíš chuť nemá.

Christoph Waltz doka­zu­je, že se výteč­ně hodí na role zápo­rá­ků, při­čemž jeho Franz Oberhauser výteč­ně fun­gu­je v kom­bi­na­ci s Jamesem Bondem. Ralph Fiennes má jakož­to nový M ve fil­mu dosti výraz­nou úlo­hu, Ben Whishaw se výraz­ně­ji dostá­vá do role Q a Dave Bautista je jako Hinx nej­lep­ší poskok hlav­ní­ho zápo­rá­ka od Jawse. Monica Bellucci ve finá­le jako nej­star­ší Bond girl v his­to­rii nedo­stá­vá bohu­žel tolik pro­sto­ru, Léa Seydoux je nao­pak jako hlav­ní Bond girl a nová zásad­ní žena v Bondově živo­tě vel­mi fajn a pře­de­vším se ta opa­tr­ně budo­va­ná che­mie dá v závě­ru uvě­řit.

Především má ale divák sku­teč­ně pocit, že se od Casino Royale sku­teč­ně Bond někam dostal. Ano, díky návra­tu práv na orga­ni­za­ci SPECTRE se tahle série dočká­vá men­ší­ho ret­co­nu, přes­to ovšem tenhle ret­con fun­gu­je a do jis­té míry tak Spectre sku­teč­ně fun­gu­je jako finiš čtve­ři­ce fil­mů, kte­rý ješ­tě dopl­ní závě­reč­ná bon­dov­ka s Craigem. Spectre mož­ná už není tak výji­meč­ná a skvě­le vyba­lan­co­va­ná zále­ži­tost jako Skyfall a ani nemá akč­ní scé­ny na úrov­ni Casino Royale, přes­to jde ovšem o důstoj­né­ho nástup­ce. Navázat prá­vě na ten bylo oprav­du těž­ké, osob­ně ale žiju v tom, že se to Spectre poved­lo.

Závěr by navíc mohl fun­go­vat jako solid­ní teč­ka za celou érou, při­čemž je ovšem jas­né, že Craigova Bonda čeká za pár měsí­ců ješ­tě posled­ní jíz­da. Přesto jsem ovšem rád, že Mendes u své dru­hé bon­dov­ky nekle­sl na mys­li a vlast­ně mě mrzí, že se necho­pí ješ­tě 25. bon­dov­ky a nedo­dě­lá si svou tri­lo­gii. Za sebe ale věřím, že Cary Fukunaga nám (snad!) za pár měsí­ců dodá ulti­ma­tiv­ní nářez a výteč­nou teč­ku za celou éru, kte­rá svým před­chůd­cům neu­dě­lá ostu­du.......

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Skyfall - Když M (Judi Dench) začne pronásledovat její vlastní minulost...29. března 2021 Skyfall - Když M (Judi Dench) začne pronásledovat její vlastní minulost... ..., James Bond (Daniel Craig) musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu v podobě tajemného Raoula Silvy (Javier Bardem), ať už ho to stojí cokoliv... V roce 2012 se série o Jamesi […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skyfall [90%]29. června 2018 Skyfall [90%] Jeho jméno je Bond, James Bond. Jeho zálibami jsou ženy, Martini a rychlá auta. Britskou špičku mezi akčními hrdiny filmového plátna snad netřeba představovat. Agent s povolením zabíjet se […] Posted in Filmové recenze
  • Spectre [60%]5. listopadu 2015 Spectre [60%] James Bond se vrací již ve svém dvacátém čtvrtém dobrodružství, ve kterém se po dlouhých desetiletích postaví opět zločinecké organizaci Spectre. Znovu u toho je strůjce posledního Bondova […] Posted in Filmové recenze
  • Spectre22. července 2015 Spectre Screeny z nového Traileru. Posted in Články
  • James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série2. října 2021 James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série Snad dosud nikdy jsem se do biografu netěšil více. Bondovka numero dvacet pět byla v mých očích jednou z filmových událostí desetiletí. A poněvadž jsem labužníkem velkých překvapení, za […] Posted in Filmové recenze
  • Není čas zemřít – Recenze – 70 %30. září 2021 Není čas zemřít – Recenze – 70 % Série bondovek v hlavní roli s Danielem Craigem se dočkala svého konce. Ve filmu Casino Royale (2006) se britský agent 007 osudově zamiloval do ženy svého života, o kterou záhy tragicky […] Posted in Filmové recenze
  • Není čas zemřít4. prosince 2019 Není čas zemřít Dnes má premiéru poslední trailer na film James Bond. Poslední role Daniela Craiga. O režii se stará hvězda seriálů Cary Joji Fukunaga (Temný případ). Jako záporák se objeví Rami Malek a […] Posted in Trailery
  • Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem2. března 2022 Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na bondovku, kde anglický gentleman v obleku zachraňuje svět. Víte, které jsou nejlepší kasino scény s […] Posted in Zajímavosti
  • Casino Royale30. září 2021 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Legenda o Tarzanovi6. června 2021 Legenda o Tarzanovi Zbrusu nový příběh o nejslavnějším opičím muži všech dob je rozhodně zajímavým zjevením současné kinematografie, ale v některých aspektech docela nezvládá konkurovat současné […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,81534 s | počet dotazů: 266 | paměť: 62674 KB. | 29.11.2022 - 09:49:35