Nabarvené ptáče - PROHLÁŠENÍ REŽISÉRA

NabarvenePtace

Po pře­čte­ní původ­ní­ho romá­nu Nabarvené ptá­če je mno­ho lidí v šoku z toho, jakým způ­so­bem je v něm popi­so­vá­no nási­lí a bru­ta­li­ta. Pojetí nási­lí v podá­ní Jerzyho Kosińského může být sice zne­po­ko­ju­jí­cí, ale roz­hod­ně není jen jed­no­roz­měr­né či dvoj­roz­měr­né.  Násilí pod­le Kosińského odha­lu­je a utvá­ří pod­sta­tu lid­stva.

U fil­mo­vé adap­ta­ce toho­to kla­sic­ké­ho romá­nu bylo mým hlav­ním cílem vytvo­řit sérii živých obra­zů, kte­ré uce­le­ným způ­so­bem vyšlou naše­ho pro­ta­go­nis­tu na ces­tu do nit­ra tem­né lid­ské duše. Každá část této série před­sta­vu­je vizu­ál­ní sto­pu, jaký­si ztra­ce­ný útr­žek vět­ší­ho obra­zu, plát­na, kte­ré pro­ta­go­nis­tu neod­vrat­ně při­vá­dí k závě­reč­né katar­zi. Toto poje­tí je zamýš­le­no jako jaký­si druh postup­né­ho odlu­po­vá­ní vrs­tev tak, aby divák nako­nec dospěl k pod­sta­tě naší ústřed­ní posta­vy, kte­rá odha­lu­je tvr­dě naby­tou prav­du. Duší Nabarveného ptá­če­te je poezie. Je to bala­dic­ká duše pří­bě­hu, její tichá nalé­ha­vost, živý vnitř­ní svět naší hlav­ní posta­vy, Chlapce, jehož pod­sta­ta je navzdo­ry všem hrůzám kolem něj krás­ná. Je to také pří­běh his­to­ric­ké­ho a geo­gra­fic­ké­ho pro­stře­dí a postav, se kte­rý­mi se Chlapec stře­tá­vá. Není vždy pod­stat­né, abychom tyto posta­vy měli rádi, ani abychom truch­li­li nad jejich osu­dem. Důležité je, že je vidí­me, že jsme jejich svěd­ky.

Jednoznačně jsem se pokou­šel vyhnout pato­su a ohra­ným klišé, vydí­ra­jí­cí­mu melod­ra­ma­tu i hud­bě, kte­rá má za cíl vyvo­lá­vat umě­lé emo­ce. Absolutní ticho doká­že být stej­ně ost­ré a cito­vě nabi­té jako jaká­ko­li hud­ba.

Snímek byl nato­čen na 35mm čer­no­bí­lý film v pomě­ru 1 : 2,35. Panoramatický film je veli­ce emo­tiv­ní for­mát. Žádný jiný for­mát totiž nedo­ká­že zachy­tit s tako­vou přes­nos­tí a silou krá­su i kru­tost toho, co se ode­hrá­vá na plát­ně. Kvalita digi­tál­ní­ho obra­zu stá­le zao­stá­vá za hma­ta­tel­ný­mi vlast­nost­mi kla­sic­ké­ho nega­ti­vu, a to pře­de­vším pro­to, že digi­tál­ní obraz ztrá­cí svou syro­vost. A natá­če­li jsme čer­no­bí­le, pro­to­že barva by nedo­ká­za­la zachy­tit stě­žej­ní prav­di­vost a nalé­ha­vost obra­zů.

Styl vyprá­vě­ní pří­bě­hu nespo­čí­vá ve slo­vech, ale ve fil­mu. Neuslyšíme žád­ný vnitř­ní mono­log ani vysvět­lu­jí­cí výklad. A abychom zacho­va­li smy­sl pro rea­li­tu, natá­če­li jsme pří­běh popo­řa­dě, tak­že růst naše­ho dět­ské­ho her­ce odrá­ží vývoj a růst hlav­ní posta­vy.

Kosiński ve svém romá­nu nikdy přes­ně neu­ve­dl, kde se pří­běh ode­hrá­vá. Lokalita je popsá­na pou­ze jako mís­to kde­si ve východ­ní Evropě, kde se hovo­ří zvlášt­ním dia­lek­tem. A tak jsem se roz­ho­dl natá­čet ve smě­si všech slo­van­ských jazy­ků, zatím­co němeč­tí a ruš­tí vojá­ci mlu­ví svý­mi rod­ný­mi jazy­ky. Byli jsme odhod­lá­ni neto­čit dia­lo­gy v ang­lič­ti­ně, pro­to­že pří­běh by tím ztra­til důvě­ry­hod­nost.

Tempo fil­mu urču­je rych­lost prou­du tekou­cí řeky, je nepřed­ví­da­tel­né a jeho ryt­mus se neu­stá­le mění. Tento režij­ní pří­stup divá­ka při­mě­je k tomu, aby pro­ží­val udá­los­ti, kte­ré se roze­hrá­va­jí na plát­ně, aby se vci­ťo­val jak do oka­mži­ků vel­ké­ho emoč­ní­ho napě­tí, tak do oka­mži­ků roz­ře­še­ní.

Natáčení fil­mu Nabarvené ptá­če a sna­ha zachy­tit pod­sta­tu romá­nu byl nesmír­ně nároč­ný úkol. Přeju si, aby divá­ci v kinech i čte­ná­ři romá­nu odchá­ze­li se stej­ný­mi otáz­ka­mi. Skutečně hlu­bo­ce dou­fám v to, že jsem nale­zl klíč ke dve­řím, na nichž je napsá­no „Kosińského Nabarvené ptá­če“.

Závěrem bych chtěl zmí­nit, že jsem si samo­zřej­mě vědom kon­tro­ver­zí, kte­ré se týka­jí jak autor­ství, tak vzta­hu mezi Kosińského auto­bi­o­gra­fií a záplet­kou Nabarveného ptá­če­te. Jednoduše jsem se roz­ho­dl při­stou­pit k romá­nu jako k tomu, čím je: nezá­vis­lou enti­tou, mis­trov­ským nad­ča­so­vým dílem. Příběh Kosińského, se vší jeho tragič­nos­tí, pře­ne­chá­vám ostat­ním.


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Nabarvené ptáče


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB10. září 2019 Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB Václav Marhoul Scenárista, producent, režisér Nabarvené ptáče je třetím celovečerním filmem, pod kterým je Václav Marhoul (1960, Praha) podepsán coby scenárista, producent a režisér. […]
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […]
  • Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ženskou sexualitou je poměrně chytře rozdělen na dvě části, díkybohu to ale není po vzoru […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ Píše se rok 1982. Do „filmové matriky“ se poprvé zapisuje film o Básnících – Jak svět přichází o básníky.  Z tvůrčí dílny doktora Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina. A na […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Popelka - O TVŮRCÍCH18. března 2015 Popelka - O TVŮRCÍCH CATE BLANCHETT (macecha) vystudovala Národní institut dramatických umění a je držitelkou čestných doktorátů od Univerzity v Novém Jižním Walesu a Univerzity v Sydney. V letech 2008-2012 […]
  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […]
  • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT? Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let.  Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: […]
  • Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm.1. dubna 2019 Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm. Jednou už musel Thomas a jeho kamarádi bojovat v labyrintu o holý život a tento boj byl v prvním díle úspěšný. Po zdolání vražedného labyrintu si mysleli, že mají vše za sebou, ale hluboce […]