Producent Rudolf Biermann: Věděl jsem, že Carice van Houten bude pro roli ideální

  •  
Hautek

Hlavními  hrdin­ka­mi fil­mu, kte­rý vyprá­ví pří­běh o lás­ce, přá­tel­ství a zásad­ních život­ních roz­hod­nu­tích, jsou Liesel Landauerová a její pří­tel­ky­ně Hana. Dvě ženy, kte­ré spo­jil celo­ži­vot­ní vztah a jeden mimo­řád­ný dům, kte­rý pro Liesel a její­ho muže Viktora posta­vil archi­tekt Von Abt.

 „Vše, co osu­do­vě pozna­me­ná­vá Hanu a Liesel, se něja­kým způ­so­bem vzta­hu­je k vile – Skleněnému poko­ji, kte­rý je ve fil­mo­vém fik­tiv­ním pří­bě­hu dílem vizi­o­nář­ské­ho archi­tek­ta Von Abta,“ říká pro­du­cent Rudolf Biermann. „Slovo room však má v ang­lič­ti­ně nejen význam pokoj, ale také pro­stor, a ten­to pře­klad dává nové sou­vis­los­ti. Pokud je náš život v prů­hled­ném, skle­ně­ném pro­sto­ru, vymy­ká­me se  zave­de­ným pra­vi­dlům a zvyk­los­tem,“ dodá­vá pro­du­cent.

 Skleněný pokoj pat­ří mezi domá­cí pro­duk­cí k titu­lům s neja­trak­tiv­něj­ším mezi­ná­rod­ním herec­kým obsa­ze­ním. Podmínkou při zakou­pe­ní práv k fil­mo­vé adap­ta­ci bylo, aby film byl nato­čen v ang­lič­ti­ně. Jednání s her­ci trva­la přes dva roky. Jako prv­ní se poda­ři­lo dohod­nout s Carice van Houten, kte­rá je hvězdou celo­svě­to­vé­ho seri­á­lo­vé­ho hitu Hra o trů­ny. „Setkání s Carice pomoh­la šťast­ná náho­da, když jsem se na fes­ti­va­lu v Cannes potkal s kama­rá­dem, kte­rý prá­vě zís­kal novou mana­žer­ku a ta zastu­po­va­la i Carice van Houten. Poslali jsme jí scé­nář a s Carice jsme byli v kon­tak­tu přes Skype, pro­to­že v té době byla ve vyso­kém stup­ni těho­ten­ství,“ vzpo­mí­ná pro­du­cent Rudolf Biermann. „Věděl jsem, že Carice bude pro roli Hany jak věko­vě, tak herec­ky ide­ál­ní,“ říká pro­du­cent.

Pro roli Liesel pak bylo tře­ba najít před­sta­vi­tel­ku, kte­rá by byla od Carice van Houten typo­vě odliš­ná, ale záro­veň aby spo­lu obě hereč­ky souzně­ly, tak, jak to vyža­do­val scé­nář. Díky holand­ské cas­tingo­vé reži­sé­r­ce dosta­li pro­du­cent s reži­sé­rem tip na Švédku Hannu Alström, hvězdu akč­ní série Kingsman. „Julius Ševčík se s Hannou potkal v Los Angeles, mlu­vi­li spo­lu o pří­bě­hu i o roli a hned mi volal, že ona je ta pra­vá Liesel a jinou nechce,“ říká pro­du­cent Biermann.

S před­sta­vi­te­lem Viktora Landauera, her­cem Claesem Bangem se pro­du­cent setkal i díky Aňe Geislerové, kte­rá ho na pře­dá­vá­ní Evropských fil­mo­vých cen sezná­mi­la s Bangovou mana­žer­kou. „Bylo to v roce, kdy Claes Bang zís­kal cenu pro nej­lep­ší­ho evrop­ské­ho her­ce a byl o něj obrov­ský zájem. Jednání pro­běh­lo neu­vě­ři­tel­ně rych­le. Claes slí­bil, že si scé­nář pře­čte do tří dnů a dá nám vědět. A sku­teč­ně ter­mín dodr­žel a do tří dnů napsal, že roli při­jí­má. Shodou okol­nos­tí dva dny na to dostal nabíd­ku do vel­ké­ho holly­wo­od­ské­ho pro­jek­tu, kte­rý se ale natá­čel až po Skleněném poko­ji,“ dodá­vá pro­du­cent Biermann.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […]
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […]
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […]
  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […]
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […]
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […]
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora30. března 2019 Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]