Rozbor potitulkových scén Captain Marvel

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Captain-Marvel-Cat-Alien-Tentacles.jpg

Potitulkové scé­ny ve fil­mu Captain Marvel měly vel­ký dopad na budou­cí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tím­to fil­mem uza­ví­rá pří­běh budo­va­ný 11 let a až v 21. fil­mu se roz­ho­dl před­sta­vit nej­sil­něj­ší posta­vu jejich fil­mo­vé­ho vesmí­ru.

Film je preque­lem vel­ké čás­ti MCU, ode­hrá­vá se v 90. letech, Captain Marvel má při­ro­ze­ně mno­ho spo­je­ní s růz­ný­mi fil­my. Postavy agent Coulson, Ronan The Accuser, Korath se vra­ce­jí z před­cho­zích filmů.Tesseract stej­ně hra­je důle­ži­tou roli v půvo­du Carol Danversovej a dozví­dá­me se také o půvo­du futu­ris­tic­ké­ho page­ru Nicka Fury z Avengers: Infinity War. Ale jako kaž­dý fanou­šek Marvel ví, že ty nej­vět­ší tajem­ství odkrý­va­jí až poti­tul­ko­vé scé­ny.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Phil_Coulson_Spoiler_Alert.gif

První poti­tul­ko­vá scé­na začí­ná pohle­dem na Stevea Rogerse (Captain America), Natashu Romanoff(Black Widow) a Bruce Bannera (Hulk), kte­ří se díva­jí na seznam mrtvých z Thanosového lusk­nu­tím - ofi­ci­ál­ně ozna­čo­va­né jako deci­mati­on, čís­la na obra­zov­ce stá­le ros­tou. Znepokojen Steve Rogers to nazý­vá noč­ní můrou, na což mu Natasha Romanoffová odpo­ví­dá „Měla jsem i lep­ší noč­ní můry.“. Rozhovor pře­ru­ší War Machine, kte­rý ozná­mí, že ať už pager dělal coko­liv, prá­vě pře­stal. Pager je ten­týž, kte­rý dostal Fury od Captain Marvel a ten, kte­rý jsme vidě­li na kon­ci Infinity War.

Více na Kritiky.cz
El bar - Když řeknou, že v centru Madridu je terorista, lidé jsou tak blbí, že se na něj půjdou podívat. Režisér Álex de la Iglesia má na kontě už pěknou řádu solidních filmů, které se většin...
Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávaj...
Čtvrt století už jsem na tomto světě. Je mi 25. Zažil jsem 5 přítelkyň, 2 základky, jednu střední školu, dvě vysoký. 3 brigády,...
Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – první video První video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou....
Mimozemšťani | Lukáš Pavlásek ...

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-Infinity-War-Captain-Marvel-beeper-e1536585150736.jpg

Skupina hrdi­nů se dívá na pager, kte­rý již nezob­ra­zu­je Hala hvězdu a bar­vy kos­tý­mu kapi­tán­ky Marvel.Bruce vysvět­lu­je, že ať už vysí­lal jaký­ko­liv sig­nál, pager pře­stal. Steve hle­dá důvod, pro­to­že si mys­lel, že „obe­šli bate­rii“. Rhodey říká, že to udě­la­li. Steve naří­dí aby ho restar­to­va­li a Bruce zasa­hu­je, pro­to­že „ani nevě­dí, co to je.“ Nat odpo­ví­dá, Fury ví, co to je a kvů­li tomu chce „vědět, kdo je na dru­hé stra­ně.“ Vtom se z čis­ta jas­na obje­ví Captain Marvel a zeptá se: „Kde je Fury?“

„Nečekaný“ pří­chod Captain Marvel těs­ně po Thanosovom lusk­nu­tím nám nazna­ču­je, že Carol sehra­je v Avengers Endgame mno­hem vět­ší roli, než jsme oče­ká­va­li. V poti­tul­ko­vej scé­ně si může­me všim­nout výraz­né změ­ny na oble­ku Captain Marvel, vypa­dá více mohut­něj­ší, je na něm vidět, že Carol posled­ních 25 let neza­há­le­la. Vidíme také, že Carol není star­ší ani o rok, vdě­čit může Kreeskej krve ve spo­je­ní s jejím schop­nost­mi. Na úkor její nepo­střeh­nu­tel­né­ho pří­jez­du na scé­nu mno­zí fanouš­ci zača­li teo­re­ti­zo­vat, zda Captain Marvel nemá schop­nost tele­por­to­vat se, pře­ce jen její schop­nos­ti pochá­ze­jí z Tesseractu, ve kte­rém se nachá­zí Kámen Prostoru (Space Stone).

Více na Kritiky.cz
Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stač...
Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž ...
Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Př...
#1876: Prsten Nibelungův - 75 % Prsten Nibelungův (The Ring of the Nibelung )Vydalo nakladatelství Comics Centrum v pevn...
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - OD BESTSELLERU K VELKÉMU PLÁTNU SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI je založený na prvotině Ransoma Riggse, vydan...

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/02/Black-Widow-Steve-Rogers-Bruce-Banner-and-Rhodey-outside-Avengers-HQ-in-Endgame.jpg

Potitulková scé­na nám odpo­ví­dá na otáz­ku, kte­rou jsme se pta­li po pří­cho­du dru­hé­ho trai­le­ru , „Kdo byl odstra­něn ze zábě­ru?“. V té době by byl záběr vel­ký spo­i­ler pro film Captain Marvel. Dnes může­me s téměř jis­to­tou říci, že na zábě­ru je Captain Marvel. A otáz­ka kdo při­lé­tá na Zemi má již pou­ze dvě mož­nos­ti, buď to bude Iron Man a Nebula nebo Thor.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Captain-Marvel-Cat-Alien-Tentacles.jpg

Více na Kritiky.cz
Zombík u rybníka ...
ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jej...
Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob Clinton Ober se mnoho let zabýval kabelovými a počítačovými systémy v USA. Po vážném onem...
ZLÍNFEST - Rozhovor se Zdeňkem Skaunicem 26. května 2018 ...
Helena Štáchová Helena Štáchová (18. listopadu 1944 – 22. března 2017) byla česká loutkoherečka, zpěvačka...

Druhá scé­na, jak bývá u Marvelu zvy­kem, je spí­še k poba­ve­ní divá­ka. Vidíme v ní kocou­ra Goose, kte­rý začne vykaš­lávat Tesseract až se mu to nako­nec poda­ří a Tesseract se ocit­ne na fury sto­le. Tesseract sehrál v MCU význam­nou roli (a mož­ná ješ­tě sehra­je), pro­to si při­po­meň­me jeho his­to­rii.

Historie Tesseractu v MCU

V pra­dáv­ných časech, někdo pou­ži­je Kámen pro­sto­ru k vytvo­ře­ní Tesseractu, krát­ce poté se o tom dozví Odin, ten se ho zmoc­ní a ulo­ží ho do tre­zo­ru na Asgard. Toto vše se sta­lo ješ­tě před naro­ze­ním Thora a Lokiho. Později z nezná­mé­ho důvo­du Odin vez­me Tesseract na Zemi a nechá ho tam.

Více na Kritiky.cz
Jeepers Creepers 2 Pozdě, ale přece, se budeme věnovat druhému pokračování hororu Jeepers Creepers, který měl ...
Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 2,sa začne natáčať budúci rok! Nakrúcať sa začne budúci rok v Olšanoch u Vyškova a v Brne,“ vyjadril sa pre české médiá...
Batman V Superman: Úsvit spravedlnosti - screeny z teaseru ...
Muž 40+ Co už nemusí řešit Sháníte skvělý dárek pro svého kamaráda, kolegu, bratra nebo švagra? Už nehledejte, práv...
Zrození Chcete-li vidět Nicole Kidman v nezvykle krátkých vlasech, zajděte si do půjčovny pro psycholo...

Tesseract nyní leží v Norském kos­te­le, kde kdy­si vzý­va­li sta­rých asgard­ské bohů. O tisí­ce let poz­dě­ji, v roce 1942 najde ten­to kos­tel Red Skull av něm Tesseract. Red Skull se dotkne Tesseractu a zmi­zí, ve fil­mu Avengers Infinity War se dozví­dá­me, že Red Skull byl Teleportované na pla­ne­tu Vormir, kde se stal stráž­cem Kamene duše.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/red-skull-infinity-war.jpeg

Captain America pad­ne s bom­bar­dé­rem do artic­ké­ho vod, kde spo­lu s Tesseractom mizí. Howardovi Starkovi se poda­ří najít Tesseract. Stark se ho sna­ží vyu­žít jako zdroj čis­té ener­gie, ale neda­ří se mu to.Proto spo­lu s Americkou armá­dou zalo­ží pro­jekt Pegasus. Základnu pro­jek­tu Pegasus jsme moh­li vidět v Captain Marvel a stej­ně v prv­ních Avenger, kde základ­na vybuch­ne. V osm­de­sá­tých letech Doktorka Wendy Lawson, Mar-Vell, pra­cu­je s Tesseractom na vytvo­ře­ní moto­ru, kte­rý by doká­zal pře­ko­nat rych­lost svět­la. Nikdo neví, že Doktorka je Kree a že na Zemi při­šla prá­vě kvů­li Tesseractu.

Více na Kritiky.cz
Existují dva světy. Jeden sestává z každodenní reality, ale je lživý, je to jen sen. Druhý je MATRIX... Co je to MATRIX? Existují dva světy. Jeden sestává z každodenní reality, ale je lživý, je...
Aktéři Zlaté mládeže - Mike Youtuber, který se vyžívá v pohybování se na hraně zákona, či lépe řečeno na hraně etic...
Znělka 45. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...
Gal Gadot Gal Gadot je Izraelská herečka, původem byla modelka. Její herecká dráha začala v roce 2009,...
Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazen...

Když Mar-Vell umí­rá, Tesseract zůstá­vá skry­tý v jejím vesmír­ném labo­ra­to­ři. Ve fil­mu Captain Marvel se Fury a Carol zmoc­ní Tesseractu a pomo­cí kocou­ra Goose ho pro­pa­šu­jí na Zem, ten ho vykaš­le na Fury stůl a Fury ho vez­me zpět na základ­nu pro­jek­tu Pegasus. Kde ho zno­vu zkou­ma­jí a sna­ží se pomo­cí něj vytvo­řit zbra­ně, kte­ré by doká­za­ly ochrá­nit Zemi před úto­kem sho­ra.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Stark_Tower_Space_Beam.png

V roce 2012 se Tesseract zno­vu obje­vu­je na scé­ně, když se ho zmoc­ní Loki a pomo­cí něho vytvo­ří čer­ví díru, jejímž pro­střed­nic­tvím se Chitauri dosta­nou do New Yorku. Avenger Lokiho zasta­ví a Thor bere Tesseract zpět na Asgard.

Více na Kritiky.cz
Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou ro...
2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí ...
Osamělý svobodný muž – 22 ...
Nesvatbovi Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby… až do toho spadnou sami. John a Jeremy ...
Ucho Herecký koncert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v brilantním filmu Karla Kachyňi a J...

Když je Asgard zni­čen, Thor před­po­klá­dá, že Tesseract byl zni­čen spo­lu s ním. Avšak během niče­ní Asgardu si Loki vši­ml Tesseract a vzal si ho před­tím, než byl spo­lu s pla­ne­tou zni­čen. Loki poz­dě­ji vymě­nil Tesseract za život své­ho bra­t­ra, a když Thanos roz­dr­til Tesseract odha­lil Kámen Prostoru a vlo­žil ho do své ruka­vi­ce.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Thanos-adds-the-Space-Stone.gif

V sou­čas­nos­ti se Kámen pro­sto­ru nachá­zí na zni­če­né Thanosovej ruka­vi­ci. Zda sehra­je kámen dal­ší roli v pří­bě­hu se dozví­me až na pre­mi­é­ře Avengers Endgame, 25. dub­na 2019.


Tento člá­nek je čes­kým pře­kla­dem slo­ven­ské­ho člán­ku z Comicbox.eu od auto­ra Chochi.

Rozbor potitulkových scén Captain Marvel
Hodnocení: 2.3 - ‎25 hl.


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […]
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […]
  • Avengers: Endgame14. března 2019 Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019.
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […]
  • Avengers: Infinity War16. března 2018 Avengers: Infinity War Nejnovější trailer na film Avengers: Infinity War. https://youtu.be/mC8B6eYE1yE
  • Avengers: Infinity War - galerie16. března 2018 Avengers: Infinity War - galerie
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […]
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let https://www.youtube.com/watch?v=vjiQ0cBXr8U

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *